TVN24 Biznes | Dla firm

Mały ZUS plus - warunki, zgłoszenie, ile wynosi, jak obliczyć

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Zmiany w podatkach z Polskiego Ładu. Mateusz Walczak o tym, kto zyska, a kto straci
Zmiany w podatkach z Polskiego Ładu. Mateusz Walczak o tym, kto zyska, a kto straciTVN24
wideo 2/10
TVN24Zmiany w podatkach z Polskiego Ładu. Mateusz Walczak o tym, kto zyska, a kto straci

Mały ZUS plus jest rozwiązaniem skierowanym do małych przedsiębiorców umożliwiającym im płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Jak działa i komu przysługuje Mały ZUS plus? Jak długo można z niej korzystać?

●     Mały ZUS plus to ulga skierowana do małych przedsiębiorców. ●     Można z niej skorzystać, jeżeli w poprzednim roku nie osiągnęło się przychodu wyższego niż 120 tys. zł. ●     Wysokość niższych składek korzystając z ulgi Mały ZUS plus wyliczana jest w odniesieniu do dochodów osiąganych w poprzednim roku kalendarzowym. ●     Korzystanie z ulgi Mały ZUS Plus jest dobrowolne i możliwe przez maksymalnie 36 miesięcy.

Mały ZUS plus - regulacje prawne

Rozwiązanie Mały ZUS plus funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przede wszystkim jej art. 18c.

Od 2020 roku zostały ponadto wprowadzone do tego programu zmiany, których podstawą jest ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Mały ZUS plus

Mały ZUS plus funkcjonuje od 2019 roku – początkowo jako Mały ZUS, a od 2020 roku w aktualnej formule i pod aktualną nazwą. Umożliwia on drobnym przedsiębiorcom płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. Mały ZUS plus nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej – tę osoby korzystające z ulgi nadal muszą opłacać w pełnej wysokości.

Ulga Mały ZUS plus stanowi uzupełnienie dwóch innych programów – Ulga na start oraz obniżonych składek ZUS przez 24 miesiące. Oznacza to, że korzystanie przez przedsiębiorców po kolei ze wszystkich trzech rozwiązań nie wyklucza się.

Mały ZUS plus - dla kogo?

Mały ZUS plus skierowany jest do małych przedsiębiorców. Aby móc skorzystać z tej ulgi, konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków:

●     przychód nie przekraczający w poprzednim roku kalendarzowym 120 tys. zł, ●     prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Mały ZUS plus - warunki

Jednocześnie z ulgi Mały ZUS plus nie można skorzystać:

●     w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej, ●     spełniając warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto, ●     rozliczając się na karcie podatkowej i korzystając przy tym ze zwolnienia z VAT, ●     podlegając już ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innej działalności pozarolniczej, ●     w ramach działalności gospodarczej, wykonując dla byłego lub aktualnego pracodawcy te same zadania, które w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywało się jako jego pracownik.

Ponadto z możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS plus wyłączone są osoby prowadzące w poprzednim roku kalendarzowym działalność artystyczną, twórczą, wykonujące wolny zawód, prowadzące szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego, a także wspólnicy spółek jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.

Mały ZUS plus 2021

Formalności niezbędne dla skorzystania z ulgi Mały ZUS plus w 2021 roku są różne w zależności do tego, czy korzysta się z niej po raz pierwszy i kiedy zaczyna się spełniać warunki jej otrzymania.

Jeżeli dotychczas nie korzystało się z ulgi Mały ZUS plus i chce się skorzystać z niej od początku roku, należy do 1 lutego danego roku jednocześnie złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

●      formularz ZUS ZWUA o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń na dotychczasowej podstawie,

●      formularz ZUS ZUA o zgłoszeniu do ubezpieczeń w oparciu o Mały ZUS plus,

●      formularz ZUS ZZA, jeżeli podlega się jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli dotychczas nie korzystało się z ulgi Mały ZUS plus i chce się skorzystać z niej później niż od początku roku, należy te same dokumenty zgłoszeniowe przekazać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym zaczęło się spełniać warunki skorzystania z tej ulgi.

W przypadku wznawiania działalności gospodarczej prowadzonej w poprzednim roku przez przynajmniej 60 dni, z tytułu której nie korzystało się jeszcze z ulgi Mały ZUS plus, zasady są analogiczne. Chcąc skorzystać z ulgi od początku roku należy złożyć do ZUS formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA w terminie do 1 lutego tego roku, zaś wznawiając działalność później niż 25 stycznia formularz należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia wznowienia działalności.

Jeżeli dotychczas, czyli w grudniu poprzedniego roku, korzystało się z ulgi Mały ZUS plus i chce się nadal z niej korzystać, nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań – dalsze korzystanie z ulgi będzie trwało, jeżeli nadal spełnia się jej warunki.

Mały ZUS plus – zgłoszenie przez internet

W każdym przypadku zgłoszenia do ulgi Mały ZUS plus można dokonać również bez wychodzenia z domu za pośrednictwem witryny biznes.gov.pl. W tym celu konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i dokonanie zmian w swoim wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Instrukcja, jak można dokonać online zmian danych swojej firmy w CEIDG dostępna jest na stronie biznes.gov.pl.

Mały ZUS - ile wynosi?

Wysokość płaconych składek na ubezpieczenia społeczne przez korzystających z ulgi Mały ZUS Plus nie jest stała – zależy ona od dochodu z działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawę wymiaru składek stanowi wówczas połowa przeciętnego miesięcznego dochodu osiąganego w poprzednim roku.

Jednocześnie ustanowiono minimalną i maksymalną wysokość podstawy wymiaru składek – to odpowiednio 30 proc. wynagrodzenia minimalnego i 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2021 roku podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 840 do 3 155,40 zł.

Nic przy tym nie stoi na przeszkodzie, by płacić składki od wyższej niż wyliczona podstawy wymiaru składek, o ile tylko nie przekroczy ona wysokości maksymalnej.

Mały ZUS plus - jak obliczyć?

Aby wiedzieć, o ile Mały ZUS plus obniży wysokość płaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, niezbędne jest wyliczenie podstawy wymiaru tych składek. Można w tym celu skorzystać z internetowego kalkulatora, udostępnionego przez ZUS.

Obliczenia podstawy wymiaru składek można wykonać również samodzielnie. W tym celu należy: - roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia tej działalności. - pomnożyć otrzymany wynik przez 30 i zaokrąglić do pełnych groszy – to wyliczony przeciętny miesięczny dochód z działalności, - pomnożyć przeciętny miesięczny dochód przez współczynnik 0,5 i zaokrąglić do pełnych groszy – to wyliczona podstawa składki. - sprawdzić, czy wyliczona podstawa składki jest wyższa od minimalnej i niższa od maksymalnej podstawy wymiaru składek. Jeżeli jest niższa, składki płacone będą i tak od minimalnej wysokości podstawy wymiaru składek.

Osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym rozliczały się w formie karty podatkowej i nie korzystały ze zwolnienia z VAT albo w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, wyliczają swój dochód inaczej. Muszą one wówczas pomnożyć wysokość swojego rocznego przychodu przez współczynnik 0,5 i zaokrąglić wynik do pełnych groszy.

Ponadto, jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne były zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, aby wyliczyć podstawę wymiaru składek należy powiększyć swój roczny dochód z działalności o kwoty tych zapłaconych składek.

Mały ZUS plus - ile trwa?

Ulga Mały ZUS plus jest ograniczona czasowo. Przedsiębiorcy mogą dzięki niej płacić niższe składki ZUS przez maksymalnie 36 miesięcy (trzy lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (pięć lat) prowadzenia swojej działalności.

Należy pamiętać, że zmiany wprowadzone do tego rozwiązania w 2020 roku nie oznaczają, że korzystanie z ulgi rozpoczyna się od początku. Tym samym obliczając swój czas korzystania z ulgi Mały ZUS plus należy uwzględnić także okres korzystania z ulgi Mały ZUS w 2019 roku.

Mały ZUS plus - konsekwencje

Warto pamiętać, że korzystanie z ulgi Mały ZUS plus rodzi po stronie przedsiębiorcy dodatkowe obowiązki i konsekwencje.

Przede wszystkim zobowiązany jest on do przekazania do ZUS informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyliczonej podstawie wymiaru składek. W tym celu należy złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA cz. II lub imienny raport miesięczny ZUS RCA cz. II składany za styczeń danego roku kalendarzowego lub pierwszy miesiąc prowadzenia w danym roku działalności gospodarczej.

Na żądanie ZUS przedsiębiorca musi również okazać dokumenty potwierdzające używane w poprzednim roku formy opodatkowania oraz wysokość jego rocznego przychodu i dochodu.

Ponadto Mały ZUS plus nie jest wyjątkiem od ogólnej zasady – im wyższe płaci się składki, tym wyższe otrzyma się świadczenia. Dlatego osobom korzystającym z tej ulgi i płacącym niższe składki na ubezpieczenia społeczne przysługiwać będą za ten okres niższe świadczenia takie jak zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński.

Z korzystania z ulgi Mały ZUS plus można przy tym zrezygnować w dowolnym momencie i wrócić od tego czasu do płacenia składek w pełnej wysokości.

Źródła:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/maly-zus-mdg-pytania-i-odpowiedzi

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości