Bon zasiedleniowy – ile wynosi i komu przysługuje

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Stopa bezrobocia w lipcu
Stopa bezrobocia w lipcu
wideo 2/3
Stopa bezrobocia w lipcu

Bon zasiedleniowy to forma pomocy przewidziana dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Przeznaczony może on zostać na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania dotychczasowego.

Bon zasiedleniowy przyznany może zostać na wniosek bezrobotnego, który nie ukończył 30. roku życia, w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.Warunkiem otrzymania bonu na zasiedlenie jest m.in. uzyskiwanie wynagrodzenia lub przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie czy podleganie ubezpieczeniom społecznym.Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie wnioskujący bezrobotny zobowiązany jest do dostarczenia w ustawowo określonych terminach wskazanych w ustawie dokumentów. 

Bon przesiedleńczy – co to jest?

Bon na zasiedlenie, nazywany potocznie bonem zasiedleniowym, przesiedleńczym lub zasiłkiem na przesiedlenie, to forma pomocy i jednocześnie aktywizacji osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Jego przyznanie związane jest z podjęciem przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania

Szczegółowe zasady przyznawania bonu zasiedleniowego uregulowane zostały w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Bon na zasiedlenie – warunki 

Wniosek o bon na zasiedlenie bezrobotny, który nie ukończył 30. roku życia, może złożyć po spełnieniu określonych w art. 66n § 1 ustawy warunków. Możliwe jest to jeżeli:

– z tytułu wykonywania pracy zarobkowej, innego zatrudnienia lub działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie, – będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, – odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z zatrudnieniem, inną pracą zarobkową lub działalnością gospodarczą, wynosi co najmniej 80 kilometrów lub czas dojazdu do niej i powrotu do dotychczasowego miejsca zamieszkania przekracza łącznie co najmniej trzy godziny dziennie, przy czym czas ten liczony jest w oparciu o podróż środkami transportu zbiorowego, – wnioskodawca będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej sześciu miesięcy

Bon na zasiedlenie – umowa zlecenie

Ustawodawca wskazuje, że warunkiem uzyskania bonu na zasiedlenie jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i podleganie ubezpieczeniom społecznym. Nie można zatem w świetle brzmienia przepisu wykluczyć uzyskania środków przez osobę, która podejmie pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli z jej tytułu będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne

Bon na zasiedlenie – kwota

Środki w ramach bonu na zasiedlenie przyznawane są w wysokości nie wyższej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku maksymalna wysokość przyznanych środków może wynieść zatem 10 915,96 złotych. Należy jednak podkreślić, że wysokość przyznanego wsparcia jest ustalana indywidualnie i zostaje określona każdorazowo w umowie pomiędzy wnioskującym bezrobotnym a starostą.

Wniosek o bon na zasiedlenie

Przyznanie środków odbywa się na wniosek bezrobotnego. Co istotne, ustawodawca nie określił, jak długo osoba musi posiadać ten status. We wniosku, poza wskazaniem danych osoby wnioskującej, miejsca zamieszkania, odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w którym ma ona zamieszkać, powinno zawrzeć się także uzasadnienie. W uzasadnieniu bonu na zasiedlenie warto wskazać średni koszt związany z wynajmem mieszkania czy koszty dojazdu do miejsca pracy. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie druki wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie, które znaleźć można na stronach internetowych urzędów pracy, wymagają załączenia uzasadnienia.

Bon na zasiedlenie – dokumenty po otrzymaniu bonu

Otrzymanie bonu na zasiedlenie przez bezrobotnego wiąże się z określonymi ustawowo obowiązkami. Są to:

● dostarczenie przez bezrobotnego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dokumentu, który potwierdza podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a także oświadczenia o spełnieniu warunku dotyczącego wynagrodzenia oraz odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania – w razie niespełnienia obowiązku, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości,

● udokumentowanie pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres sześciu miesięcy w ciągu ośmiu miesięcy od dnia otrzymania bonu zasiedleniowegow razie niespełnienia obowiązku, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy, podczas których osoba, która otrzymała bon, utraci zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub zaprzestanie wykonywać działalność, zobowiązana jest ona podjąć nowe zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i złożyć w ciągu siedmiu dni oświadczenie o utracie dotychczasowej pracy i podjęciu nowej oraz o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy. W razie niezłożenia dokumentu kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości. 

Akt prawny: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości