Dla pracownika

Dla pracownika

Umowa ramowa to pojęcie, które w polskim porządku prawnym rozumiane może być na kilka sposobów. Z jednej strony definiowane jest ono wprost w Prawie zamówień publicznych. Przez umowę ramową rozumie się jednak także umowę o współpracy, która określa wspólne cele gospodarcze podmiotów, zawieraną w ramach swobody zawierania umów.

Wymiar czasu pracy oznacza liczbę dni i godzin, jaką pracownik zobowiązany jest przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy szczegółowo określa także liczbę godzin na dobę oraz w ciągu tygodnia, którą maksymalnie może przepracować pracownik. Jego normy i zasady wyliczania precyzuje Kodeks pracy.

Chorobowe w ciąży, czyli zwolnienie lekarskie w ciąży i wypłata zasiłku chorobowego, przysługuje kobiecie objętej przez określony czas ubezpieczeniem chorobowym. Zasady przyznawania chorobowego w ciąży oraz wypłaty zasiłku chorobowego zależne są m.in. od formy zatrudnienia ciężarnej. Wyjaśniamy, kiedy można iść na chorobowe w ciąży, ile wynosi L4 w czasie ciąży i kto wypłaca zasiłek.

Zmiana stanowiska pracy jest możliwa zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na wniosek pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że podpisując umowę o pracę, pracownik zobowiązał się do wykonywania określonego rodzaju pracy, na określonym stanowisku i za określone wynagrodzenie. By móc to zmienić, trzeba spełnić wiele warunków.

Z pracą w szczególnych warunkach wiąże się określone ryzyko wystąpienia trwałych skutków zdrowotnych. W związku z tym osobom wykonującym taką pracę przysługują uprawnienia dotyczące wcześniejszych emerytur lub zwiększonej wysokości pobieranych świadczeń. Czym jest praca w szczególnych warunkach? Jakie są warunki otrzymania wcześniejszej emerytury?

Dodatek za rozłąkę, nazywany też rozłąkowym lub dodatkiem rozłąkowym, to świadczenie należne pracownikowi w związku z rozłąką z rodziną. W Kodeksie pracy rozłąka nie jest wprost definiowana, a jej zasady określane są przez przepisy wewnątrzzakładowe, w odniesieniu zaś do określonych grup zawodowych – w odrębnych ustawach szczególnych. 

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracowniczej zatrudnianych osób. Jej zawartość i sposób prowadzenia są ściśle regulowane przez przepisy. Jakie dokumenty wchodzą w skład akt osobowych pracownika? Jak długo i w jakiej formie są one przechowywane przez pracodawcę?