TVN24 Biznes | Pieniądze

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Coraz więcej osób korzysta

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Adam Glapiński o majowej podwyżce stóp procentowych (wypowiedź z 6 maja 2022)
Adam Glapiński o majowej podwyżce stóp procentowych (wypowiedź z 6 maja 2022)TVN24
wideo 2/7
TVN24Adam Glapiński o majowej podwyżce stóp procentowych

Tylko w kwietniu zawarto 356 nowych umów o pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) - wynika z informacji przekazanych portalowi TVN24 Biznes przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich łączna wartość wyniosła 21 milionów złotych. To znacznie więcej niż w ciągu całego minionego roku - wtedy podpisano 125 takich umów. W ramach pomocy kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać nawet 72 tysiące złotych nieoprocentowanej pożyczki, z której duża część może zostać umorzona.

Jak podał Bank Gospodarstwa Krajowego, do tej pory w samym maju zawarto już 84 umowy o pomoc z FWK. W kwietniu nowych umów było 356, a marcu - 178. Jeszcze na początku tego roku, w styczniu i lutym, zawarto odpowiednio siedem i dziesięć takich umów.

W całym 2021 roku kredytobiorcy podpisali 125 umów na kwotę ponad sześciu milionów złotych. W samym kwietniu 2021 roku było to 14 umów na wartość 646 tys. złotych.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stworzono w 2016 roku (przepisy uchwalono w 2015), aby pomagać kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. W ramach wsparcia z funduszu mogą oni otrzymać rozłożoną na raty pożyczkę. Do otrzymania pomocy z FWK kwalifikują się także osoby, które sprzedały objętą kredytem nieruchomość, ale wartość transakcji nie pozwala na spłatę zobowiązania w całości.

Zarządzaniem funduszem zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgromadzone w funduszu środki wpłacane są przez banki. To one zasilają FWK składkami liczonymi na podstawie kwartalnych danych o wielkości portfela kredytów mieszkaniowych, w których spłata jest opóźniona o więcej niż 90 dni.

Obecnie środki zgromadzone w funduszu wynoszą 609 mln zł. Już niedługo kredytobiorcy będą mogli skorzystać jednak z większej puli. Pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że banki zostaną zmuszone "do skonstruowania dużo bardziej realnego i znacząco większego funduszu wsparcia kredytobiorców".

Banki - jak kontynuował - będą musiały zasilić ten fundusz dodatkową kwotą w wysokości 1 mld 400 mln zł. - Będą to dwa miliardy złotych co najmniej, które będą uzupełniane i które będą służyły do wsparcia tych kredytobiorców, którzy będą tego najbardziej potrzebowali – zaznaczył.

Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców. Jaką pomoc można otrzymać?

W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można liczyć na wsparcie w spłacie kredytu w wysokości nie większej niż 2 tys. zł miesięcznie przez 3 lata. Maksymalnie można otrzymać więc 72 tys. zł.

Przekazywana kwota jest uzależniona od sytuacji danego kredytobiorcy i powinna stanowić równowartość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego. 

Można też skorzystać z pożyczki na spłatę zadłużenia udzielanej w sytuacji, kiedy wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie pokrywają całości zobowiązań, wynikających z kredytu. Pożyczka również może wynieść do 72 tys. zł. Taka pożyczka jest jednak przekazywana już nie w ratach, ale jednorazowo. Aby otrzymać takie wsparcie, trzeba jednak przekazać umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Pożyczkę można otrzymać także przed sprzedażą nieruchomości. W tym celu można wystąpić do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Wcześniej trzeba jednak zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Warunki wsparcia z FWK

Aby otrzymać pomoc z Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców, należy spełnić jedną z trzech przesłanek.

Pomoc można otrzymać, gdy:

- rata kredytu w porównaniu do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.

- w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej.

- miesięczne dochody gospodarstwa domowego, pomniejszone o miesięczną ratę kredytu mieszkaniowego, przekraczają limit z ustawy społecznej (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1552 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1200 zł).

Wsparcie jest udzielane zarówno kredytobiorcom zadłużonym we frankach, jak i posiadającym kredyty złotowe.

Kiedy wsparcie nie przysługuje?

W pewnych przypadkach wsparcie z Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców nie może jednak zostać przyznane. Dzieje się tak, jeżeli:

- utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy.

- jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia.

- co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Wsparcia nie można otrzymać także, jeżeli:

- kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

- kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

- kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie wsparcia z FWK należy złożyć do banku, w którym mamy kredyt. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bank zawiera z nami umowę, a następnie rejestruje ją w BGK.

Na dokonanie weryfikacji klienta wnioskującego o pomoc bank ma 21 dni. Jeżeli klient musi uzupełnić dokumenty, okres też może zostać wydłużony o dodatkowe 14 dni. Przyznane wsparcie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek banku, w którym posiada się kredyt.

We wniosku, o którym mowa, kredytobiorca podaje: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer identyfikacyjny umowy kredytowej.

Musi też złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o: istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia lub udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia. Kredytobiorca wskazuje też, która z przesłanek stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia.

Należy przekazać też wiadomości o warunkach wszystkich umów ubezpieczenia spłaty kredytu, na podstawie których przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów. Jeżeli kredytobiorca chce skorzystać z przesłanek dotyczących kryterium dochodowego, musi podać również informacje o sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i liczbie jego członków.

W przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia – podaje się informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Kredytobiorca musi złożyć też oświadczenie, że nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny w rozumieniu przepisu, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym ani osoba będąca z nim w bliskim stosunku. W przypadku ubiegania się o udzielenie promesy do wniosku, załącza się przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

ZOBACZ WZÓR WNIOSKU >>>

Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców. Spłata zobowiązania

Kredytobiorcy wspomnianą kwotę pożyczki będą musieli zwrócić po określonym terminie. Spłata rozpoczyna się po dwuletnim okresie karencji i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Znaczna część zadłużenia może zostać jednak umorzona. Kredytobiorca, który skorzystał z pomocy FWK i spłacił 100 rat, może liczyć na anulowanie pozostałych 44 rat.

Szczegółowe informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane raty przekazuje bank, który udzielił kredytu.

FWK - przykładowe wyliczenie

Na stronach rządowych można znaleźć przykład dotyczący działania FWK. I tak jeżeli rata kredytu mieszkaniowego wynosi 2500 zł., a kredytobiorca spełni jedną z przesłanek do otrzymania wsparcia z FWK (np. stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy - ponad 50 proc.), to może on złożyć wniosek o wsparcie. Kwota wsparcia zostanie ustalona indywidualnie, w oparciu o postanowienia umowy kredytowej.

W przypadku gdy zostanie ustalona maksymalna kwota wsparcia – 2 000 zł, to przez 36 miesięcy FWK będzie przekazywał 2000 zł na wskazany przez kredytodawcę rachunek. Kredytobiorca będzie dopłacał 500 zł, a łączne wsparcie dla kredytobiorcy wyniesie 72 000 zł.

Zwrot tej kwoty nastąpi po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia przez FWK. Do spłaty kredytobiorca ma 144 miesięczne raty w wysokości 500 złotych. Jeżeli spłaci pierwszych 100 rat bez opóźnień (spłata 50 000 zł), to pozostałe 44 raty (22 000 zł) zostaną umorzone.

Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców. Obowiązki

Jeżeli sytuacja materialna kredytobiorcy poprawi się, co może wpłynąć na jego prawo do korzystania ze środków z FWK, musi niezwłocznie poinformować o tym swój bank. Taka wiadomość musi być przekazana instytucji w przypadku:

- zbycia przedmiotu kredytowania.

- zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, prowadzących do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego.

- podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania.

- utracie statusu bezrobotnego oraz w przypadku zwiększenia miesięcznych dochodów.

- zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wystąpienia powyższych przesłanek, okres przekazywania wsparcia może zostać skrócony.

Zaślepka materiału TVN24GO
Mieszkanie prawem czy towarem? Gorąca dyskusja w programie #BezKitu
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Źródło: ustawa dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości