Fundusz Pracy – czym jest i kto płaci składki?

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Stopa bezrobocia w lipcu
Stopa bezrobocia w lipcu
wideo 2/3
Stopa bezrobocia w lipcu

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym pod jurysdykcją Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Głównym zadaniem funduszu pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Ze środków Funduszu Pracy został utworzony Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Czym dokładnie jest Fundusz Pracy, do czego służy oraz kto płaci składki na Fundusz Pracy?

Celem Funduszu Pracy jest zapobieganie bezrobociu.Składki na Fundusz Pracy opłacają pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę.Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. i jest w nią wliczona opłata na Fundusz Solidarnościowy.Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy i ma na celu podnosić kwalifikacje pracowników.

Fundusz Pracy – co to jest i ile kosztuje?

Fundusz Pracy to instytucja, która powstała blisko 100 lat temu (w 1933 roku) i od tamtego czasu, choć niejednokrotnie zmieniano jej nazwę, jej celem jest zapewnianie miejsc pracy poprzez promocję zatrudnienia, szkolenie i przekwalifikowanie osób bezrobotnych, czy rozwój pośrednictwa zawodowego. Z pieniędzy zgromadzonych na Funduszu Pracy opłacane są zasiłki dla osób bezrobotnych. Środki te zostają również rozdysponowane na: prace interwencyjne, roboty publiczne, badania rynku pracy i rozwój systemów informatycznych. Z tych środków pokrywane są także koszty związane ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Składki na Fundusz Pracy

Składka na Fundusz Pracy określona jest w ustawie budżetowej i od 1 stycznia 2021 roku wynosi 1 proc. podstawy jej wymiaru. Oprócz składki na Fundusz Pracowniczy, naliczana jest składka na Fundusz Solidarnościowy wynosząca 1,45 proc., zatem składki odprowadzane przez pracodawców mają wysokość 2,45 proc. podstawy wymiaru składek.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Ze środków Funduszu Pracy został utworzony także Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), z którego korzystać mogą pracodawcy na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników. Środki KFS mogą otrzymać duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę. Środki z KFS powinny być przeznaczone na cele zapobiegające utracie zatrudnienia przez pracowników z powodu braku odpowiednich kompetencji i zwiększanie ich poprzez:

– organizację szkoleń i kursów, – finansowanie studiów podyplomowych i egzaminów, – kierowanie pracowników na badania psychologiczne i lekarskie, jeśli okażą się niezbędne, – wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników biorących udział w kształceniu ustawicznym.

Fundusz Pracy – kiedy nie płacimy?

Osoby fizyczne będące zleceniodawcami zatrudniającymi na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie opłacają składek na Fundusz Pracy za te osoby. Nie opłaca się również składek na Fundusz Pracowniczy m.in. za:

– duchownych, – osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej, – osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka), – osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, – osoby objęte ubezpieczeniem rolniczym, – żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, – osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego, – osoby skierowane z urzędu pracy, które nie ukończyły 30 lat, – osoby, które ukończyły 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Fundusz Pracy – kto płaci?

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy pracodawców, jednostek organizacyjnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Składki na Fundusz Pracowniczy opłacają również osoby, które są objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub zaopatrzeniem emerytalnym, np. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Fundusz Pracy zasilany jest także z innych środków, do których zaliczają się:

– składki odprowadzane przez przedsiębiorców, – dotacje z budżetu państwa lub Unii Europejskiej, – oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Fundusz Pracowniczy ma możliwość udzielania pożyczek, dzięki czemu jego bieżące środki mogą być zasilane spłatami tych pożyczek.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości