Najnowsze

Parlament Europejski chce "porozumienia paryskiego", które chroniłoby bioróżnorodność

Najnowsze

Mniszka śródziemnomorska to najrzadsze foki na świecie
Mniszka śródziemnomorska to najrzadsze foki na świecieSPOT/Monk Seal Project/University of Exeter
wideo 2/20

Parlament Europejski chce ratować bioróżnorodność w Europie i na świecie. Rezolucja "Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 - przywracanie przyrody do naszego życia" zakłada, że do 2050 roku ekosystemy światowe będą odbudowane, wzmocnione i odpowiednio chronione.

Parlament Europejski opowiedział się za wiążącymi celami w sprawie bioróżnorodności, by chronić ludzi i dzikie zwierzęta. Potrzebne jest także "porozumienie paryskie" dotyczące bioróżnorodności oraz unijne przepisy, aby odbudować ekosystemy, wzmocnić je i zapewnić ich odpowiednią ochronę do 2050 roku - uważają europosłowie.

Parlament przyjął rezolucję pod tytułem "Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 - przywracanie przyrody do naszego życia" (515 głosami za, przy 90 przeciw i 86 wstrzymujących się). Rezolucja ta dotyczy obecnego kryzysu bioróżnorodności w Europie i na świecie.

Odbudowa, wzmocnienie, ochrona

Zdaniem europosłów stan przyrody pogarsza się w zastraszającym tempie. Szacuje się, że wymarciem jest zagrożony aż milion z ośmiu milionów gatunków, dlatego europosłowie pozytywnie zareagowali na unijną strategię ochrony bioróżnorodności. Zakłada ona, że do 2050 roku nastąpi odbudowa i wzmocnienie ekosystemów światowych i że będą one odpowiednio chronione. Europosłowie chcą poprzeć to ambitne podejście, dlatego domagają się unijnych przepisów w dziedzinie bioróżnorodności na wzór europejskiego prawa o klimacie.

Posłowie wyrazili ubolewanie, że Unia nie zdołała zrealizować celów bioróżnorodności na rok 2020. Uważają, że strategia jej ochrony powinna uwzględniać pięć najważniejszych czynników, które odpowiadają za zmiany w przyrodzie. Są to: zmiany w użytkowaniu gruntów i mórz, bezpośrednie wykorzystywanie organizmów, zmiana klimatu, zanieczyszczenie oraz inwazyjne gatunki obce. Posłowie domagają się, by na działania w dziedzinie bioróżnorodności przeznaczać 20 miliardów euro rocznie.

Szerokie plany

Parlament chce także "porozumienia paryskiego" na rzecz bioróżnorodności, na wzór umowy w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu. Miałoby ono zostać zawarte podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w październiku i określać priorytety w dziedzinie bioróżnorodności na rok 2030 i kolejne lata.

UE już posiada największą na świecie sieć obszarów chronionych, jednak europosłowie są zdania, że potrzebny jest unijny plan odbudowy zasobów przyrodniczych. Apelują, by do 2030 roku objąć ochroną co najmniej 30 procent unijnych obszarów lądowych i morskich, przy czym co najmniej jedną trzecią tych obszarów (w tym wszystkie pozostałe lasy pierwotne i stare drzewostany) należy objąć jeszcze ściślejszą ochroną. Cele ustalane przez poszczególne państwa członkowskie powinny uwzględniać różnice wielkości ich terytorium, a także to, jaką jego część stanowią obszary naturalne.

Europosłowie uważają, że należy powstrzymać wszelkie negatywne zmiany dotyczące przyrody oraz zapewnić odpowiedni status ochrony wszystkim chronionym gatunkom zwierząt i wszystkim siedliskom do 2030 roku. Ponadto co najmniej 30 procent gatunków oraz siedlisk nieposiadających obecnie odpowiedniego statusu ochrony powinno go otrzymać, a przynajmniej trzeba zdecydowanie dążyć w tym kierunku. Zdaniem europosłów Unia musi przewodzić działaniom zmierzającym do wprowadzenia zakazu handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt lub ich częściami.

Poza wiążącymi celami w zakresie bioróżnorodności na obszarach miejskich, takimi jak minimalna liczba dachów zielonych na budynkach i zakaz stosowania pestycydów chemicznych, Parlament popiera utworzenie unijnej platformy na rzecz ekologizacji tych obszarów.

Europosłowie sprzeciwiają się ponownemu dopuszczeniu do obrotu glifosatu po 31 grudnia 2022 roku. Po raz kolejny wzywają do przeglądu unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających. Chcą włączyć do niej ambitne unijne zasady ich monitorowania. Zasady te miałyby obejmować cele i wskaźniki, które pozwolą zatrzymać wymieranie owadów zapylających - mają one bowiem ogromne znaczenie dla środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego. Posłowie podkreślają również, że aby ograniczyć stosowanie pestycydów, rolnicy potrzebują bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w zakresie ochrony upraw.

Autor: kw/map / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości