TVN24 Biznes | Pieniądze

Zasiłek stały 2021 – ile wynosi, komu się należy i jak napisać wniosek

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN 24 Biznes
Minister rodziny: Polski Ład wprowadza nowe instrumenty
Minister rodziny: Polski Ład wprowadza nowe instrumentyTVN24
wideo 2/5
TVN24Minister rodziny: Polski Ład wprowadza nowe instrumenty

Zasiłek stały wypłacany jest przez ośrodek pomocy społecznej. Przysługuje pełnoletniej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepobierającej emerytury lub renty, a także osobie niepełnosprawnej, niezdolnej do pracy i/lub samodzielnej egzystencji.

Zasiłek stały przeznaczony jest dla pełnoletnich osób niezdolnych do pracy lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.O zasiłek stały mogą ubiegać się osoby i rodziny o dochodach nieprzekraczających obowiązującego kryterium dochodowego.

Zasiłek stały – dla kogo?

Zasiłek stały to pomoc finansowa dla pełnoletnich osób o dochodach poniżej obowiązującego kryterium dochodowego, które nie mogą pracować z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, np. przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. O zasiłek stały może ubiegać się spełniająca kryterium dochodowe pełnoletnia osoba samotna lub mieszkająca z rodziną, która:

– jest w wieku emerytalnym, ale nie pobiera emerytury ani renty i jest niezdolna do pracy z tytułu wieku lub ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, lub do samodzielnej egzystencji,  – ma zaświadczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, – przebywa w domu pomocy społecznej lub ubiega się o przyjęcie do niego, jeśli wcześniej miała przyznany zasiłek stały. 

Przez niezdolność do pracy rozumie się:

– wiek emerytalny (niezdolność do pracy z tytułu wieku), – I lub II grupę inwalidzką (całkowita niezdolność do pracy), – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy).

Zasiłek stały – kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek stały, należy spełnić kryterium dochodowe: dochód osoby samotnej nie może przekraczać 701 zł miesięcznie, dochód na osobę w rodzinie, w której przebywa osoba ubiegająca się o zasiłek stały, jest niższy od 528 zł miesięcznie.

Ile wynosi zasiłek stały w 2021 r.?

Wysokość zasiłku stałego w 2021 roku: – dla osoby mieszkającej samotnie: różnica między kryterium dochodowym osoby samotnej (701 zł/mies.) a jej dochodem, lecz nie więcej niż 645 zł miesięcznie, – dla osoby mieszkającej w rodzinie: różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (528 zł) a rzeczywistym dochodem na osobę w rodzinie.  Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 645 zł miesięcznie.

Wniosek o zasiłek stały – wzór 

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego powinien zawierać następujące informacje: – miejscowość i data, – imię, nazwisko, PESEL, adres, telefon osoby występującej o zasiłek stały, – nazwa organu, do którego składany jest wniosek (ośrodek pomocy społecznej, MOPS), – prośba o przyznanie zasiłku stałego wraz z uzasadnieniem, – podpis.

Do wniosku o zasiłek stały należy dołączyć dokumenty odpowiadające sytuacji życiowej osoby, której dotyczy podanie. Są to np.: 

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym), – zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy, – zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, – zaświadczenie /oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wszystkich źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny, – zaświadczenie o rejestracji w Państwowym Urzędzie Pracy dla osób bezrobotnych.

Jak uzyskać zasiłek stały z MOPS?

Wniosek o zasiłek stały może złożyć osoba, której on dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy. Po złożeniu wniosku w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu, pracownik socjalny w ciągu 14 dni przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek. W sytuacjach pilnych wywiad środowiskowy odbywa się do dwóch dni od zgłoszenia wniosku.

Zasiłek stały – kiedy podwyżka?

Kryteria dochodowe poddawane są weryfikacji co trzy lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2018 roku. W 2021 roku rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego propozycję weryfikacji kryteriów dochodowych, które uprawniają do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej (w tym zasiłku stałego). Zgodnie z propozycją rządu kryterium dochodowe miałoby wzrosnąć następująco:  – z 701 do 776 zł/mies. (o 11 proc.) dla osoby samotnej, – z 528 do 600 zł/mies. (o 14 proc.)  dla rodzin w przeliczeniu na osobę. Zgodnie z tą propozycją, podwyżka zasiłku stałego obowiązywałaby od 1 stycznia 2022 roku. Zasiłek stały po podwyżce wynosiłby maksymalnie 719 zł miesięcznie. 

Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu w czerwcu 2021 roku uznała jednak, że proponowane podwyżki kryteriów dochodowych w pomocy społecznej nie są wystarczające i wymagają dalszej dyskusji.

Zasiłek stały a renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny i inne świadczenia

Zasiłek stały nie przysługuje, jeśli osoba ubiegająca się o niego pobiera inne świadczenia, tj.: rentę socjalną, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i zasiłek dla opiekuna.

Zasiłek stały nie zostanie przyznany także, jeśli osoba bezrobotna utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych po upływie ustawowego okresu jego pobierania. Prawa do zasiłku stałego nie ma też osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.

Akty prawne: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, ost. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 2369); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)

Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości