Jak złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych? Komu przysługuje?

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
dlugi pieniadze rachunki bis shutterstock_599762690.jpeg
Zdjęcie ilustracyjne

Sprawy sądowe mogą się wiązać z koniecznością poniesienia niemałych kosztów. Zgodnie z przepisami, w niektórych sytuacjach można liczyć na zwolnienie z kosztów sądowych. Warto wiedzieć, co trzeba zrobić, aby było to możliwe. Jak złożyć wniosek do sądu o zwolnienie z opłat? Komu takie zwolnienie przysługuje?

Kwestię opłat sądowych reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa ta określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.Do kosztów sądowych zalicza się opłaty i wydatki. Co do zasady uiszcza je strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. O zwolnienie z kosztów sądowych może się ubiegać osoba fizyczna, która wykazała, że jej sytuacja rodzinna i majątkowa nie pozwala na pokrycie wydatków związanych z postępowaniem sądowym. 

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Zależnie od sytuacji, zwolnienie może dotyczyć części kosztów lub ich całości.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – wzór 

Formularz wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych jest ogólnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Można go otrzymać w placówce sądu lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Do wniosku należy dołączyć informacje m.in. dotyczące majątku (oświadczenie o stanie majątkowym), liczebności rodziny oraz źródeł utrzymania. Warto zaznaczyć, że wniosek o umorzenie kosztów sądowych można wypełnić ręcznie lub komputerowo. Zawsze jednak wymagany jest własnoręczny podpis. Aby jak najszybciej rozstrzygnąć sprawę, konieczne jest dokładne wypełnienie wniosku. 

Jak napisać wniosek o umorzenie kosztów sądowych?

Wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej musi być poprawnie wypełniony, aby nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie. W pierwszej kolejności należy zawrzeć w nim informacje, które dotyczą konkretnej sprawy i pozwolą ją zidentyfikować. Jeżeli dane postępowanie wciąż się toczy, należy wymienić dane sądu, jego nazwę oraz informacje dotyczące wydziału, a także sygnaturę sprawy (jest ona określona szeregiem składającym się z cyfr, rzymskich i arabskich oraz liter). 

Z kolei jeżeli osoba składająca wniosek dopiero planuje skierowanie danej sprawy do sądu, wniosek o zwolnienie z kosztów powinien być złożony w tym samym sądzie, w którym rozpatrywana będzie sprawa, a rubryka dotycząca sygnatury powinna być przekreślona. 

Inne informacje zawarte we wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej 

Bardzo ważnym elementem wniosku jest oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Należy określić dokładnie, jaka jest sytuacja w gospodarstwie domowym. Ważne jest np. to, jakie dochody i wydatki ponosi najbliższa rodzina. 

Warto pamiętać, że w ramach gospodarstwa domowego nie uwzględnia się tylko małżonków, ale także inne osoby, które mieszkają pod tym samym dachem. 

Jeżeli chodzi o informacje dotyczące majątku, kluczowe jest ujawnienie wszelkich informacji, które dotyczą składników majątku wyższych niż 5000 zł. Zwykle najważniejszym elementem, o którym trzeba wspomnieć, jest nieruchomość. Wnioskodawca musi zawrzeć takie informacje jak adres, powierzchnia domu lub mieszkania oraz jego określona wartość. Równie istotne są wydatki ponoszone przez gospodarstwo. 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

O zwolnienie z kosztów sądowych może się ubiegać osoba fizyczna, która wykazała, że jej sytuacja rodzinna i majątkowa nie pozwala na pokrycie wydatków związanych z postępowaniem sądowym. Dlatego istotne jest dołączenie do formularza wniosku załączników, takich jak: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowymu, dochodach i źródłach utrzymania, o  świadczeniach z ZUS-u, kopie rachunków, a także dokumentacji medycznej, wypis z ksiąg wieczystych, kopie umów pożyczek i kredytów itd. W niektórych sytuacjach sąd może także zażądać złożenia innych dokumentów. 

Wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej – dodatkowe informacje

Jeżeli wniosek nie zostanie wypełniony prawidłowo, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków (w wyznaczonym terminie). Jeżeli nie ma możliwość złożenia wniosku w placówce sądu, w którym toczy się postępowanie, można złożyć wniosek w innym sądzie, który ma obowiązek odesłania dokumentu we właściwe miejsce. Jeżeli sąd będzie miał jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawdziwości wniosku, może on wszcząć postępowanie w celu zweryfikowania sytuacji i ustalenia rzeczywistego stanu majątkowego wnioskodawcy. 

Jeżeli treść wniosku jest całkowicie bezzasadna, sąd ma prawo go odrzucić i wezwać wnioskodawcę do opłacenia wszelkich kosztów. Dlatego warto rozważyć, czy składanie wniosku w danej sytuacji na pewno jest uzasadnione. 

Pozytywne przyjęcie wniosku i zwolnienie z kosztów nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z opłat strony przeciwnej. 

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości