Umowa o dzieło – kiedy jest zawierana i jaki podatek trzeba od niej zapłacić

Autor:
red.
Źródło:
TVN 24 Biznes
Gowin o zmianach w podatkach w ramach Polskiego Ładu
Gowin o zmianach w podatkach w ramach Polskiego ŁaduTVN24
wideo 2/6
TVN24Gowin o zmianach w podatkach w ramach Polskiego Ładu

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna. Jej normy określają art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Umowa o dzieło dotyczy wykonania czynności, która daje określony w umowie rezultat. Musi on być możliwy do zweryfikowania. Od stycznia 2021 roku umowę o dzieło należy zgłaszać do ZUS, nie jest jednak oskładkowana.

● Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną. ● Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła, na przykład czynności czy przedmiotu. ● Od umowy o dzieło odprowadzany jest podatek. ● Umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS, nie odprowadza się jednak od niej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Umowa o dzieło – co to jest?

Umowa o dzieło nazywana jest także umową rezultatu. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego, podpisując umowę o dzieło, wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Czas wykonania dzieła nie jest regulowany przez Kodeks cywilny i każdorazowo ustalany jest przez strony umowy.

Umowa o dzieło jest popularną umową cywilnoprawną, ponieważ generuje stosunkowo niskie koszty zatrudnienia. Przedmiotem umowy o dzieło są czynności, które dają łatwy do zweryfikowania rezultat, np. zaprojektowanie lub wytworzenie przedmiotu. Może to być np. projekt graficzny, artykuł, przedmiot materialny (np. szafa, zabudowa kuchni, balkonu itd.).

Stronami umowy o dzieło (zarówno jako zamawiający, jak i wykonawcy) mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki, które nie mają osobowości prawnej, np. spółka jawna czy wspólnota mieszkaniowa. 

Co można robić na umowę o dzieło?

Umowa o dzieło jest często wybierana przy zlecaniu wykonania przedmiotów materialnych i niematerialnych. Dziełem może więc być np.: – poprowadzenie szkolenia, – przygotowanie prezentacji, – zorganizowanie warsztatów, – stworzenie logo, – zaprojektowanie łazienki, – namalowanie portretu, – wykonanie zaproszeń, – napisanie artykułu, – zbudowanie mebla, – remont mieszkania.

Wynagrodzenie za umowę o dzieło

Umowa o dzieło polega na określeniu dzieła do wykonania i wysokości wynagrodzenia za nie. Ustalenie wynagrodzenia regulują art. 628-633 Kodeksu cywilnego. W umowie o dzieło można określić dokładnie, kiedy zamawiający dzieło wypłaci wykonawcy wynagrodzenie. Jeśli takiego zapisu nie będzie, zamawiający jest zobowiązany do zapłaty w momencie odebrania dzieła. 

Odpowiedzialność za dzieło

Pełną odpowiedzialność za dzieło ponosi wykonawca, a zlecający może żądać usunięcia ewentualnych wad. Jeśli jednak wada w wykonanym dziele wynika z wad materiału dostarczonego przez zamawiającego, wtedy wykonawca nie ponosi za nią odpowiedzialności. 

Odstąpienie od umowy o dzieło

Czy umowę o dzieło można wypowiedzieć? Nie, zamawiający może jednak odstąpić od umowy o dzieło, jeśli: – dzieło ma wady, których nie można naprawić, – wykonawca spóźnia się z wykonaniem dzieła w sposób, który wskazuje na to, że nie ukończy go w terminie wskazanym w umowie, – wykonawca nie wykonuje dzieła zgodnie z ustaleniami i nie reaguje na żądania wprowadzenia zmian, – wykonawca nie ukończy dzieła.

Wykonawca dzieła ma mniejsze możliwości odstąpienia od umowy o dzieło. Zgodnie z art. 640 Kodeksu cywilnego może to zrobić, jeśli wykonanie dzieła wymaga współpracy zamawiającego, a ten odmawia współdziałania pomimo wyznaczonego przez wykonawcę terminu.

Umowa o dzieło – podatki

Umowa o dzieło jest opodatkowana. Wysokość podatku zależy od wysokości osiąganych dochodów brutto. Może to być:

– 17 proc. zryczałtowanego podatku przy kwotach nieprzekraczających 200 zł brutto  (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu), – 17 proc. podatku dochodowego przy kwotach powyżej 200 zł, – 32 proc. przy kwocie powyżej 200 zł i przekroczeniu rocznych dochodów ponad 85 528 zł. 

Koszty uzyskania przychodu w umowie o dzieło

Zwyczajowo w umowie o dzieło koszty uzyskania przychodu wynoszą 20 proc. Wyjątkiem jest umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na zamawiającego, w której wysokość kosztów uzyskania przychodu oblicza się na 50 proc. 

Jak rozliczyć umowę o dzieło?

Aby rozliczyć umowę o dzieło z urzędem skarbowym, należy od kwoty brutto z umowy odjąć koszty uzyskania przychodu i obliczyć wysokość podatku od otrzymanej różnicy.

Kto płaci podatek od umowy o dzieło? 

Podatek od umowy o dzieło płaci albo zamawiający, albo wykonawca. Zależy, kto jest stroną w umowie.

● Jeśli zamawiający to firma, a wykonawca jest osobą fizyczną, podatek od umowy o dzieło odprowadza zamawiający. ● Jeśli umowę o dzieło zawierają osoby fizyczne, wówczas podatek do urzędu skarbowego odprowadza wykonawca.  ● Jeśli wykonawcą dzieła jest przedsiębiorca, wynagrodzenie za umowę o dzieło rozlicza jako przychód z działalności gospodarczej

Umowa o dzieło – jakie składki?

Umowa o dzieło nie jest ozusowana, co oznacza, że nie odprowadza się od niej składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, poza sytuacją, kiedy umowę o dzieło zawiera się z własnym pracownikiem — wtedy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Mimo że umowa o dzieło nie jest oskładkowana, od 1 stycznia 2021 roku w związku z przepisami tarczy antykryzysowej należy ją zgłaszać do ZUS. Obowiązek ten dotyczy płatników składek i osób fizycznych zlecających wykonanie dzieła. Umowy o dzieło nie trzeba zgłaszać do ZUS, jeśli zawiera się ją z własnym pracownikiem lub jest zawarta z innym podmiotem, ale będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Nie trzeba też tego robić, jeśli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na określone w umowie o dzieło usługi.

Umowę o dzieło zgłasza się do ZUS na formularzu RUD, oddzielnym dla każdego wykonawcy. Na jednym formularzu można zawrzeć maksymalnie 10 różnych umów o dzieło zawartych z tym samym wykonawcą. Można to zrobić przez internet przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) lub w wersji papierowej bezpośrednio w ZUS. Na zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS jest siedem dni od daty zawarcia umowy. 

Umowa o dzieło: wzór

W umowie o dzieło powinny znaleźć się następujące elementy:

– oznaczenie stron umowy o dzieło: zamawiającego i wykonawcy (imiona i nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodów tożsamości, PESEL w przypadku osób fizycznych, NIP i nazwa działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, KRS dla spółek, wraz z ich nazwami  i osobami je reprezentującymi) – data zawarcia umowy, – określenie przedmiotu umowy o dzieło: szczegółowy opis i ustalenia dotyczące zlecanego dzieła, – wynagrodzenie: ryczałtowo (kwota ustalona z góry) lub kosztorys (spis prac potrzebnych do wykonania dzieła oraz ich koszty); można też wprowadzić zapis o terminie wypłaty, – termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła, – ewentualne inne ustalenia, np. dotyczące zaliczek, materiałów, odszkodowań itd., – podpisy zamawiającego i wykonawcy. 

Umowa o dzieło czy zlecenia?

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenia są umowami cywilnoprawnymi, istnieją między nimi jednak istotne różnice, zarówno jeśli chodzi o ich funkcje, jak i skutki.

Odpowiedzialność – w przypadku umowy o dzieło odpowiedzialność za rezultat pracy spoczywa na wykonawcy, w umowie zlecenia zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za jej efekt, zobowiązuje się natomiast do starannego wykonania powierzonego mu zadania. 

Wynagrodzenie w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zgodnie z prawem musi być zatrudniony z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Wynagrodzenie wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło jest uzależnione wyłącznie od ustaleń między wykonawcą a zamawiającym.

Składki ZUS – od umowy o dzieło nie odprowadza się składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poza sytuacją, w której wykonawca jest jednocześnie pracownikiem zamawiającego. Każda umowa zlecenia wymaga natomiast obowiązkowego odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, chyba że zleceniobiorca przekroczy obowiązujące minimalne wynagrodzenie – w tej sytuacji od każdej umowy zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, a składki na ubezpieczenia społeczne muszą być odprowadzane od wybranej umowy. Jeśli jednak umowa zlecenia opiewa na kwotę równą lub wyższą od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, musi być tą, od której odprowadzane są składki zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne.

Wypowiedzenie umowy – umowę zlecenie można wypowiedzieć w praktycznie każdym momencie, odstąpienie od umowy o dzieło obwarowane jest konkretnymi warunkami.

Przy podejmowaniu decyzji, czy w danym przypadku powinno zastosować się umowę o dzieło, czy umowę zlecenia, należy również brać pod uwagę:

Przedmiot umowy – w przypadku umowy o dzieło, wykonawca jest zobowiązany do stworzenia konkretnego dzieła, a rezultat jest łatwy do zweryfikowania. Umowa zlecenia skupia się nie na rezultacie, a na staranności w wykonywaniu powierzonego zadania i ilości włożonej w to pracy,

Powtarzalność – jeśli przedmiot umowy wymaga długotrwałej, powtarzalnej i systematycznej pracy, wskazuje to na potrzebę zastosowania umowy zlecenia.

Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Sejm przyjął z poprawką nowelę ustawy w sprawie zakazu handlu w tegoroczną Wigilię. Przepis wprowadza zakaz handlu 24 grudnia oraz pozwala na otwarcie sklepów w dwie niedziele poprzedzające, czyli 10 i 17 grudnia.

Jest plan na niedziele handlowe w grudniu. Decyzja posłów

Jest plan na niedziele handlowe w grudniu. Decyzja posłów

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Nowy minister finansów Andrzej Kosztowniak jest absolutnie nieprzypadkową osobą. Mamy polityka, który wykona to, czego będzie od niego żądała partia - mówił w TVN24 dziennikarz "Superwizjera" i autor reportażu o "układzie radomskim" Bertold Kittel. Opisał ponadto udział Kosztowniaka w "układzie radomskim" i jego wcześniejsze działania jako prezydenta Radomia.

Kittel o nowym ministrze finansów i "układzie radomskim"

Kittel o nowym ministrze finansów i "układzie radomskim"

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Charlie Munger, który przez wiele lat był wiceprezesem i zastępcą Warrena Buffetta w Berkshire Hathaway, zmarł we wtorek. Munger miał 99 lat, a 1 stycznia skończyłby 100. Jak podał Berkshire, zmarł spokojnie w szpitalu w Kalifornii. Nie podano przyczyny - poinformowała Agencja Reutera.

Charlie Munger, wieloletni doradca Warrena Buffetta nie żyje

Charlie Munger, wieloletni doradca Warrena Buffetta nie żyje

Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters

W 2024 roku wakacje kredytowe miałyby przysługiwać, jeżeli wydatki kredytobiorcy związane z obsługą miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego przekraczają 40 procent średniego miesięcznego dochodu - przewiduje projekt skierowany do Sejmu przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi.

Wakacje kredytowe po nowemu. Jest projekt

Wakacje kredytowe po nowemu. Jest projekt

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

We wtorek w Lotto nie padła główna wygrana. W najbliższym losowaniu będzie można wygrać trzy miliony złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z 28 listopada 2023 roku.

Kumulacja w Lotto. Jakie liczby padły podczas losowania 28 listopada 2023?

Kumulacja w Lotto. Jakie liczby padły podczas losowania 28 listopada 2023?

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

S&P Global Ratings podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2024 rok do 3,1 procent z 3 procent w związku z umiarkowaną poprawą perspektyw inwestycyjnych - podała firma w opublikowanym we wtorek raporcie.

Amerykańska agencja zmienia prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

Amerykańska agencja zmienia prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Najbliżej rozbicia kumulacji byli grający w Danii, Niemczech i Hiszpanii, gdzie padły wygrane drugiego stopnia. W Polsce odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia. W następnym losowaniu można wygrać 120 milionów złotych.

Wyniki Eurojackpot z 28 listopada 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 28 listopada 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że wstrzymuje na terenie całego kraju obrót kilkoma seriami oraz zakazuje wprowadzenia do obrotu kilkunastu serii leku przeciwbólowego Oxylaxon. Jak wyjaśniono w decyzji GIF, w toku postępowania potwierdzono wystąpienie wady jakościowej.

Serie leku przeciwbólowego wycofane z obrotu

Serie leku przeciwbólowego wycofane z obrotu

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Volkswagen przygotowuje swoich pracowników na redukcję zatrudnienia - pisze portal tygodnika "Zeit". - Za mało zamówień i zbyt wysokie koszty: VW nie jest już konkurencyjny - twierdzi szef marki Thomas Schaefer. - Sytuacja jest bardzo krytyczna - powiedział na spotkaniu z przedstawicielami związku IG Metall.

Gigant planuje zwolnienia. "Sytuacja jest krytyczna"

Gigant planuje zwolnienia. "Sytuacja jest krytyczna"

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało we wtorek na swojej stronie listę firm, które importowały zboże z Ukrainy. Lista liczy kilkaset podmiotów.

Jest lista firm, które importowały zboże z Ukrainy

Jest lista firm, które importowały zboże z Ukrainy

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) poinformował, że cyberprzestępcy próbują wykorzystać wizerunek platformy Wolt do kradzieży informacji dotyczących kart płatniczych. Stworzyli w tym celu fałszywe strony, które oferują kody promocyjne.

Oszuści podszywają się pod popularną platformę. "Wyłudzają dane kart płatniczych"

Oszuści podszywają się pod popularną platformę. "Wyłudzają dane kart płatniczych"

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Na siedzibie Narodowego Banku Polskiego (NBP) pojawił się nowy baner. Tym razem odnosi się nie tylko do inflacji i wzrostu cen, stóp procentowych, ale i samych prac banku. "Wszystkie działania NBP są zgodne z prawem i spełniają najwyższe standardy międzynarodowe" - głosi.

NBP broni się po raz kolejny na banerach. "Precyzja" i "międzynarodowe standardy"

NBP broni się po raz kolejny na banerach. "Precyzja" i "międzynarodowe standardy"

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

1,8 miliona Polaków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb - wskazano w "Raporcie o biedzie 2023". Dowiadujemy się ponadto, że w związku z inflacją i wzrostem cen 4 na 5 Polaków kupuje mniej lub zdecydowanie taniej.

Raport o biedzie 2023. "W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tysięcy"

Raport o biedzie 2023. "W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tysięcy"

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Sieć laboratoriów w opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu przyznała, że 19 listopada doszło do ataku na serwery spółki oraz że "dostęp do znajdujących się tam danych mogły w sposób bezprawny uzyskać osoby nieuprawnione". "Spółka zgłosiła naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poinformowała uprawnione instytucje oraz złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości" - poinformowano. Firma nie podała, ilu osób dotyczy problem.

Atak hakerów na ALAB laboratoria. Jest oświadczenie spółki

Atak hakerów na ALAB laboratoria. Jest oświadczenie spółki

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

W ostatnich dniach sprawowania władzy w roli ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podpisał jeszcze dwa zarządzenia w sprawie utworzenia nowych stanowisk w podległych mu instytucjach.

Ostatnie powołania Piotra Glińskiego jako ministra kultury

Ostatnie powołania Piotra Glińskiego jako ministra kultury

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Od 1 stycznia 2024 roku na polskich stacjach zmieni się rodzaj benzyny 95-oktanowej - z E5 na E10. Oznacza to, że wzrośnie z 5 do 10 procent zawartość biokomponentów. "Obowiązek oferowania paliwa E10 dotyczy wszystkich sprzedawców paliw działających na terenie Polski, zarówno dużych koncernów, jak i sprzedawców prowadzących pojedyncze stacje paliw" - podkreślił zespół prasowy Orlenu w odpowiedzi na zapytanie TVN24 Biznes.

Niedługo nowe paliwo na stacjach. Orlen komentuje

Niedługo nowe paliwo na stacjach. Orlen komentuje

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Od 1 stycznia zakazane będą kopciuchy w połowie Polski. Zakaz używania najgorszej jakości pieców zostanie wprowadzony w ośmiu województwach, choć na różnych zasadach. Na przykład w Sopocie nie będzie można dorzucać do pieca ani węgla, ani drewna, by ogrzać dom. Materiał Łukasza Wieczorka z programu "Polska i Świat" w TVN24.

Kolejne zakazy używania kopciuchów. "Ostatnio wykrywamy wiele nieprawidłowości"

Kolejne zakazy używania kopciuchów. "Ostatnio wykrywamy wiele nieprawidłowości"

Autor:
Łukasz
Wieczorek
Źródło:
TVN24

We wtorek wystartuje pasażerski odrzutowiec Virgin Atlantic lecący z Londynu do Nowego Jorku, który będzie napędzany w stu procentach zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF) - podał Reuters. Dodał, że świat lotniczy próbuje pokazać potencjał opcji niskoemisyjnych i zabezpieczyć swoją przyszłość.

Samolot Virgin Atlantic napędzany SAF. To będzie pierwszy taki lot

Samolot Virgin Atlantic napędzany SAF. To będzie pierwszy taki lot

Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters

Sejmowa komisja gospodarki i rozwoju podjęła decyzję o przyjęciu projektu ustawy autorstwa Polski 2050 w sprawie handlu w tegoroczną Wigilię, która przypada w niedzielę. Zamiast w Wigilię sklepy miałyby być otwarte w dwie poprzedzające niedziele, czyli 10 i 17 grudnia bieżącego roku w pełnym zakresie godzin.

Niedziele handlowe w grudniu. Propozycja PiS-u przepadła

Niedziele handlowe w grudniu. Propozycja PiS-u przepadła

Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP

"To już czas na nas" - napisał w serwisie X Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii. Z kolei Anna Moskwa, była minister klimatu i środowiska, wyraziła nadzieję, że rozpoczęte "przeze mnie projekty dla Polski będą kontynuowane". Pożegnania ministrów stojących na czele resortów gospodarczych.

To oni zgaszą światło w ministerstwach. Pożegnania w czołowych resortach

To oni zgaszą światło w ministerstwach. Pożegnania w czołowych resortach

Autor:
jr/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Znamy skład nowego rządu. Już wiadomo, że będzie to rząd składający się w zdecydowanej większości z debiutantów. Układ sił w Sejmie sprawia także, że szansa na uzyskanie wotum zaufania przez nową ekipę Morawieckiego jest bardzo niewielka. Jednocześnie pomysł, do którego autorstwa przyznał się prezes PiS Jarosław Kaczyński, oznacza dla państwa koszt na poziomie setek tysięcy złotych.

Rząd na dwa tygodnie może kosztować setki tysięcy złotych

Rząd na dwa tygodnie może kosztować setki tysięcy złotych

Aktualizacja:
Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił skład nowego rządu, który najprawdopodobniej pozostanie u władzy tylko dwa tygodnie. Ministerstwem Finansów pokieruje Andrzej Kosztowniak. Kim jest nowy szef tego kluczowego resortu?

"Człowiek Marka Suskiego" na czele Ministerstwa Finansów

"Człowiek Marka Suskiego" na czele Ministerstwa Finansów

Autor:
jr/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Od 1 stycznia 2024 rok wypłacane będzie nowe świadczenie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami - informuje resort rodziny. Chodzi o świadczenie wspierające, które przysługiwać będzie w wysokości od 40 procent do 220 procent renty socjalnej.

Od stycznia nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek

Od stycznia nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać, ale niektórych z nich obowiązują limity w tym zakresie. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie - powiedział rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski. Od 1 grudnia limity będą wyższe.

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów. ZUS wyjaśnia

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów. ZUS wyjaśnia

Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Specjalne nagrody dla dyrektorów przedsiębiorstw państwowych z zakresu gospodarki morskiej przewiduje projekt rozporządzenia ministra infrastruktury, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Odpowiedzialny za projekt jest wiceminister Marek Gróbarczyk.

Nagrody last minute. Jest projekt rozporządzenia

Nagrody last minute. Jest projekt rozporządzenia

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Ponad 4,6 miliona złotych zarobili w 2022 roku doradcy Adama Glapińskiego - informuje w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Mimo ponawianych próśb, Narodowy Bank Polski odmawia ujawnienia ich nazwisk.

Miliony na doradców Glapińskiego. NBP nie chce ujawniać nazwisk

Miliony na doradców Glapińskiego. NBP nie chce ujawniać nazwisk

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes