Zmiany klimatu niszczą lasy. Trzeba chronić je przed pożarami i magazynować wodę


Komisja Europejska dofinansuje trzy projekty Lasów Państwowych, które przyczynią się do adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Dwa z nich to kontynuacja działań związanych z retencjonowaniem wody w lasach. Projekty te były prowadzone przez Lasy Państwowe w ubiegłych latach. Trzeci to całkowicie nowa inicjatywa, dotycząca ograniczania skutków zagrożeń powodowanych pożarami lasów.

Władze Lasów Państwowych rozpoczęły projekty, które mają przeciwdziałać niekorzystnym skutkom zmian klimatu w lasach. Działania będą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, na co przekazano blisko 300 mln zł. Za ich koordynowanie odpowiadać będzie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Różne sposoby

Podjęte działania ograniczające skutki zmian klimatycznych będą polegać z jednej strony na zmniejszaniu ryzyka strat wywołanych przez susze i powodzie, a z drugiej - na maksymalnym wykorzystaniu naturalnych właściwości retencyjnych terenu.

Projekty retencyjne będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat przez 157 nadleśnictw położonych na terenie całego kraju. Ze względu na różnorodność prac wchodzących w ich zakres, zależnych od ukształtowania terenu oraz odmiennych potrzeb, wydzielono dwa przedsięwzięcia - odrębne dla obszarów górskich i nizinnych.

Coraz mniej wody

Z badań wynika, że odpływ wody z obszarów leśnych następuje zbyt szybko i cały czas rośnie. W znacznej mierze jest to spowodowane wzrostem temperatury, który przyspiesza parowanie i powoduje coraz częstsze suche lata oraz zimy z niewielkimi opadami. Swój udział w przyspieszaniu odpływu wody ma również człowiek, który przez dziesiątki lat osuszał mokradła dla celów gospodarczych, czy regulował potoki oraz strumienie na wzór kanałów.

Planowane, kluczowe inwestycje mają na celu zwiększenie retencjonowania wody poprzez budowę lub modernizację małych urządzeń wodnych. Ponadto powstanie także zabudowa przeciwerozyjna dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

03.10 | Deszcz ratuje lasy przed suszą
03.10 | Deszcz ratuje lasy przed susząTVN Meteo

Walka z pożarami

Trzecie przedsięwzięcie to odpowiedź na zapotrzebowanie na działania chroniące lasy przed powstawaniem pożarów, a także dążenia do minimalizowania ich skutków. Według statystyk prowadzonych przez Lasy Państwowe, większość pożarów nadal wywołują ludzie, ale szybkość i zasięg rozprzestrzeniania się ognia jest uzależniony od czynników meteorologicznych oraz wilgotności ściółki. Przykładowo, zeszłoroczna, długotrwała susza spowodowała na terenach administrowanych przez LP niemal dwukrotnie więcej pożarów niż rok 2014.

Celem projektu jest uzupełnienie już istniejącego systemu przeciwpożarowego. Głównym założeniem jest szybsze lokalizowanie źródła pożaru i minimalizowanie strat. To daje szansę na zmniejszenie średniej powierzchni pożarów. Łącznie w projekcie będzie uczestniczyło 135 nadleśnictw z całej Polski, głównie tych zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Bartosz Perz o wykrywaniu pożarów w lasach
Bartosz Perz o wykrywaniu pożarów w lasachtvn24

Ogień w miastach

W ramach "pożarowego" projektu planowana jest m.in. budowa ok. 40 i modernizacja 19 dostrzegalni i zakup sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów. Ma być poczyniona także modernizacja i doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD), budowa ok. 11 stacji meteorologicznych, a także wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym zakup 67 samochodów patrolowo-gaśniczych. Takie działania mają zmniejszyć powierzchnię pożaru na terenach leśnych o co najmniej 10 procent. Natomiast powierzchnia lasów, w których zostanie ograniczone ryzyko pojawienia się pożaru wyniesie ok. 2,5 mln ha. Ponadto dzięki systemowi monitoringu leśnicy otrzymają także informacje o pożarach, do których dochodzi na obszarach sąsiadujących z terenami zarządzanymi przez LP, np. w parkach narodowych, lasach miejskich, ale także na terenach rolnych i miejskich. Dzięki temu zwiększy się też ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych, co będzie mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Zobacz wideo 360, które promuje najnowsze działania Lasów Państwowych:

Autor: AD/zupi / Źródło: Lasy Państwowe

Pozostałe wiadomości