Morawiecki będzie miał ręce pełne roboty. Trzynaście prac nowego premiera

Z kraju


Pobudzenie inwestycji prywatnych, usunięcie barier w zatrudnianiu cudzoziemców i rozpoczęcie publicznej dyskusji o przyjęciu waluty euro. To tylko niektóre z zadań dla nowego premiera według organizacji przedsiębiorców Business Centre Club.

1. Wprowadzenie Konstytucji Biznesu

Na liście przygotowanej przez prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego na pierwszym miejscu znalazła się Konstytucja Biznesu. Jego zdaniem dla Mateusza Morawieckiego priorytetem powinno być doprowadzenie do uchwalenia flagowej reformy przygotowanej przez niego samego we współpracy z organizacjami przedsiębiorców.

W czwartek pakiet pięciu ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności, został skierowany do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Prezes BCC wskazuje, że Konstytucja Biznesu jest szczególnie potrzebna dla uczciwych firm, które wobec działań podjętych przez rząd, mających na celu poprawę ściągalności podatków, niejednokrotnie muszą bronić się przed nieuzasadnionymi oskarżeniami o udział w wyłudzaniu VAT.

2. Pobudzenie inwestycji

Konieczne jest także pobudzenie wzrostu inwestycji prywatnych, które spadły do najniższego w okresie po transformacji poziomu niecałych 11 procent produktu krajowego brutto.

Goliszewski tłumaczy, że priorytetem powinno być zatem zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego. W tym obszarze dużą rolę ma do odegrania nie tylko przyszły premier, ale także jego następca na fotelu ministra finansów.

W przygotowywanych nowych regulacjach prawnych, w tym także podatkowych, szef resortu powinien skrupulatnie sprawdzać, czy respektowana jest zasada ochrony uczciwych podatników przed nieuczciwymi oraz przed instytucjami państwowymi, nadużywającymi możliwości zróżnicowanych interpretacji prawa.

3. Obniżenie kosztów pracy

Ważną kwestią jest także obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. Prezes BCC wskazuje, że są one w Polsce za wysokie. W dodatku z kolejnych raportów OECD Taxing Wages wynika, że systematycznie rosną. Jak dodaje, wysokie koszty pracy zniechęcają do aktywności i negatywnie wpływają na tempo wzrostu gospodarczego.

"Jako państwo doganiające kraje rozwinięte, w dążeniu do osiągnięcia poziomu rozwoju zbliżonego do średniej unijnej, powinniśmy zmniejszać skalę fiskalizmu" - dodaje. Jednocześnie wskazując, że ostatnim negatywnym przykładem wzrostu obciążeń, bez podwyższania podatków, był projekt ustawy znoszący limit 30-krotności ozusowania pensji pracowników. Ma on wejść w życie od początku 2019 roku.

4. Uspokojenie atmosfery politycznej

Ponadto premier powinien pracować nad zwiększeniem zaufania przedsiębiorców do państwa i prawa poprzez uspokojenie atmosfery politycznej i zmniejszenie represyjności przepisów prawa gospodarczego. Marek Goliszewski wskazuje, że rząd powinien zagwarantować podmiotom gospodarczym, w szczególności tym, które planują inwestycje, takie działanie wymiaru sprawiedliwości, które będzie bezstronne, pozbawione podejrzeń o kierowane się pobudkami pozamerytorycznymi oraz które będzie zabezpieczać pewność obrotu gospodarczego w długim horyzoncie czasowym.

"W przeciwnym wypadku potencjalni inwestorzy będą nadal ograniczać lub całkowicie powstrzymywać swoje decyzje inwestycyjne, co ograniczy tempo rozwoju gospodarczego kraju oraz nie pozwoli zrealizować celów zapisanych przez rząd w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju" - zastrzega.

5. Finansowanie ochrony zdrowia

Jednym z priorytetów dla rządu Mateusza Morawieckiego powinno być także podjęcie szerokiej dyskusji dotyczącej innych niż budżetowych źródeł finansowania ochrony zdrowia.

Zdaniem prezesa BCC, resort zdrowia powinien zastanowić się nad wprowadzeniem ulg podatkowych, czy wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jak wskazują badania, Polacy coraz częściej decydują się bowiem na prywatne abonamenty i polisy medyczne.

6. Usunięcie barier w zatrudnianiu cudzoziemców

Rząd nie może także zapominać o cudzoziemcach, których liczba z roku na rok dynamicznie wzrasta. Znaczną ich część stanowią migranci przyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub studiów. Jednocześnie, zjawisku temu towarzyszy silnie rosnące zapotrzebowanie polskich firm na pracowników.

Według szacunków BCC, już teraz nasz kraj potrzebuje około 200 tysięcy imigrantów rocznie, żeby wyrównać straty na rynku pracy wynikające między innymi ze zmian demograficznych, obniżonego wieku emerytalnego czy z emigracji zarobkowej naszych rodaków.

Problemem dla pracodawców jest jednak nadmierna biurokracja i przewlekłość w zatrudnianiu pracowników zza granicy, dlatego dla premiera Morawieckiego niezbędne powinny być działania mające na celu usunięcie barier.

7. Finansowanie projektów przedsiębiorców

Zadaniem dla nowego premiera jest także przyspieszenie realizacji Programów Operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczególnie w obszarze programów i działań przeznaczonych na realizacje projektów przez przedsiębiorców. Prezes BCC wskazuje, że Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 mld euro, czyli około 354 mld złotych z polityki spójności. Zakontraktowano 131,45 mld zł z czego we wnioskach o płatność do certyfikacji zrealizowano 28 mld zł, co stanowi około 8 procent wszystkich środków.

8. Wsparcie OZE

Marek Goliszewski zwraca także uwagę na pilną potrzebę znaczących inwestycji i nakładów na wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w latach 2017-2020. Wszystkie analizowane scenariusze wskazują bowiem, że kontynuowanie aktualnych warunków ich wykorzystania i zapowiedzianych działań na najbliższe lata spowoduje, że Polska nie osiągnie swojego 15 procent celu dla energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. To poziom, który został określony w unijnej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii.

9. Projekty legislacyjne i konsultacje z RDS

Na liście zadań dla nowego premiera widnieje również powrót do standardowych procedur legislacyjnych oraz zaprzestanie procederu omijania konsultacji publicznych projektów legislacyjnych.

Prezes BCC wskazuje, że za rządów premier Beaty Szydło powszechny stał się proceder przedstawiania ministerialnych projektów w drodze tak zwanej inicjatywy poselskiej, która całkowicie pomija etap rządowy i pozwala "uprościć" procedowanie danego projektu legislacyjnego.

"Zgodnie z zasadami dobrej legislacji, wszystkie projekty istotne dla strony społecznej powinny przejść etap konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego" - podkreśla Goliszewski.

10. Euro w Polsce

W najbliższym czasie nowy premier powinien rozpocząć publiczną dyskusję o przyjęciu przez Polskę waluty euro i warunków wejścia do tej strefy. Jednocześnie dyscyplinujących polskie finanse publiczne.

Przypomnijmy, że Polska wraz z wejściem do Unii Europejskiej stała się członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej z tzw. derogacją. Oznacza to obowiązek zamiany waluty krajowej na wspólną, aczkolwiek bez wskazania terminu.

BCC proponuje, aby przedstawić datę wejścia Polski do strefy euro, z jasnym przedstawieniem opinii publicznej argumentów za i przeciw przyjęciu wspólnej waluty.

11. Ograniczenie wydatków sztywnych

Na liście zadań dla nowego premiera widnieje ponadto ograniczenie wydatków sztywnych, których obecny poziom to 75 procent (662 mld zł) wszystkich wydatków publicznych. Jak wskazuje Marek Goliszewski, wiąże się z tym potrzeba podjęcia procesu likwidacji przywilejów emerytalnych, niesprawiedliwych wobec innych grup zawodowych i osadzonych w innej epoce historycznej.

"Zasady nabywania uprawnień emerytalnych powinny być jednolite i powszechne dla ogółu ubezpieczonych. Hojny mechanizm rozdzielania przywilejów emerytalnych wybranych grup zawodowych obciąża podatników kwotą blisko 20 mld zł rocznie" - tłumaczy prezes BCC.

12. Wprowadzenie trójfilarowej konstrukcji systemu emerytalnego

Mateusz Morawiecki do swoich zadań powinien także wpisać opracowanie strategii rozwoju systemu emerytalnego. Obszar zabezpieczenia społecznego ma znaczenie nie tylko dla przepływów finansowych w kolejnych budżetach państwa, ale i dla jego długookresowej perspektywy. Brak takiej strategii osłabia zarządzanie między innymi ryzykiem demograficznym.

13. Ograniczenie długu publicznego

Zdaniem prezesa BCC niezbędne jest ograniczenie długu publicznego. Obecnie wynosi on ponad 1 bln 30 mld zł i generuje konieczność spłaty odsetek w wysokości 30 mld zł rocznie.

Goliszewski ostrzega jednak, że koszty obsługi długu będą rosły z powodu publikowanych danych makroekonomicznych z gospodarki dotyczących rosnącej inflacji oraz wzrostu PKB, co zwiększy presję rynku na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie podniesienia stóp procentowych za czym pójdzie wzrost rentowności obligacji.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: