TVN24 Biznes | Z kraju

Zmiany w ochronie interesów konsumentów. Urząd do likwidacji

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Jadwiga Emilewicz: przejmowanie firm tylko z notyfikacją UOKiKTVN24/PAP
wideo 2/4
TVN24/PAPJadwiga Emilewicz: przejmowanie firm tylko z notyfikacją UOKiK

Kompetencje Rzecznika Finansowego ma przejąć Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak wynika z projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów, który opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów - podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, który przygotowało Ministerstwo Finansów.

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt trafił już do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. Uwagi do projektu można zgłaszać do 25 września.

ZOBACZ PROJEKT

Urząd Rzecznika Finansowego ma zostać zlikwidowany

Projekt ma na celu - jak napisano w ocenie skutków regulacji - "zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Urząd Rzecznika Finansowego został stworzony ustawą z sierpnia 2015 roku. Obecnym funkcję RF sprawuje Mariusz Golecki, który został powołany na to stanowisko w październiku ubiegłego roku.

Projekt zakłada przyznanie Prezesowi UOKiK szeregu nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Chodzi przede wszystkim o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji, czyli wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot.

Według resortu finansów podstawową zaletą tego rozwiązania będzie rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym.

"Połączenie w jednym urzędzie zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności" - podkreślono.

Urząd Rzecznika Finansowego ma funkcjonować do końca tego roku.

Prezes UOKiK ma przejąć kompetencje Rzecznika FinansowegoAdrian Grycuk

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Fundusz Edukacji Finansowej

Projekt przewiduje utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który będzie państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem będzie Prezes UOKiK. Zlikwidowany zostanie natomiast obecny fundusz działający na podstawie przepisów o Rzeczniku Finansowym.

"Cel, na który przeznaczane mają być środki Funduszu Edukacji Finansowej, nie ulegnie zasadniczo zmianie w stosunku do stanu obecnego" - wyjaśniono.

Założono, że koszty funkcjonowania systemu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego będą ponosić określone podmioty rynku finansowego, analogicznie do dotychczasowych rozwiązań dotyczących kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego biura. Katalog tych podmiotów i wysokość uiszczanych przez nie opłat nie ulega zmianie.

Wyjaśniono ponadto, że w 2021 roku środki na pokrycie wydatków związanych z zadaniami Prezesa UOKiK przejętymi od Rzecznika Finansowego, sfinansowane zostaną z utworzonej na ten cel rezerwy celowej.

"Wejście w życie projektu spowoduje pomijalne w skali OSR skutki finansowe w wysokości ok. 0,16 mln zł rocznie, wynikające ze zwolnienia klientów podmiotów rynku finansowego z obowiązku uiszczania opłaty w kwocie 50 zł od wniosku od o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego" - zauważono.

Możliwe zwolnienia

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, pracownicy Biura Rzecznika Finansowego z dniem wejścia w życie ustawy - 1 stycznia 2021 roku - staną się pracownikami UOKiK. Niewykluczone są jednak zwolnienia.

"Mając jednak na względzie zasady gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych niezbędne będzie przeprowadzenie analizy dotychczasowej struktury zatrudnienia w BRF (Biurze Rzecznika Finansowego - red.) pod kątem nakładających się na siebie zadań pracowników obydwu instytucji, w związku z czym stosunki pracy z pracownikami Biura Rzecznika Finansowego zostaną poddane weryfikacji i jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy wówczas umowy wygasną po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy" - czytamy.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock