Ekonomiści ocenili, jak długo może potrwać niekorzystny cykl w polskiej gospodarce

Z kraju

ShutterstockWiększość członków Rady uznała, że obserwowane obecnie spowolnienie dynamiki PKB jest przejściowe

Obserwowane spowolnienie dynamiki PKB jest przejściowe, ale nie można wykluczyć, że obniżony wzrost gospodarczy utrzyma się do połowy 2017 roku - wynika z opublikowanego w czwartek przez NBP tzw. Minutes RPP, czyli zapisu przebiegu dyskusji na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 grudnia br.

Tego dnia Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Podczas posiedzenia RPP - jak wynika z zapisu dyskusji - zwracano uwagę na obniżenie dynamiki PKB w III kwartale. Wskazywano, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce jest związane – podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – głównie ze spadkiem inwestycji spowodowanym przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE.

Niepewni przedsiębiorcy

Dynamika inwestycji jest również obniżana przez utrzymującą się niepewność wśród przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę, że do niższego wzrostu PKB w III kw. przyczyniła się również słabsza niż w poprzednim kwartale dynamika eksportu, związana prawdopodobnie z obniżeniem wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski, a także – jak podkreślali niektórzy członkowie Rady – niską dynamiką handlu światowego. Oceniano, że roczna dynamika PKB prawdopodobnie będzie się kształtować na obniżonym poziomie również w IV kw., do czego – obok nadal osłabionej aktywności inwestycyjnej sygnalizowanej przez bieżące dane – przyczyni się również statystyczny efekt bazy, związany z obserwowanym rok wcześniej wysokim wzrostem gospodarczym.

Większość członków Rady uznała, że obserwowane obecnie spowolnienie dynamiki PKB jest przejściowe, a w 2017 r. wzrost gospodarczy powinien przyśpieszyć. "W opinii członków Rady będzie temu sprzyjać dalszy wzrost dynamiki konsumpcji oraz odbudowa inwestycji w warunkach stopniowego zwiększania stopnia absorpcji funduszy unijnych" - czytamy w sprawozdaniu. Jednocześnie "zdaniem niektórych członków Rady nie można wykluczyć, że obniżony wzrost gospodarczy utrzyma się do połowy 2017 r." "Według tych członków Rady negatywnie na dynamikę PKB może wpływać trwający kilka kwartałów cykl inwestycyjny projektów infrastrukturalnych oraz obniżający się już od II kw. 2017 r. wpływ świadczeń rodzinnych na roczną dynamikę konsumpcji. Członkowie ci wskazywali również na ryzyko utrzymywania się niskiej dynamiki eksportu związanej z niekorzystnymi uwarunkowaniami światowego handlu, w tym możliwym nasileniem się protekcjonizmu" - napisano w informacji. Członkowie RPP podkreślali zarazem, że "roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych stopniowo rośnie, a w listopadzie skończyła się deflacja". Wskazywali m.in., że zwiększa się dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu, natomiast "czynnikami ograniczającymi wzrost cen w Polsce są: nadal niska inflacja za granicą, ujemna luka popytowa w krajowej gospodarce oraz niskie oczekiwania inflacyjne". Jednocześnie członkowie Rady oceniali - wynika z dokumentu NBP - że w kolejnych kwartałach dynamika cen będzie nadal stopniowo rosnąć, czemu – oprócz wygaśnięcia efektów wcześniejszych spadków cen surowców – będzie sprzyjało oczekiwane stopniowe przyśpieszenie wzrostu gospodarczego.

Stabilizacja stóp

"Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych NBP, członkowie Rady uznali, że powinny one pozostać niezmienione. Członkowie Rady podtrzymali ocenę, że stabilizacja nominalnych stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Większość członków Rady oceniała, że za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian przemawia w szczególności stopniowy wzrost dynamiki cen. W efekcie, mimo utrzymywania niezmienionych nominalnych stóp procentowych, ich poziom w ujęciu realnym wyraźnie się obniży" - głosi dokument. Ponadto członkowie Rady wskazywali, "że - w świetle dostępnych informacji - najbardziej prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych NBP w kolejnych kwartałach".

Morawiecki o przyczynach niższego wzrostu PKB:

Morawiecki o przyczynach niższego wzrostu PKB

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock