Tysiąc złotych na dziecko. Komu przysługuje becikowe i jak otrzymać świadczenie?

Pieniądze

Premier Morawiecki o 500 plus w nowej odsłonietvn24
wideo 2/3

Becikowe to jednorazowe świadczenie rodzinne, które przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka. Podpowiadamy, jak warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zapomogę oraz jak złożyć wniosek.

Kwestie dotyczące becikowego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Osobami uprawnionymi do otrzymania becikowego są: matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Zapomoga wynosi 1000 zł na każde dziecko i jest przyznawana niezależnie od prawa do zasiłku rodzinnego czy innych świadczeń. Od tej kwoty nie płaci się podatku.

Becikowe - kryterium dochodowe

Aby otrzymać becikowe trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy z nich to obowiązujące od 2013 roku kryterium dochodowe - dochód rodziny w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie może przekroczyć 1922 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę.

Konieczne jest również udokumentowanie, że matka pozostawała pod opieką lekarza - świadczenie przysługuje wtedy, jeżeli matka znajdowała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Ponadto, wniosek o przyznanie becikowego trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia taką formą opieki, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jeśli nie dopilnujemy tych terminów becikowe przepadnie.

Należy jednak pamiętać, że nawet gdy spełniamy wszystkie wymagane warunki, becikowe może nie zostać przyznane, jeżeli przysługuje nam inne świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka za granicą.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać becikowe trzeba wypełnić wniosek i złożyć go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną, akty urodzenia dzieci, kserokopię dowodu osobistego osoby składającej wniosek, zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, oświadczenie o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe.

W przypadku dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną trzeba przygotować dokument potwierdzający datę jego przysposobienia, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

Co ważne, we wniosku o becikowe wpisuje się PESEL dziecka, dlatego wcześniej trzeba złożyć wniosek o wyrobienie go w urzędzie stanu cywilnego.

WNIOSEK O BECIKOWE

Wniosek o becikowe można złożyć również drogą elektroniczną poprzez ministerialnego Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia. Aby to zrobić należy wcześniej założyć Profil Zaufany. Można to zrobić w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest internet i internetowe konto bankowe. Drugim - punkty potwierdzające, którymi są np. delegatury Urzędów Wojewódzkich, urzędy gminy, urzędy skarbowe czy poczty.

Kiedy otrzymamy becikowe?

Becikowe zostanie wypłacone do ostatniego dnia miesiąca, jeśli wniosek do urzędu zostanie złożony do 10 dnia miesiąca. Jeśli zostanie złożony po 10 dniu miesiąca, to świadczenie zostanie wypłacone do końca kolejnego miesiąca.

Becikowe możemy otrzymać na trzy sposoby: przelewem na konto, przelewem pocztowym lub osobiście pobrać pieniądze w kasie urzędu.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock