Umowa zlecenie - wynagrodzenie, podatek, składki ZUS

Źródło:
TVN24 Biznes
Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy są zaszczepieni
Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy są zaszczepieni
TVN24
Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy są zaszczepieniTVN24

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej mu przez zleceniodawcę. Umowa zlecenie może dotyczyć także świadczenia usług.

●     Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. ●     Od umowy zlecenia odprowadzana jest składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oraz w określonych przypadkach składki na ubezpieczenia społeczne. ●     Umowa zlecenie jest opodatkowana. ●     Umowę zlecenie można wypowiedzieć. ●     Wynagrodzenie w umowie zlecenia nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która określa zadania do wykonania przez zleceniobiorcę przy zachowaniu należytej staranności w ich realizacji. W umowie zlecenia zleceniodawca to osoba (lub podmiot), który zleca wykonanie określonych czynności osobie (lub podmiotowi), czyli zleceniobiorcy.

Kiedy umowa zlecenie ma zastosowanie?

Umowę zlecenia zawiera się zazwyczaj do zlecenia powtarzalnych usług i czynności, takich jak np.

● zbiory owoców, ● pielęgnacja ogrodu, ● prace montażowe, ● prowadzenie wykładów, ● sprzątanie biur, ● roznoszenie ulotek.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Umowa zlecenie jest co do zasady objęta obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo zleceniobiorca może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, jeśli zleceniobiorca:

● nie ma innego źródła przychodów, ● z innych umów zlecenia osiąga przychód podlegający składkom społecznym niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2021 r. w kwocie niższej niż 2800 zł), ● jest pracownikiem zleceniodawcy, zatrudnionym u niego na umowę o pracę, ● jest emerytem lub rencistą.

Jeśli zleceniobiorca wykonuje jednocześnie kilka prac na podstawie umów zlecenia, obowiązek ubezpieczeń społecznych obejmuje wszystkie te umowy do momentu, kiedy łączna podstawa wymiaru składek osiągnie wysokość płacy minimalnej (2800 zł). W tej sytuacji od pozostałych umów odprowadzane będą tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, a zleceniobiorca może wybrać, od których umów zlecenia będzie miał odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że umowa zlecenie liczy się do emerytury, choć nie każda, lecz ta, od której odprowadzane są składki.

Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Każda umowa zlecenie podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zleceń, składki ma opłacane od każdej z nich. Ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu nie podlega tylko umowa zlecenia z uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, przed ukończeniem przez niego 26 lat.

Zgłoszenie umowy zlecenia do ZUS

Ponieważ umowa zlecenie jest z reguły oskładkowana zleceniodawca ma obowiązek w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy zgłosić zleceniobiorcę do ZUS:

● na druku ZUS ZUA - ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne,

● na druku ZUS ZZA - tylko obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszenia można dokonać przez CEIDG, jeśli zleceniodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ZUS przez internet (porta ePUAP) lub osobiście.

Umowa zlecenie: podatek

Umowy zlecenie rozlicza się następująco:

● co do zasady 17 proc. podatku po odliczeniu 20 proc. kosztów uzyskania przychodu (lub 50 proc. w przypadku dzieł z prawami autorskimi przechodzącymi na zleceniodawcę); osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku od umowy zlecenia, ● w przypadku umowy zlecenia do 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek 17 proc., niezależnie od wieku zleceniobiorcy i bez odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowę zlecenie można wypowiedzieć. Zleceniodawca jest jednak zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę do wykonania zlecenia i/lub do wypłacenia przyjmującemu zlecenie części wynagrodzenia, która odpowiada wykonanym do momentu otrzymania wypowiedzenia pracom.

Wynagrodzenie na umowie zlecenie

W przypadku przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych (np. urzędów, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych) stosuje się zasadę minimalnej stawki godzinowej. Jeśli umowa zlecenie zawierana jest między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej. Wysokość minimalnej stawki godzinowej zmienia się co roku. Od 1 stycznia 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto.

Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie w umowie zlecenia musi być określone w stawce godzinowej. Może być to kwota miesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem jednak, że w przeliczeniu na godzinę wykonywanej pracy nie będzie ona niższa od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. W umowie powinien znaleźć się więc zapis, ile godzin wymaga wykonanie danego zlecenia. Można też nie umieszczać tej informacji w umowie, ale wysłać ją mailem lub listem.

Minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje w przypadku umowy, w której wynagrodzenie uzależnione jest od wyników przyjmującego zlecenie, np. prowizji od sprzedanych produktów, ilości zawartych umów, sprzedaży, obrotu, wykonanych usług itd.

Umowa zlecenie - wzór

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

1. Określenie stron (zleceniodawca i zleceniobiorca):

a. dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości,

b. dla przedsiębiorców: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu tożsamości, NIP, nr REGON, zaświadczenie z CEIDG,

c. dla spółki prawa handlowego: nazwa spółki, adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer wpisu do rejestru, wysokość kapitału zakładowego oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Datę zawarcia umowy zlecenia.

3. Określenie rodzaju zlecanej usługi.

4. Zobowiązanie się zleceniobiorcy do starannego wykonywania obowiązków.

5. Czas trwania umowy i okres wypowiedzenia.

6. Wynagrodzenie.

7. Opcjonalnie: miejsce świadczenia zlecenia, kwestie przeniesienia praw autorskich, kar umownych za nieterminowe bądź wadliwe wykonanie zlecenia.

8. Podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Za dwa tygodnie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zniknie ponad siedem milionów aut - wynika z szacunków Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o tak zwane martwe dusze, czyli samochody, które od dłuższego czasu nie mają ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia OC.

Tego dnia z ewidencji znikną miliony aut

Tego dnia z ewidencji znikną miliony aut

Źródło:
tvn24.pl

Sojusz zakupowy Auchan i Intermarche w Polsce. Dwie wielkie sieci handlowe chcą utworzyć wspólną strukturę, która będzie negocjować dostawy produktów spożywczych i niespożywczych przez najbliższe 10 lat. Spółki wystąpiły w tej sprawie o zgodę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowano w poniedziałek we wspólnym komunikacie.

Sojusz wielkich sieci handlowych w Polsce

Sojusz wielkich sieci handlowych w Polsce

Źródło:
PAP

W kwietniu 2024 roku 43 zakłady zadeklarowały zwolnienie 2,3 tysiąca pracowników - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w kwietniu 2023 roku 38 zakładów deklarowało zwolnienie 1,5 tysiąca pracowników.

Pracę może stracić ponad dwa tysiące osób. Deklaracje firm

Pracę może stracić ponad dwa tysiące osób. Deklaracje firm

Źródło:
PAP

PKP Cargo uruchomiło program kierowania maksymalnie 30 procent pracowników na tak zwane nieświadczenie pracy przez 12 miesięcy - poinformowała w poniedziałek spółka. Nieświadczenie pracy ma dotyczyć wszystkich grup zawodowych.

Część załogi PKP Cargo skierowana na nieświadczenie pracy

Część załogi PKP Cargo skierowana na nieświadczenie pracy

Źródło:
PAP

Największą polską firmą jest Orlen - wynika z zestawienia opracowanego przez tygodnik "Wprost". Podium uzupełniają Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU). W czołówce zestawienia dominują spółki kontrolowane przez państwo - w pierwszej dziesiątce znalazła się tylko jedna firma prywatna.

Oto największe polskie firmy

Oto największe polskie firmy

Źródło:
Wprost

W Irlandii mieszka 120 tysięcy Polaków, a przez 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej były ich setki tysięcy - stwierdził irlandzki minister stanu do spraw promocji handlu, regulacji cyfrowych i firm Dara Calleary. Wskazał także, Polacy pracują głównie w branżach nowych technologii i usługach cyfrowych.

Polacy zadomowili się w irlandzkiej gospodarce

Polacy zadomowili się w irlandzkiej gospodarce

Źródło:
PAP

W poniedziałek wieczorem poznamy zwycięzców 13. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Na transmisję na żywo z uroczystej gali zapraszamy do TVN24 BiS o godzinie 20.00.

Do kogo trafią "Biznesowe Oscary"? Dziś rozdanie nagród

Do kogo trafią "Biznesowe Oscary"? Dziś rozdanie nagród

Źródło:
tvn24.pl

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało ranking najlepszych krajów na świecie pod względem turystyki. W zestawieniu dominują państwa europejskie, choć na jego czele znalazł się kraj z innego kontynentu. Destynacje oceniono między innymi pod względem atrakcyjności przyrodniczej, zrównoważonego rozwoju, infrastruktury, dostępności siły roboczej i konkurencyjności cen.

Oto najlepsze kraje pod względem turystyki

Oto najlepsze kraje pod względem turystyki

Źródło:
CNN

Polska Izba Handlowa złożyła wniosek o odrzucenie projektu poselskiego przywracającego dwie niedziele handlowe w każdym miesiącu. Jak ostrzega branża, "wejście w życie nowych regulacji doprowadzi do strat po stronie konsumentów oraz handlowców".

Dwie niedziele handlowe w miesiącu? Branża zabrała głos

Dwie niedziele handlowe w miesiącu? Branża zabrała głos

Źródło:
PAP

My istniejemy. Nie zapominajcie - mówią kupcy z Marywilskiej. Dwa tygodnie temu w gigantycznym pożarze większość z nich straciła majątki życia. Dzisiaj o godzinie 9.00 zaczęli losować miejsca w tymczasowych kontenerach, które na handel przygotowało miasto. Na miejscu pojawili się już w niedzielę, bo chcieli mieć pewność, że to losowanie przebiegnie spokojnie.

Termosy i koce przy Marywilskiej. Tak wyglądała noc w kolejce po kontenery 

Termosy i koce przy Marywilskiej. Tak wyglądała noc w kolejce po kontenery 

Źródło:
tvn24.pl

Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo pieniędzy, co jest prawdą, ale trzeba być częścią sieci kontaktów, żeby mieć do tych środków dostęp. W innym przypadku napotkasz ścianę - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Jędrzej Litwiniuk, szef polskiej firmy Auxilius Pharma, która w USA chce wprowadzić lek na dusznicę bolesną. Marek Ostrowski, twórca aplikacji Living Well Plus refundowanej w Niemczech i Szwajcarii, zwraca uwagę, że w obu tych krajach wiadomo było, z kim rozmawiać w sprawie uzyskania dofinansowania ze strony państwa. Inaczej jego zdaniem jest w Polsce. - To jest absurdalne i bez sensu - komentuje.

"Absurdalne i bez sensu. Cały świat to robi, dlaczego u nas nie można?"

"Absurdalne i bez sensu. Cały świat to robi, dlaczego u nas nie można?"

Źródło:
tvn24.pl

Skuter, którym niegdyś jeździł były już prezydent Francji Francois Hollande, został sprzedany na aukcji za ponad 25 tysięcy euro. To wielokrotnie więcej niż jego wartość rynkowa. Szary jednoślad 10 lat temu był w centrum uwagi ze względu cele podróży byłego prezydenta. Hollande używał go do "dyskretnych eskapad" do aktorki Julie Gayet, z którą połączył go romans.

Legendarny skuter byłego prezydenta Francji sprzedany na aukcji

Legendarny skuter byłego prezydenta Francji sprzedany na aukcji

Źródło:
PAP

My istniejemy. Nie zapominajcie - mówią kupcy z Marywilskiej. Dwa tygodnie temu w gigantycznym pożarze większość z nich straciła majątki życia. Dzisiaj o godzinie 9.00 zaczęli losować miejsca w tymczasowych kontenerach, które na handel przygotowało miasto. Na miejscu pojawili się już w niedzielę, bo chcieli mieć pewność, że to losowanie przebiegnie spokojnie.

Termosy i koce przy Marywilskiej. Tak wyglądała noc w kolejce po kontenery 

Termosy i koce przy Marywilskiej. Tak wyglądała noc w kolejce po kontenery 

Źródło:
tvn24.pl

Elon Musk planuje stworzyć "superkomputer", który będzie zasilał chatbota Grok - donosi Reuters, powołując się na portal The Information. Pracami nad nowym urządzeniem z użyciem technologii Al ma się zająć jego startup xAl.

Najbogatszy człowiek świata chce stworzyć superkomputer

Najbogatszy człowiek świata chce stworzyć superkomputer

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

- Kultura wymian to globalna tendencja. Trudno powiedzieć, jaka jest jej skala, ale z mojej perspektywy to istotny trend - mówi dr Mikołaj Lewicki z UW. Polacy wzorem Zachodu coraz chętniej korzystają z takiej formy obrotu usług, rzeczy, a nawet nieruchomości. W Polsce wymiana domów to także skutek kryzysu na rynku mieszkaniowym.

"Chętnie u ciebie pomieszkam". Polacy wymieniają się domami. Za darmo

"Chętnie u ciebie pomieszkam". Polacy wymieniają się domami. Za darmo

Źródło:
tvn24.pl

Sektorowi odzieżowemu i tekstylnemu grozi zapaść z powodu wykluczenia ich z pomocy rządowej dla produkcji energochłonnej - alarmuje Związek Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Dodaje, że te gałęzie zatrudniają 180 tys. pracowników.

Tej branży grozi zapaść. 30 tysięcy firm bez rządowej pomocy

Tej branży grozi zapaść. 30 tysięcy firm bez rządowej pomocy

Źródło:
PAP

Igor Ostrowski odszedł w wieku 53 lat. Prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Był wiceministrem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, pełniącym tę funkcję w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2012.

Nie żyje Igor Ostrowski, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska

Nie żyje Igor Ostrowski, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska

Źródło:
tvn24.pl

Został nam już tylko tydzień do Bożego Ciała - w Polsce dnia wolnego od pracy. Rodacy często korzystają w tym czasie z przedłużonego weekendu. Jak donosi HREIT jest to cenowo zdecydowanie lepsza okazja niż w tak zwaną majówkę i czas wakacji.

Drugi długi weekend w maju. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?

Drugi długi weekend w maju. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?

Źródło:
tvn24.pl

Saudi Aramco, który nabył 30 procent udziałów w rafinerii Lotosu, planuje emisję swoich akcji na giełdzie w Arabii Saudyjskiej - donosi Reuters. W grę wchodzi sprzedaż akcji o wartości 10 miliardów dolarów. Ma to być największa tego typu transakcja w regionie.

Arabski współwłaściciel Rafinerii Gdańskiej idzie pod młotek

Arabski współwłaściciel Rafinerii Gdańskiej idzie pod młotek

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Nie może dochodzić do sytuacji, w której niektórzy płacą sumy nieproporcjonalne w stosunku do objętości odpadów, które wytwarzają - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednocześnie stoi na stanowisku, że przepisy, które obowiązują od dziesięciu lat powinny zostać zmienione.

Polacy skarżą się na wysokie opłaty za wywóz śmieci. RPO reaguje

Polacy skarżą się na wysokie opłaty za wywóz śmieci. RPO reaguje

Źródło:
PAP

"Zwracamy się do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Członków z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wydania decyzji o przedłużeniu koncesji na rozpowszechnianie programu TVN Style" - apeluje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Z kolei Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej dodaje, że "ze względu na poruszaną w ramach treści dostępnych w programie TVN Style tematykę oraz jego popularność, dostępność tego programu jest pożądana przez abonamentów i stanowi o ich atrakcyjności". Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza wniósł "o jak najszybsze zakończenie postepowania" w "przedmiocie przedłużenia koncesji na rozpowszechnianie programu TVN Style".

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Źródło:
tvn24.pl

Każdy z nas otrzymuje rachunki za prąd i najważniejsze, co z niego wynika to, ile musimy zapłacić i w jakim terminie. Poza tym jest na nim mnóstwo danych i pozycji, których zrozumienie może być trudne. Jeśli dobrze przyjrzymy się wszystkim liczbom, to możemy zauważyć, że lwia część faktury to dodatkowe opłaty, a nie nasze faktyczne zużycie prądu.

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Źródło:
tvn24.pl

Na polskie czereśnie trzeba będzie jeszcze poczekać. W sprzedaży pojawią się za około dwa tygodnie. - Wiele plantacji czereśni wymarzło, więc owoców będzie mniej niż w ubiegłym roku, a ceny mogą być wyższe - mówi wiceprezes Związku Sadowników RP, producent czereśni Krzysztof Czarnecki.

Na polski przysmak lata trzeba będzie poczekać. Będzie drogo

Na polski przysmak lata trzeba będzie poczekać. Będzie drogo

Źródło:
PAP

Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Skąd urząd skarbowy będzie wiedział o prezencie? Najczęściej od sąsiada czy innych "życzliwych". Urzędy dostają rocznie po kilka tysięcy takich donosów. - Nie istnieje coś takiego jak rozliczenie komunii. Na otrzymane prezenty patrzymy osobno i jeśli zaszła taka potrzeba, składamy osobne zgłoszenie uwzględniając prezenty od konkretnych gości - komentuje Martyna Myszkowska z Kancelarii Podatkowej Myszkowska Wachowska.

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Źródło:
tvn24.pl

Zakopane staje coraz bardziej popularne wśród arabskich turystów. Liczba rezerwacji w maju wzrosła o 20 procent w porównaniu do ubiegłego roku - donosi Tatrzańska Izba Gospodarcza. Informuje również, że ceny za noclegi na Podhalu są na podobnym poziomie do tych zeszłorocznych.

Szturm arabskich turystów w Zakopanem. "Są w stanie dopłacić więcej"

Szturm arabskich turystów w Zakopanem. "Są w stanie dopłacić więcej"

Źródło:
PAP

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl