Tarcza branżowa. Jak firmy mogą starać się o pomoc?

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Tarcza branżowa. Jak starać się o pieniądze?
Tarcza branżowa. Jak starać się o pieniądze?TVN24
wideo 2/8
TVN24Tarcza branżowa. Jak starać się o pieniądze?

Pomocą w ramach tak zwanej Tarczy 6.0 objęte są poszczególne branże. W ramach kolejnego pakietu antykryzysowego firmy będą mogły skorzystać między innymi z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, dodatkowego postojowego, czy zwolnienia z opłacania składek na listopad. Wyjaśniamy, jak otrzymać pieniądze z nowego programu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19, tzw. tarczę 6.0. Przewiduje pomoc dla firm z ok. 40 branż.

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną, cateringową, czy usług pralniczych.

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Warunki

Aby otrzymać dofinansowanie, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

- musi wykazać, że przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w ujęciu miesięcznym lub rocznym.

- musi wykazać, że do końca trzeciego kwartału 2019 roku terminowo regulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

- nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

- nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

- dofinansowania do wynagrodzenia nie można otrzymać, jeżeli pensja pracownika w poprzednim miesiącu nie była wyższa niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS.

- świadczenia nie można też otrzymać na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku.

- przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

Kwota dofinansowania

Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzystał z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników.

Dofinansowanie wynosi 2000 złotych miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie przysługuje przez trzy miesiące, przypadając od miesiąca złożenia wniosku i jest przekazywane w miesięcznych transzach.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 28 lutego 2021 roku.

Wnioski można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Wnioski mogą być składane tylko w formie elektronicznej do WUP za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl

Dodatkowe świadczenie postojowe

Kto może skorzystać?

- Z dodatkowego świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, które wcześniej już otrzymały co najmniej jedno takie świadczenie w ramach pakietów antykryzysowych.

- Osoby prowadzące działalność gospodarzą, których przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40 proc.w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Jaka kwota?

Dodatkowe świadczenie postojowe wynosi tyle samo, co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe, czyli 2 080 zł albo 1 300 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego będą obowiązywać od 30 grudnia 2020 roku.

Dodatkowe postojowe dla branży turystycznej i rekreacyjnej

Żeby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca:

- musiał skorzystać ze świadczenia postojowego w ramach działań antycovidowych i otrzymał co najmniej jedno świadczenie.

- jego przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Ile pieniędzy można dostać?

Dodatkowe świadczenie postojowe jest w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł). Dodatkowe świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego będą obowiązywać od 30 grudnia 2020 roku.

Jednorazowe świadczenie postojowe

Kto może dostać?

Prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli przedsiębiorca spełni następujące warunki:

- jeżeli skorzystał co najmniej raz ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych.

- przychód z jego działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Ile można dostać?

Dodatkowe świadczenie postojowe można otrzymać w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe, można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego będą obowiązywać od 30 grudnia 2020 roku.

Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych firm

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, jednorazowo udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

Kto może otrzymać dotację?

Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który:

- uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

- prowadził działalność 30 września 2020 roku.

Ile wynosi świadczenie?

Przyznanie dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł i można ją otrzymać tylko raz. 

Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Świadczenie będzie podlegało zwrotowi, w szczególności, jeżeli przedsiębiorca wydatkował je niezgodnie z przeznaczeniem – starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat.

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dotację można złożyć elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020

Prawo do zwolnienia ze składek przysługuje, gdy:

- przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

- przedsiębiorca złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli przedsiębiorca jest z tego zwolniony.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 roku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien zostać przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.

Zwolnienie będzie przysługiwać niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeżeli opłacono składki, można wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli nie ma się zaległości w ZUS.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składek ZUS będą obowiązywać od 30 grudnia 2020 roku.

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości