Nowe opłaty i zmiany w podatkach w 2021 roku

Źródło:
TVN24 Biznes
Wyższe podatki w Polsce
Wyższe podatki w PolsceTVN24
wideo 2/6
Wyższe podatki w PolsceTVN24

Wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie tak zwanego podatku cukrowego oraz podatku handlowego, a ponadto zmiany w CIT oraz limit w uldze abolicyjnej. To tylko niektóre nowości, które pojawią się w 2021 roku. Poniżej piszemy o szczegółach.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Płaca minimalna w górę

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2800 zł brutto (2062 zł netto). Oznacza to wzrost o 200 zł w porównaniu do najniższej płacy, która obowiązywała w 2020 roku. Minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 procent prognozowanego na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w przyszłym roku wyniesie 18,30 zł brutto. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 roku - 17 zł.

PAP/Adam Ziemienowicz

Waloryzacja rent i emerytur

Zgodnie z projektem przyjętym przez rząd wszystkie emerytury i renty w 2021 roku mają wzrosnąć o ustawowy wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,84 procent, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

Prognozowany koszt waloryzacji ustawowej, przy wskaźniku 103,84 procent szacowany jest na około 9,6 mld zł. W obliczeniach ujęto także koszt waloryzacji rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – tak zwanej trzynastej emerytury.

TVN24 Biznes

W projekcie znalazł się przepis na wypadek, gdyby okazało się, że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (który znany będzie dopiero w lutym 2021 roku) będzie wyższy od wskaźnika 104,16 procent zapewniającego kwotę podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł w odniesieniu do najniższych świadczeń. "W takim przypadku waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - zaznaczono w uzasadnieniu do projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Podatek handlowy

W przyszłym roku ma powrócić nowy-stary podatek od sprzedaży detalicznej. Końca dobiega bowiem batalia z Komisją Europejską w sprawie daniny.

Przepisy dotyczące daniny weszły w życie na początku września 2016 roku. Podatek miał mieć dwie stawki: 0,8 procent od przychodu między 17 milionów złotych a 170 milionów złotych miesięcznie i 1,4 procent od przychodu powyżej 170 milionów złotych miesięcznie.

Po kilkunastu dniach obowiązywania podatku handlowego Komisja Europejska wszczęła postępowanie w jego sprawie i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. W ocenie Brukseli konstrukcja podatku mogła faworyzować mniejsze sklepy, co mogło być uznane za pomoc publiczną. Po tej decyzji resort finansów zawiesił pobór podatku od handlu detalicznego. Zawieszenie, kilkukrotnie przedłużane, obowiązuje do końca 2020 roku.

W połowie maja 2019 roku Polska wygrała w Sądzie UE sprawę przeciw Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem sądu "KE popełniła błąd", uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną. Wyrok nie był ostateczny, przysługiwało od niego odwołanie i Komisja je złożyła.

Sprawa nabrała rozpędu w ostatnich tygodniach. W wydanej w połowie października tego roku opinii rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Juliane Kokot uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Należy pamiętać, że opinia rzecznika TSUE jest wstępem do wyroku Trybunału w sprawie. Trybunał może się z nią zgodzić - i zwykle tak się dzieje. Może jednak wydać zupełnie inny wyrok.

Rząd spodziewa się, że ostateczna decyzja zapadnie na przełomie roku. - Jesteśmy bardzo dobrej myśli i oczekujemy pozytywnego wyroku w perspektywie pierwszych miesięcy przyszłego roku. Jeśli żadne działanie legislacyjne nie zostanie podjęte, bo ten podatek został zawieszony na rok 2020, to od 1 stycznia 2021 roku będzie on płacony przez sklepy wielkopowierzchniowe - mówił pod koniec listopada w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski. Z szacunków resortu wynika, że w 2021 roku wpływy z podatku handlowego wyniosą około 1,5 mld zł.

Podatek cukrowy i opłata od małpek

Od początku przyszłego roku zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Zgodnie z regulacjami, zostanie wprowadzona opłata od napojów słodzonych i energetycznych. Ma ona część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Opłatę ma uiszczać raz w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Wpływy z wprowadzenia nowego podatku oszacowano na ponad 3,2 mld zł rocznie.

Ponadto przepisy wprowadzają opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tak zwanych małpek. Opłata będzie pobierana od przedsiębiorców w momencie sprzedaży do sklepu. Proponowana opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40 procent, 2 zł od 200 ml małpki wódki 40 procent i 88 gr od 250 ml małpki wina 14 procent. Szacunkowa kwota opłat ma wynieść około 500 mln zł rocznie.

Opłata przekształceniowa

Rząd planuje powrót do likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Pierwotnie miało do niej dojść w połowie 2020 roku. Ostatecznie jednak zdecydowano o "zamrożeniu" reformy. Zgodnie z informacjami dostępnymi na rządowych stronach, projekt w tej sprawie ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku. Sama ustawa ma zaś wejść w życie 1 lutego 2021 roku.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że "cały czas jest kwestia związana z OFE na agendzie". - To nie zniknęło i chcemy zrobić z tym porządek raz na zawsze - wskazywał szef rządu w sierpniu.

Wpływy z likwidacji OFE ujęto w projekcie przyszłorocznego budżetu. Chodzi o tak zwaną opłatę przekształceniową. Zgodnie z założeniami 100 procent aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które będą dziedziczone. Będzie to opcja domyślna. Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie jednak opłata odpowiadająca wartości 15 procent aktywów, której płatność zostanie rozłożona na dwa lata. Do jej zapłaty będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

Nowe przepisy mają pozwolić także na złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa.

Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych w ZUS, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków.

Opłata mocowa

Od stycznia na rachunkach za prąd pojawi się opłata mocowa, którą w uproszczeniu możemy określić mianem opłaty za gotowość dostarczania energii przez elektrownie w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Ma ona pokrywać koszty funkcjonowania rynku mocy w Polsce.

Pod względem wysokości opłaty mocowej ustawa różnicuje gospodarstwa domowe na cztery grupy. Gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 1,87 zł miesięcznie, te o zużyciu od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 4,48 zł, przy zużyciu 1,2-2,8 MWh rocznie opłata wyniesie 7,47 zł, a dla gospodarstw o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie - 10,46 zł miesięcznie. Z kolei inni niż gospodarstwa domowe odbiorcy zapłacą 0,0762 zł za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 w dniach roboczych.

To niejedyna zmiana na rachunkach. Jednocześnie opłata kogeneracyjna zmniejszy się bowiem do zera. Z kolei spółki zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Z wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w efekcie zatwierdzonych przez Prezesa URE nowych taryf, od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o około 3,5 procent, co odpowiada około 1,5 złotego miesięcznie.

URE

Zdaniem ekonomistów, po uwzględnieniu wszystkich zmian, które wejdą od nowego roku, rachunki za prąd wzrosną o kilkanaście procent.

Składki ZUS

W przyszłym roku wzrosną miesięczne składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorców. Ich wysokość jest obliczana na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które - zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu - wyniesie 5259 zł.

Oznacza to, że poszczególne wartości składek będą wyglądać następująco:

- składka emerytalna - 615,93 zł, wzrost o 3,74 zł,

- składka rentowa - 252,43 zł, wzrost o 1,53 zł,

- składka chorobowa - 77,31 zł, wzrost o 0,47 zł,

- składka wypadkowa - 52,70 zł, wzrost o 0,33 zł,

- składka na Fundusz Pracy - 77,31 zł, wzrost o 0,47 zł.

Podstawowe składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą łącznie 1075,68 zł, po wzroście o 6,54 zł miesięcznie. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość poznamy na początku przyszłego roku. Zostanie ona wyliczona na podstawie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału tego roku, który zostanie opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu. W 2020 roku wysokość składki zdrowotnej wynosi 362,34 zł. Z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich wynika, że w przyszłym roku wysokość składki zdrowotnej wzrośnie z 362,34 zł do 371,40 zł miesięcznie.

Oznaczałoby to, że pełna składka odprowadzana do ZUS wyniesie w przyszłym roku 1447,08 zł miesięcznie, 15,60 zł więcej niż obecnie.

PAP

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 roku spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, będą mogły wybrać ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Estoński CIT adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców o obrotach poniżej 100 mln zł.

Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres 4 lat podatkowych, z możliwością jego przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. Warunkiem pozostania w systemie jest ponoszenie nakładów inwestycyjnych. Co ważne, w okresie stosowania opodatkowania ryczałtem podatnikowi nie przysługuje prawo do rozliczeń ulg podatkowych ani strat z lat ubiegłych.

Rząd szacuje koszty wprowadzenia estońskiego CIT dla małych i średnich firm na 5,6 mld zł w 2021 roku.

PAP/Adam Ziemienowicz

CIT dla spółek komandytowych

Od 1 stycznia spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne staną się podatnikami podatku CIT. Nieco później, bo od początku maja zmiany obejmą wszystkie spółki komandytowe. Do 30 kwietnia spółki komandydotwe będą miały możliwość odroczenia stosowania nowych regulacji.

Z analizy Grant Thornton wynika, że wypłata zysków wygenerowanych z działalności spółek komandytowych przed 1 stycznia lub 1 maja 2021 roku - w zależności od tego, kiedy spółka stanie się podatnikiem - powinna być traktowana na obecnie obowiązujących zasadach. "Tym samym należy zakładać, iż wypłata zysków wygenerowanych w obecnym reżimie prawnym nie powinna podlegać opodatkowaniu CIT i PIT" - wyjaśniono.

CZYM JEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Przedstawiciele ministerstwa finansów tłumaczyli, że głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych. Zmiany budzą obawy organizacji przedsiębiorców i pracodawców. W ocenie organizacji przedsiębiorców i pracodawców "ustawa tak naprawdę nałoży na przedsiębiorców dodatkowe obciążenia podatkowe (podwójne opodatkowanie), wbrew licznym zapowiedziom rządu".

Zwiększony limit CIT

Od początku przyszłego roku z 1,2 mln do 2 mln euro wzrośnie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9-procentowej stawki podatku CIT.

Z obniżonej stawki będą mogli korzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w roku rozpoczęcia tej działalności. Obniżoną stawkę można stosować dla opodatkowania dochodów innych niż z zysków kapitałowych - dla tych pozostanie stawka 19 procent.

Należy pamiętać, że podatnik będzie mógł stosować 9-procentową stawkę podatku CIT do końca miesiąca, w którym przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczą limitu. Po przekroczeniu limitu podatnicy są obowiązani do stosowania 19-procentowej stawki podatku. 

Likwidacja ulgi abolicyjnej

Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał limit odliczenia tak zwanej ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Według resortu finansów, obecne stosowanie tak zwanej ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce.

Zmiany dotkną osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, ale uzyskują dochody w innych krajach. Oznacza to, że zmiany nie dotyczą osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce.

Wyjątek dotyczy osób wykonujących pracę poza terytorium lądowym państwa, np. na statkach lub platformach wiertniczych. Będą oni mieli możliwość dokonania odliczenia do poprzedniego limitu.

W ocenie ekspertów Grant Thornton "likwidacja ulgi abolicyjnej może w praktyce oznaczać, że wiele osób zarabiających za granicą zmieni rezydencję i wyprowadzi się na stałe z Polski".

Autorka/Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Od 6 lipca obowiązywać będą nowe przepisy nakładające obowiązek posiadania w nowych rejestrowanych samochodach tak zwanych czarnych skrzynek. Specjalne urządzenia rejestrujące pomogą w namierzaniu sprawców wypadków czy oszustów ubezpieczeniowych. Jakie zmiany obejmą wkrótce kierowców?

Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Źródło:
tvn24.pl

W 2024 roku rekordowa liczba milionerów może opuścić Wielką Brytanię - piszą zagraniczne media. Krezusów miałaby "zmusić" do opuszczenia kraju przede wszystkim zapowiadana przez prowadzącą w sondażach Partię Pracy reforma podatkowa. Nadchodzące wyborcze rozstrzygnięcie może znacząco zmniejszyć atrakcyjność kraju, będącego niegdyś ziemią obiecaną dla najbogatszych.

Ryzyko wielkiego exodusu milionerów

Ryzyko wielkiego exodusu milionerów

Źródło:
CNN

Tysiąc złotych brutto miesięcznie - tyle otrzymają od 1 lipca pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat trzech. Rada Ministrów przyjęła w środę uchwały w tej sprawie.

Dodatkowy tysiąc złotych do pensji. Jest decyzja

Dodatkowy tysiąc złotych do pensji. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Turystów wybierających się do Japonii może czekać zaskoczenie. Wiele tamtejszych restauracji wprowadza bowiem dwa cenniki. Jeden tańszy - dla lokalnych gości, i drugi droższy - dla turystów - informuje portal Nikkei Asia.

Drożej dla turystów, taniej dla mieszkańców. Podwójne cenniki w restauracjach

Drożej dla turystów, taniej dla mieszkańców. Podwójne cenniki w restauracjach

Źródło:
PAP

Wnioski o pieniądze w ramach programu "Aktywny rodzic", potocznie nazywanym "babciowym", będzie można składać od 1 października. Rodzice, którzy zrobią to w ciągu trzech miesięcy od tej daty, otrzymają wyrównanie od 1 października - przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Babciowe" z wyrównaniem w ciągu trzech miesięcy

"Babciowe" z wyrównaniem w ciągu trzech miesięcy

Źródło:
PAP

Polacy konsumują mniej niż przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej. Rzeczywiste spożycie indywidualne (AIC) na mieszkańca w Polsce w 2023 roku było 14 procent poniżej średniej unijnej - podał Eurostat. Najwyższy poziom odnotowano w Luksemburgu (38 proc. powyżej średniej UE), Austrii i Holandii (po 17 proc.).

Europejska mapa dobrobytu. Tak wypadła Polska

Europejska mapa dobrobytu. Tak wypadła Polska

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski jest uzasadnione. Samo formalne rozpoczęcie procedury może nastąpić później. Bruksela zapowiada taki krok na lipiec - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, powołując się na komunikat prasowy. Ministerstwo Finansów poinformowało z kolei, że Rada Europejska przedstawi projekt rekomendacji w sprawie redukcji nadmiernego deficytu najprawdopodobniej pod koniec listopada tego roku.

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski. "Projekt redukcji jesienią"

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski. "Projekt redukcji jesienią"

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24, PAP

Cena benzyny Pb95, oleju napędowego i gazu spadają, co jest dobrą wiadomością dla osób wybierających się autem w najbliższych dniach na wakacyjne wyjazdy. Według analityków e-petrol.pl największa przecena dotyczy w tym tygodniu oleju napędowego, który, w porównaniu do wyników ostatniego notowania, jest tańszy o 6 gr/l.

Niższe ceny paliw na wakacje

Niższe ceny paliw na wakacje

Źródło:
PAP

Trwają prace nad zmianami w prawie autorskim. Nad projektem nowelizacji obradowała dziś komisja sejmowa. Przyjęto na niej poprawki dotyczące prawa do odpowiedniego i godziwego wynagrodzenia oraz do tantiem z tytułu reemitowania utworu, o które ubiegali się sami artyści. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Postulaty artystów przechodzą dalej. Zmiany w prawie autorskim na kolejnym etapie prac

Źródło:
PAP

Europejczycy do 2030 roku będą jeździć 75 milionami samochodów elektrycznych - prognozują analitycy z EY i Eurelectric. To więcej, niż zakładała prognoza. Z kolei ładowarek elektrycznych na Starym Kontynencie mamy obecnie blisko 750 tysięcy.

Elektryki prześcigną auta spalinowe. W kolejnej dekadzie ma być ich dwukrotnie więcej

Elektryki prześcigną auta spalinowe. W kolejnej dekadzie ma być ich dwukrotnie więcej

Źródło:
PAP

Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Głównym celem projektowanej ustawy są zmiany w stabilizującej regule wydatkowej. Obejmie ona około 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych, w tym ZUS i NCBR.

Duże zmiany w finansach publicznych. Jest decyzja

Duże zmiany w finansach publicznych. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Uruchomienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski oznacza, że nie ma miejsca na duże nowe wydatki, jak np. podniesienie kwoty wolnej - oceniają ekonomiści ING. Większość analityków uważa, że procedura nie będzie się jednak wiązała z koniecznością szybkiego i głębokiego skorygowania wydatków. Z kolei Sławomir Dudek stwierdził we wpisie na X "ta procedura to ocena 'osiągnięć' rządu premiera Mateusza Morawieckiego".

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Źródło:
PAP

Spar Group, właściciel Spar Polska, podjął decyzję o opuszczeniu polskiego rynku. Spółka znalazła już nowego nabywcę, który przejmie sklepy oraz będzie kontynuował rozwój biznesu pod tym samym szyldem. Transakcja zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku.

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Źródło:
tvn24.pl

Projektowanie lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zrealizowane w 50 procentach - poinformował w środę prezes spółki Filip Czernicki. Dodał, że "prace projektowe przez cały czas trwają, a spółka ma środki na to, aby płacić projektantom, natomiast nie ma zapewnionego finansowania na dalsze etapy tej inwestycji".

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Źródło:
PAP

Rząd planuje wprowadzenie opłaty gazowej finansującej utrzymywanie zapasów strategicznych gazu - podano w projekcie ustawy, którą resort klimatu wysłał do konsultacji.

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Źródło:
PAP

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła w maju do 2 procent i po raz pierwszy od prawie trzech lat znalazła się w granicach celu Banku Anglii. Do tej sytuacji przyczyniły się między innymi spadające ceny żywności, rozrywki oraz artykułów gospodarstwa domowego.

Inflacja na Wyspach najniższa od kilku lat

Inflacja na Wyspach najniższa od kilku lat

Źródło:
PAP

Szczyt inflacji ma być na koniec pierwszego kwartału 2025 roku na poziomie lekko poniżej 6 procent rok do roku - przewidują ekonomiści PKO BP. Zdaniem analityków, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powróci do obniżek stóp procentowych dopiero w lipcu 2025 roku.

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego porozumienia ograniczającego konkurencję. Garmin Polska - przedstawiciel producenta między innymi smartwatchów - mógł zawrzeć zmowę cenową z dystrybutorami swoich produktów - napisał UOKiK w komunikacie.

Garmin Polska pod lupą UOKiK. Możliwa zmowa cenowa

Garmin Polska pod lupą UOKiK. Możliwa zmowa cenowa

Źródło:
tvn24.pl

Skutki zmian w podatku od nieruchomości odczują przedsiębiorcy z wielu branż, przy czym zapłacą gminnemu fiskusowi więcej - podał "Dziennik Gazeta Prawna". Dodał, że skorzystają właściciele miejsc w garażach wielostanowiskowych. 

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości

Źródło:
PAP

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło zawiadomienie od firmy 4Kraft o wadliwych fotelikach samochodowych. Akcja dotyczy kilku modeli. Firma uruchomiła bezpłatny program wymiany .

Foteliki samochodowe do wymiany. "Jeden z elementów może się luzować"

Foteliki samochodowe do wymiany. "Jeden z elementów może się luzować"

Źródło:
tvn24.pl

W poniedziałek zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które z przewozu osób wykluczyły kierowców nieposiadających polskiego prawa jazdy, ale także tych, którzy w naszym kraju przebywają krócej niż 185 dni. Jak podaje środowa "Rzeczpospolita", nowe przepisy odsunęły nawet jedną czwartą zagranicznych kierowców. "Bez strategii migracyjnej biznes ma problem" - czytamy w gazecie.

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Źródło:
PAP

We wtorek 32-letnia Marlena Engelborn, będąca potomkinią Fredricha Engelhorna, założyciela przedsiębiorstwa chemiczno-farmaceutycznego BASF, rozdała majątek odziedziczony po swojej babci. Spadek w wysokości prawie 25 milionów euro został podzielony pomiędzy kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. 

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Źródło:
PAP

300 złotych na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start otrzymają rodzice dzieci w wieku szkolnym. Aby dostać świadczenie, trzeba jednak wcześniej złożyć wniosek. - Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat - przypomniał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

300 złotych na dziecko. Ważny termin

300 złotych na dziecko. Ważny termin

Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 190 milionów złotych. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to nagrody piątego stopnia wynoszące po prawie 19 tysięcy złotych. Najbliżej rozbicia kumulacji było we Włoszech i Holandii. Oto liczby, jakie wylosowano 18 czerwca.

Wyniki Eurojackpot z 18 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 18 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja liczona według HICP w Polsce w maju 2024 roku wyniosła 2,8 procent rok do roku - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Wskaźnik dla Polski jest powyżej średniej Unii Europejskiej, gdzie ceny rosły w tempie 2,7 procent rok do roku.

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Źródło:
tvn24.pl, PAP

CVC Capital Partners, właściciel sieci Żabka Polska chce, by spółka jeszcze w tym roku wkroczyła na giełdę. Według agencji Bloomberg wycena firmy może sięgnąć nawet 8 miliardów dolarów.

Żabka bliżej giełdy. Padła możliwa wycena

Żabka bliżej giełdy. Padła możliwa wycena

Źródło:
PAP

Ostatnimi laty w dyskusjach o turystyce dominuje jedna kwestia - nadmiar przyjezdnych. Kolejne miasta i podróżnicze regiony prześcigają się w pomysłach na ograniczenie fali turystów. W niedawnym badaniu sprawdzono, które europejskie atrakcje są najbardziej zatłoczone. Okazało się, że najwięcej turystów oblega Wersal.

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie akcji protestacyjnej sieci Euronet - przekazał Urząd. Dodał, nie przesądza to, czy doszło do naruszeń, a UOKiK zbada sytuację przede wszystkim pod kątem przepisów ochrony konkurencji.

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Źródło:
PAP

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski odwołał z dniem 24 czerwca tego roku Piotra Wielowieyskiego ze składu rady nadzorczej Orlenu - podał koncern w komunikacie giełdowym. Nie podano przyczyny odwołania.

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

Źródło:
PAP