Nowa "tarcza" dla poszkodowanych branż. Jest projekt

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Wiceminister zdrowia o zamknięciu restauracji
Wiceminister zdrowia o zamknięciu restauracjiTVN24
wideo 2/5
TVN24Wiceminister zdrowia o zamknięciu restauracji

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w nocy projekt nowelizacji ustawy o COVID-19. Zakłada on dodatkowe świadczenie postojowe dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Jak wskazują autorzy projektu, celem zmian jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszącym koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji. Projekt wprowadza dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy.

Projekt przewiduje określenie terminu końcowego, do którego mogą być składane wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z propozycją, wnioski będą mogły być składane do czerwca 2021 r.

Postojowe

Wśród zmian zapisanych w projekcie znalazły się takie rozwiązania, jak:

- wykreślenie terminu na przekazanie przez ministra ds. turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej oraz kosztów obsługi wypłat tych świadczeń. Jak wskazują projektodawcy, obecnie obowiązująca ustawa zapewnia finansowanie tego świadczenia w 2020 r. Zaproponowana zmiana zapewnić ma finansowanie również w kolejnym roku.

- wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

- delegacja dla Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia będzie mogła przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będą na to pozwalały finanse.

- uprawnienia dla ZUS do przeprowadzania kontroli zasadności wypłaty świadczeń postojowych.

Projekt zakłada, że w przypadku śmierci przedsiębiorcy, która nastąpi w okresie od dnia przyznania dofinansowania do upływu terminu, na które zostało ono przyznane, spadkobiercy beneficjenta nie będą zobowiązani do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania. Także jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę nie będą musiały być spłacone w wypadku śmierci przedsiębiorcy przed upływem 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Celem projektowanych przepisów jest zapewnienie przedłużenia finansowania dotychczasowych instrumentów finansowych oraz kosztów ich obsługi na kolejny okres, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Projekt wprowadza również obowiązek rozliczenia się przez samorządy powiatów z przekazanych środków w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia okresu finansowania instrumentów, tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zwolnienie ze składek na ZUS

Projekt zakłada także wprowadzenie zmian polegających na zwolnieniu z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

1) prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej

2) zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek

3) wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Zgodnie z projektem ustawy:

- osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z tytułu składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

- płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.

Propozycja zawiera również delegację dla Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będą na to pozwalały finanse budżetu państwa.

Projekt zakłada ponadto zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021. Projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r. Ze względu na fakt, że w niektórych gminach dochody z tytułu opłaty targowej nie są wysokie, projekt przewiduje zwrot dochodów w przypadku, gdy przekraczały one w danej gminie 10 tys. zł. Za punkt odniesienia przyjmuje się rok 2019.

Autor:mp

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości