Kwarantanna i izolacja. Czy można pracować zdalnie? 

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP
Prawnik o pracy zdalnej na kwarantannie lub izolacji
Prawnik o pracy zdalnej na kwarantannie lub izolacjiTVN24
wideo 2/15
TVN24Prawnik o pracy zdalnej na kwarantannie lub izolacji

Podczas przebywania na kwarantannie lub w izolacji, jeśli czujemy się dobrze, nadal możliwa jest praca zdalna. Konieczna jest jednak zgoda zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Przebywanie na kwarantannie lub izolacji wpływa na wysokość wynagrodzenia.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ponad 909 tysięcy osób przebywa obecnie na kwarantannie.

Czy można pracować w czasie kwarantanny albo izolacji?

Podczas kwarantanny lub izolacji pracownik, jeśli czuje się dobrze, może pracować zdalnie. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że można "za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie".

W przepisach nie sprecyzowano jednak, jakich konkretnie formalności powinno się dopełnić. "Zasadnym wydaje się uznanie, że pracownik powinien zawnioskować o możliwość pracy w takim trybie i uzyskać w tym zakresie zgodę pracodawcy. Dla celów dowodowych zarówno wniosek lub prośba o wyrażenie zgody, tak samo jak jej udzielenie, powinny być udzielone na piśmie, choć w przepisach nie zawarto bezwzględnego wymogu formy pisemnej dla wskazanych czynności, a więc co do zasady dopuszczalna jest każda forma" - tłumaczy PIP.

Czytaj także: Kwarantanna - co muszę, czego mi nie wolno, ile trwa i jaka kara grozi za jej nieprzestrzeganie

- Nie ma żadnego zakazu podjęcia pracy zdalnej. Jeżeli zarówno pracownik, jak i pracodawca wyrażą na to zgodę, to możemy zrezygnować ze świadczenia zasiłkowego i świadczyć pracę także w czasie izolacji, czy kwarantanny - mówi w rozmowie z TVN24 adwokat, specjalista prawa pracy Bronisław Muszyński. - Nikt nie może zmusić jednak pracownika do tego, aby taką pracę świadczył. Najpierw pracownik musi wyrazić chęć świadczenia pracy - dodaje.

Czy można wycofać wniosek o pracę podczas kwarantanny albo izolacji?

Co ważne pracodawca nie może sam zdecydować o świadczeniu pracy zdalnej na kwarantannie bez uzyskania wniosku lub zgody pracownika. Także, zdaniem PIP, "uzasadniony wydaje się wniosek, że pracownik w razie pogorszenia stanu zdrowia, może w każdej chwili wycofać złożony wcześniej wniosek i zaprzestać wykonywania pracy zdalnej, otrzymując w zamian wynagrodzenie (za czas choroby - red.) lub zasiłek chorobowy".

"Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy" - zaznacza PIP. Narzędzia do wykonywania pracy zdalnej powinien zapewnić pracodawca. "Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania" - tłumaczy PIP.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

- To pracodawca powinien umożliwić pracę zdalną, także poprzez zapewnienie odpowiedniego sprzętu bądź pokrycia kosztów wykorzystania sprzętu osobistego - wyjaśnia Bronisław Muszyński.

Kwarantanna i izolacja a wynagrodzenie 

Jeżeli pracownik zdecyduje się na pracę podczas kwarantanny lub izolacji, to nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.

Z kolei podczas przebywania na kwarantannie lub w izolacji przysługuje nam świadczenie w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Dotyczy to również okresu pobytu w szpitalu.

- To może mieć decydujące znaczenie, czy pracownik chce otrzymywać 80 proc. podstawy wynagrodzenia, czy uzyskiwać normalne wynagrodzenie 100 proc. Jeżeli zdecyduje się na ten drugi wariant, to będzie świadczył pracę, ale w warunkach domowych - tłumaczy Muszyński.

Czy muszę poinformować pracodawcę o izolacji lub kwarantannie?

Obecnie sanepid zamieszcza informacje o kwarantannie czy izolacji w systemie elektronicznym. W systemie PUE ZUS są one widoczne dla pracodawcy. PIP zaleca jednak, by pracownik powiadomił o nieobecności w pracy także telefonicznie, poprzez SMS lub mailem.

"Najpóźniej drugiego dnia absencji w miejscu zatrudnienia pracownik w sposób zwyczajowo przyjęty u pracodawcy powinien się z nim skontaktować, powiadomić, dlaczego go nie ma w pracy i jak długo ta nieobecność potrwa" - pisze PIP.

Dziecko lub domownik na kwarantannie – jaki zasiłek mi przysługuje?

Osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych dzieckiem do lat 14. Dotyczy to także dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat. Zasiłek opiekuńczy można też otrzymać, jeżeli ubezpieczony opiekuje się innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny - wynika z wyjaśnień zamieszczonych na rządowych stronach,

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

ZOBACZ WZÓR OŚWIADCZENIA >>>

Kwarantanna skrócona do 7 dni 

Od wtorku kwarantanna została skrócona z 10 do 7 dni. W niektórych przypadkach okres ten będzie jednak dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika. Kwarantanna, którą odbywa się w takiej sytuacji, trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji.

Kwarantanna jest też nakładana "automatycznie" w dniu otrzymania skierowania na test – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 7 dni. Nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne.

Kwarantanna a izolacja - różnice

Po wykryciu zakażenia chory najczęściej trafia na izolację domową, która trwa 10 dni. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, gdy stan chorego się pogorszy.

Izolacja domowa to odosobnienie osoby, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem. Kwarantannę nakłada się natomiast na osobę zdrową z powodu ryzyka zakażenia.

Autor:mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Margy Crane / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości