Papierowy wniosek o 500 plus. Podpowiadamy, jak wypełnić formularz

Z kraju

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/35

Od czwartku można złożyć papierowy wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Jak przypomina ministerstwo rodziny, chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić formularz. Poniżej zamieszczamy wniosek wraz z podpowiedziami.

Wniosek drogą tradycyjną od czwartku można złożyć podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie. Za sprawą zniesienia kryterium dochodowego rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, co znacznie ułatwia wypełnienie wniosku.

WNIOSEK O 500 PLUS

Wniosek o 500 plus

Na początek do wypełnienia mamy nazwę urzędu gminy, na terenie, której mieszkamy i do której składamy wniosek. Następnie, jeżeli wniosek wysyłamy pocztą, należy uzupełnić dane adresowe urzędu. Jeśli składamy wniosek osobiście w urzędzie, to danych nie musimy wypełniać, ponieważ urzędnik przystawi w tym miejscu pieczątkę.

Kolejna część obejmuje dane wnioskodawcy. W tym miejscu wpisujemy swoje imię nazwisko, numer PESEL (lub serię i numer dokumentu tożsamości), datę urodzenia, obywatelstwo oraz stan cywilny.

Następnie uzupełniamy rubryki związane z adresem zamieszkania. Ministerstwo przypomniało, że jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania, to wpisujemy adres zamieszkania. W tym miejscu podajemy także numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o przyznanym świadczeniu. Jeżeli nie wskażemy adresu poczty elektronicznej, wówczas informację o przyznaniu świadczenia można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.

W kolejnej części wniosku wpisujemy dane wszystkich dzieci, na które chcemy otrzymywać lub kontynuować pobieranie świadczenia 500 plus. Należy pamiętać, że pieniądze przysługują na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Prawo do świadczenia mają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

W przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą należy o tym poinformować urząd w składanym wniosku. W formularzu podano listę krajów, na terenie których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z tym mechanizmem, gdy rodzic przebywa w innym państwie Unii Europejskiej i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy. "W przypadku pobierania świadczenia rodzinnego za granicą i otrzymywania świadczenia wychowawczego w Polsce trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze, wraz z odsetkami w Polsce lub za granicą" - zastrzeżono we wniosku.

Jedną z ostatnich rzeczy do wypełnienia pozostaje podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone świadczenie. Na końcu - po przeczytaniu wszystkich pouczeń, oświadczeń - uzupełniamy nazwę miejscowości, datę składania wniosku oraz podpisujemy wniosek.

WNIOSEK Z PODPOWIEDZIAMI

Terminy wypłat

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o 1 lipca do 30 września 2019 roku, będzie oznaczało, że świadczenie zostanie przyznane od lipca. Co ważne, jeśli rodzin złoży wniosek po 30 września świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania od lipca.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia: - złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku, - złożenie wniosku we wrześniu oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku, - złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku, - złożenie wniosku w listopadzie oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku, - złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Od 1 lipca rodzice mają trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Świadczenie 500 plus otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Długa przerwa

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydłużyła do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zmian, które będą miały miejsce w tym okresie i jednocześnie będą miały wpływ na prawo do pobierania świadczenia, osoba ubiegająca się ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o nich urząd gminy.

Od 2021 roku okres świadczeniowy, na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku. "Obecnie okres ten trwa od 1 października do 30 września następnego roku i powoduje piętrzenie się spraw w urzędach" - wskazali przedstawiciele MRPiPS.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: