TVN24 Biznes | Pieniądze

Zasiłek celowy 2021 – komu przysługuje, ile wynosi i jak napisać wniosek

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN 24 Biznes
Premier Mateusz Morawiecki na terenach dotkniętych podtopieniami
Premier Mateusz Morawiecki na terenach dotkniętych podtopieniamiTVN24
wideo 2/5
TVN24Premier Mateusz Morawiecki na terenach dotkniętych podtopieniami

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane przez pomoc społeczną na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej – np. na zakup jedzenia, leków, opału, odzieży, na pokrycie kosztów leczenia czy pogrzebu. Przysługuje osobie samotnej lub rodzinie, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Zasiłek celowy przyznawany jest przez ośrodek pomocy społecznej na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby mieszkającej samotnie lub z rodziną.Aby otrzymać zasiłek celowy, należy spełniać obowiązujące kryterium dochodowe.Specjalny zasiłek celowy może być przyznany przy przekroczonym kryterium dochodowym, jeśli wymaga tego sytuacja, np. potrzeba jest spowodowana klęską żywiołową czy ekologiczną.Wniosek o zasiłek celowy można złożyć osobiście lub telefonicznie. 

Co to jest zasiłek celowy z MOPS?

Zasiłek celowy może być wypłacony w gotówce lub w bilecie kredytowanym. Przyznawany jest przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby mieszkającej samotnie lub z rodziną, jeśli spełnione jest kryterium dochodowe. Zasiłek celowy ma zaspokoić ważną życiową potrzebę

Zasiłek celowy z MOPS – komu przysługuje?

Zasiłek celowy przysługuje: – osobie lub rodzinie, której miesięczny dochód jest niższy od obowiązującego kryterium dochodowego, – osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionym przypadku, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty świadczenia, – osobie objętej kontraktem socjalnym, bez względu na osiągany dochód, ale tylko przez dwa miesiące od dnia rozpoczęcia pracy. 

Na co zasiłek celowy?

Najczęściej zasiłek celowy przyznawany jest na pokrycie części lub całości wydatków na zakup jedzenia, leków, opału, odzieży lub niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na pokrycie kosztów leczenia, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu czy kosztów pogrzebu.

Osoby, które nie mają żadnych dochodów lub są bezdomne, mogą wystąpić o zasiłek celowy, by pokryć wydatki na świadczenia zdrowotne lub ich część.

Zasiłek celowy – kryterium dochodowe

Zasiłek celowy mogą otrzymać osoby spełniające kryterium dochodowe: – osoba mieszkająca samotnie - 701 zł miesięcznie, – rodzina - 528 zł miesięcznie na osobę.

Spełnianie kryterium dochodowego nie jest jednak równoznaczne z otrzymaniem świadczenia. Przyznanie zasiłku zależne jest m.in. od możliwości finansowych ośrodków pomocy społecznej. 

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, których dochód przekracza obowiązkowe kryterium dochodowe, jednak ich sytuacja życiowa ponad wszelką wątpliwość jest trudna, a została spowodowana szczególnymi zdarzeniami losowymi lub klęską żywiołową. Taka zapomoga nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy – ile wynosi?

Zasiłek celowy nie ma z góry określonej wysokości. To ile wynosi, zależy od sytuacji materialnej wnioskującego oraz od możliwości finansowych ośrodka, który go wypłaca. Wysokość zasiłku ustalana jest indywidualnie po rozpatrzeniu najniezbędniejszych potrzeb wnioskującego lub jego rodziny. Zasiłek celowy przyznawany jest najczęściej na miesiąc, w którym zaistniała dana potrzeba lub w szczególnych sytuacjach na okres, w którym potrzebne jest określone wsparcie finansowe.

Wniosek o zasiłek celowy

Aby otrzymać zasiłek celowy, należy złożyć podanie w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu. Wniosek o zasiłek celowy można złożyć pisemnie lub telefonicznie. Może to zrobić bezpośrednio osoba zainteresowana otrzymaniem zasiłku celowego, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba trzecia za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela.

Wniosek o zasiłek celowy – wzór

Jak napisać wniosek o zasiłek celowy? Można pobrać z internetu gotowy wzór albo samemu stworzyć podanie. Podanie o zasiłek celowy powinno zawierać następujące informacje: – miejscowość i data – imię, nazwisko, PESEL, adres i numer telefonu osoby występującej o zasiłek celowy, – nazwa organu, do którego kierowany jest wniosek, – prośba o przyznanie zasiłku celowego wraz z informacją o jego przeznaczeniu („Ze względu na trudną sytuację materialną zwracam się z prośbą o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów…”), – dane innych domowników: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, pokrewieństwo („Informuję, że wraz ze mną zamieszkują następujące osoby, z którymi prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe:…”), – informacja o dochodach w gospodarstwie domowym i/lub zgoda na skontrolowanie sytuacji mieszkaniowej i życiowej („Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego ze mną i z osobami, z którymi prowadzę gospodarstwo domowe oraz zobowiązuje się ujawnić wszystkie moje dochody i dochody innych domowników.”),  – podpis.

Wniosek o zasiłek celowy – załączniki

Do wniosku o zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy należy również dołączyć załączniki. W zależności od sytuacji życiowej osoby występującej o zasiłek, mogą to być np.

– zaświadczenie o wynagrodzeniu z poprzedniego miesiąca, – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, – ostatnia decyzja emerytalna i/lub rentowa, – odcinek z wypłaty emerytury/renty z poprzedniego miesiąca, – zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego z poprzedniego miesiąca, – decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych, – decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, – decyzja o przyznaniu świadczeń pielęgnacyjnych, – decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, – odcinek lub zaświadczenie od komornika z wypłaty alimentów, – decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego/energetycznego, – zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gospodarstwa rolnego, – zaświadczenie potwierdzające wysokość wymiaru składki ZUS, – oświadczenie o dochodach z poprzedniego miesiąca, – oświadczenie o wysokości dochodu jednorazowego, – oświadczenie o stanie majątkowym, – orzeczenie lekarza orzecznika dot. zdolności do podjęcia pracy, – orzeczenie zespołu ustalające stopień niepełnosprawności, – zaświadczenie lekarskie, – zaświadczenie ze szkoły, – decyzja o wysokości stypendium, – decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500 Plus, – decyzja o specjalnym zasiłku opiekuńczym.

Akty prawne: Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości