Świadczenia rehabilitacyjne. Sprawdź, komu przysługuje i jaka jest jego wysokość

[object Object]
Rzecznik ZUS: pobiliśmy rekord e-zwolnieńtvn24
wideo 2/5

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu przez maksymalnie 12 miesięcy. O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik. Podpowiadamy, kiedy można ubiegać się o to świadczenie i jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego i są nadal niezdolne do pracy. Przy czym dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie przysługuje także po wykorzystaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli lekarz orzecznik ustalił, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie jest przyznawane na okres przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Wniosek i dokumenty

ZUS radzi, by wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożyć co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Zakład ma bowiem 60 dni na rozpatrzenie wniosku od daty wpływu kompletnego wniosku, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty wydania orzeczenia. Oznacza to, że późne złożenie wniosku może spowodować jego rozpatrzenie już po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne można złożyć na trzy sposoby: przez internet, osobiście bądź pocztą.

By skorzystać z formy online należy mieć założone konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. By złożyć wniosek przez PUE ZUS należy w katalogu usług wybrać "Złożenie dokumentu ZNp-7" Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. To jednak nie wszystko. Po złożeniu wniosku przez PUE ZUS osobiście lub pocztą należy dostarczyć do ZUS zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku OL-9 oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku OL-10 wystawiony przez pracodawcę (płatnika składek). W przypadku, gdy jesteśmy osobą prowadzącą pozarolniczą działalność taki dokument jest niepotrzebny.

Dodatkowo, jeśli świadczenie jest wypłacane przez ZUS do Zakładu trzeba dostarczyć – wypełnione przez płatnika składek – zaświadczenie na druku Z-3 (jeśli jesteśmy pracownikiem), Z-3b (działalność pozarolnicza) lub Z-3a (pozostali ubezpieczeni).

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów, ostatnim krokiem jest wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika. Co ważne, gdy stan zdrowia uniemożliwia podróż do oddziału ZUS, lekarz pojawi się w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie rehabilitacyjne.

Odwołanie

Orzeczenie lekarza będzie podstawą do wydania decyzji. Od jego decyzji przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Sprzeciw może być wniesiony pisemnie lub ustnie do protokołu.

Co ważne, z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS w terminie 14 dni może również nie zgodzić się Prezes ZUS. W takiej sytuacji osoba jest ponownie wzywana na badanie lekarskie przed komisję lekarską.

Należy pamiętać, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje za okres, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane jednorazowo lub w częściach.

Wysokość świadczenia wynosi 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. W pozostałym okresie jest świadczenie wynosi 75 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jest jednak wyjątek. Świadczenie pobierane w czasie ciąży wynosi 100 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości