Pieniądze

Do kiedy trzeba opłacić podatek od nieruchomości?

Pieniądze

Ekspert o rosnących cenach mieszkań w Polsce
Ekspert o rosnących cenach mieszkań w PolsceTVN24 BiS
wideo 2/5

Od 1 stycznia 2020 obowiązują wyższe stawki podatku od nieruchomości. Ile wynoszą? Od których nieruchomości pobierana jest opłata? Do kiedy trzeba wnieść opłatę? Na te pytania, i nie tylko, znajdziesz odpowiedzi poniżej.

Podatek od nieruchomości - co to jest?

Opłata od nieruchomości to jeden z podatków samorządowych, który trafia do budżetu gminy. Oznacza to, że organem podatkowym w tym wypadku jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Opłata od nieruchomości - co jest opodatkowane?

Podatek od nieruchomości płacimy, jeśli posiadamy: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości - kto płaci?

Z obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości muszą się wywiązać: właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Nieruchomości wyłączone z opodatkowania

Z podatku od nieruchomości są zwolnione:

- użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,

- grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

- nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki samorządu terytorialnego,

- grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki określane są przez rady gmin, nie mogą jednak przekroczyć górnych stawek określonych przez ministra finansów.

Stawki maksymalne w 2020 roku wynoszą dla gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;

- pod wodami powierzchniowymi - 4,80 zł od 1 ha powierzchni.

- pozostałych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni.

- niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, na których po czterech latach od wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego nie zakończono budowy - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Stawki maksymalne dla budynków lub ich części:

- mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

Jeśli chodzi o budowle, maksimum to 2 proc. ich wartości.

Opłacanie podatku od nieruchomości

Opłatę od nieruchomości osoby fizyczne uiszczają do czasu trwania obowiązku podatkowego w 4 proporcjonalnych ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do 15. dnia każdego miesiąca, przy czym za styczeń do 31 stycznia.

Jeśli całoroczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Opłatę można zrobić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku osób fizycznych podatek może być również pobrany w drodze inkasa.

Przykładowe stawki podatku od nieruchomości

Warszawa

Jak informował w listopadzie 2019 roku portal tvnwarszawa.pl, od 1 stycznia 2020 roku w Warszawie stawka za 1 metr kwadratowy od:

- budynków mieszkalnych to 81 groszy (2 grosze więcej niż w 2019 r.),

- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 95 groszy (2 grosze więcej),

- gruntów pozostałych - 50 groszy (1 grosz więcej),

- budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 złotego (43 grosze więcej).

Gdańsk i Kraków

W przypadku Gdańska i Krakowa powyższe stawki podatku za metr kwadratowy w 2020 roku są takie same jak w Warszawie.

Wrocław

Jeśli chodzi o Wrocław, to podatki są na podobnym poziomie, oprócz:

- budynków mieszkalnych, za które opłata wynosi 80 groszy za metr kwadratowy,

- budynków na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,89 zł za metr kwadratowy.

Deklaracja podatku od nieruchomości

W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej deklarację DN-1 o podatku od nieruchomości należy składać w terminie do dnia 31 stycznia. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Ministerstwo finansów udostępniło wzór formularza DN-1, ale podkreślmy, że stanowi on jedynie pomoc w określeniu przez rady gmin wzoru druku podatkowego.

WZÓR FORMULARZA DN-1 >

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości