Tysiące osób trzymało tu swoje pieniądze. Upada kolejny SKOK

Pieniądze

Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-amitvn24
wideo 2/4

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła 2 czerwca działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK Nike) oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jak podała komisja, majątek tej spółdzielczej kasy nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań.

Już na początku lipca ubiegłego roku KNF ustanowiła w SKOK Nike zarządcę komisarycznego, który sporządził historyczną informację finansową i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z wpłynął do KNF 28 kwietnia 2017 r. i pokazał fatalną sytuację finansową kasy.

Zarząd komisaryczny

Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że na dzień 6 lipca 2016 r. fundusze własne SKOK Nike wynosiły minus ponad 19 mln zł a współczynnik wypłacalności minus 7,92 procent, "co oznacza głęboką niewypłacalność" - napisała KNF w komunikacie.

"Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2013–2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Nike okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. Pismem z dnia 27 lutego 2017 r. Kasa Krajowa poinformowała SKOK Nike i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej w trybie art. 74c ust. 2 ustawy o skok tj. pozwalającej Kasie na utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1 procent w celu przeprowadzenia samodzielnych działań sanacyjnych" - poinformowała KNF.

W maju 2017 r. stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Nike tak, by zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych tam depozytów. Wszczęła jednocześnie postępowanie, by zbadać możliwość przejęcia SKOK Nike przez bank. W wyznaczonym terminie żaden bank krajowy nie zgłosił jednak zainteresowania przejęciem.

Zagrożenie upadłością

Według danych na koniec marca 2017 roku, SKOK Nike posiadała ujemne fundusze własne przekraczające 24 mln zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości ponad 1,5 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 45,6 mln zł.

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły blisko 124 mln zł.

"W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Nike oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - podano w komunikacie.

Stanowisko Krajowej Kasy

Kasa Krajowa stwierdziła, że w jej ocenie nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji SKOK-u Nike.

"Program Postępowania Naprawczego został przedstawiony Kasie Krajowej 12 maja 2017 roku. Do 30 maja 2017 roku, zgodnie z komunikatem KNF-u, czekano na zgłoszenie się banków zainteresowanych restrukturyzacją SKOK-u Nike. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego została ogłoszona 2 czerwca 2017 roku. Nie istniała więc praktyczna możliwość realizacji programu naprawczego" - czytamy w oświadczeniu.

Kasa Krajowa zaapelowała o jak najpilniejsze podjęcie szerokiej dyskusji i prac nad naprawą otoczenia prawnego sektora SKOK. Jej celem ma być zapewnienie Kasom "możliwości normalnego działania, realizacji ich misji, zapewnienia adekwatności tych regulacji do specyfiki działania Kas aby najefektywniej zwiększyć stabilność całego sektora i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości".

Dodała, że spółdzielcze kasy cieszą się dużym zaufaniem swoich członków. Przypomina, że SKOK Nike jest samodzielną Kasą i jej sytuacja nie wpływa na sytuację pozostałych Kas. Aktywa SKOK-u Nike stanowią 0,85 proc. aktywów całego sektora spółdzielczych kas. Depozyty we wszystkich Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych gwarantowane są – tak, jak w bankach – do kwoty 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Autor: MS / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock