Szykuje się pierwszy upadek banku od 15 lat. KNF złożyła wniosek

Pieniądze


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRzR) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego - czytamy w sobotnim komunikacie KNF.

Decyzja o zawieszeniu została podjęta 21 listopada jednogłośnie i jest związana z faktem, że aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Zgłoszenie wniosku o upadłość wynika zaś z faktu, że w wyznaczonym przez Komisję terminie nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SBRzR.

Gwarantowane środki

Wypłatę pieniędzy klientom banku powinien zapewnić Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego.

Jak czytamy w komunikacie KNF, w całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Zarząd komisaryczny

KNF po odrzuceniu programu postępowania naprawczego opracowanego przez zarząd banku, 11 sierpnia 2015 r. ustanowiła w SBRzR zarząd komisaryczny. Jak czytamy w komunikacie, statutowe władze SBRzR funkcjonujące do czasu wprowadzenia zarządu komisarycznego dopuściły się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym ujawnionych przez inspekcje KNF.

W przygotowanym programie poprzedni zarząd ukrył występujące w banku ryzyko i nie przedstawił adekwatnych środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 r. i 2014 r. nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych - wylicza Komisja Nadzoru Finansowego. Według ostatniego sprawozdania miesięcznego przekazanego przez poprzedni zarząd SBRzR do KNF, na koniec czerwca 2015 r. bank miał wykazywać łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 12,44 proc., fundusze własne na poziomie 408,6 mln złotych oraz dodatni wynik finansowy za I półrocze 2015 r. na poziomie 9,2 mln złotych.

Brak chętnych

Zarząd komisaryczny SBRzR, wykonując decyzję KNF, sporządził sprawozdanie według stanu na dzień 10 sierpnia 2015 r. (tj. na dzień poprzedzający ustanowienie zarządu komisarycznego) i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta.

Z ustaleń zarządu komisarycznego wynika, że bilans banku wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld złotych). Poprzedni zarząd SBRzR dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia.

Skala koniecznych odpisów spowodowała, że wskutek ich utworzenia aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że w świetle obowiązujących przepisów prawa SBRzR posiada głęboko ujemne fundusze własne i jest niewypłacalny. Biorąc pod uwagę zweryfikowane wyniki finansowe banku, 13 listopada 2015 r. KNF ogłosiła, że do dnia 19 listopada 2015 r. mogą zgłaszać się banki zainteresowane udziałem w procesie sanacji SBRzR. W uzgodnieniu z zarządem komisarycznym dwa banki zapoznały się z sytuacją finansową SBRzR, ale ostatecznie żaden bank nie odpowiedział na ogłoszenie KNF.

W tej sytuacji nie jest możliwe przejęcie SBRzR przez inny bank.

Jedyne rozwiązanie

KNF przypomina, że SBRzR podlegał obowiązkowi zrzeszenia w strukturze zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA (Banku BPS).

W przypadku SBRzR bank zrzeszający, tj. Bank BPS, nie wnioskował do KNF o zastosowanie środków nadzorczych. Po ustanowieniu zarządu komisarycznego bank zrzeszający, jak i będąca ciałem opiniodawczym rada zrzeszenia, konsekwentnie odmawiały udzielenia SBRzR finansowego wsparcia restrukturyzacji. Ponadto, w przypadku SBRzR niewystarczająca okazała się kontrola właścicielska, w szczególności ze strony rady nadzorczej oraz członków spółdzielni. W zaistniałej sytuacji jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa i standardów unijnych stało się zawieszenie działalności SBRzR oraz wystąpienie przez KNF do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego banku spółdzielczego, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) - czytamy w komunikacie.

Upadłość banku ogłoszono ostatni raz w 2000 roku. Wtedy z rynku zniknął średniej wielkości Bank Staropolski.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl