Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
ShutterstockWniosek o wykreślenie hipoteki składa właściciel nieruchomości po spłacie zadłużenia.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powinien złożyć właściciel nieruchomości po spłacie kredytu. Wierzyciel zobowiązany jest zaś w takiej sytuacji do dokonania czynności, które umożliwią takie wykreślenie. Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć na formularzu KW-WPIS, czyli wniosku o wpis do księgi wieczystej. Jak wypełnić i złożyć wniosek?

Wniosek o wykreślenie hipoteki składa właściciel nieruchomości po spłacie zadłużenia.Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składa się na formularzu KW-WPIS, czyli wniosku o wpis do księgi.Wniosek o wykreślenie hipoteki podlega opłacie skarbowej.

Hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość, jest sposobem na zabezpieczenie wierzytelności w określonej kwocie pieniężnej np. kredytu. Jest ona wpisywana do księgi wieczystej – właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie złożyć wniosek o jej ujawnienie, podobnie zresztą jak innych praw. Pamiętaj zatem, że np. ubiegając się o kredyt hipoteczny musisz dokonać wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Po spłacie kredytu powinno nastąpić zaś wykreślenie hipoteki, co wynika wprost z ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W przeciwnym wypadku stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Kto powinien złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Ustawodawca nie wskazuje tego wprost, ale zaznacza, że w razie jej wygaśnięcia wierzyciel zobowiązany jest dokonać czynności, które umożliwią wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Zatem to właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek – tym bardziej, że leży to w jego interesie – bank zaś, ma obowiązek współpracować z nim w tym zakresie. Co to oznacza w praktyce? Bank powinien wystawić dokument, który potwierdza spłatę kredytu, tzw. list mazalny. Oświadcza tym samym, że dług, który został zabezpieczony hipoteką, został spłacony, a zatem nie obciąża już ona nieruchomości. 

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego wpisem w księdze wieczystej jest także wykreślenie. Wniosek o wykreślenie hipoteki składasz zatem na formularzu KW-WPIS, czyli wniosku o wpis w księdze wieczystej. Możesz pobrać go ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w sekretariacie sądu rejonowego w wydziale ksiąg wieczystych.

Kolejny krok to wypełnienie wniosku, a następnie jego opłacenie. Po dokonaniu opłaty otrzymasz znaki skarbowe, które powinieneś przykleić na składany wniosek. Wniosek składasz w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Możesz także nadać go w placówce pocztowej na adres sądu. 

Nie zapomnij o załączeniu do wniosku stosownych dokumentów, czyli m.in. oświadczenia o spłaceniu długu.

Wzór wniosku o wykreślenie hipoteki – jak go wypełnić? 

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Możesz go wypełnić na maszynie, komputerze lub ręcznie. Pamiętaj jedynie, aby zrobić to czytelnie, drukowanymi literami i w języku polskim. We wniosku nie mogą znaleźć się żadne skreślenia i poprawki.

Wypełniając formularz uzupełniasz jedynie jasne pola, a wszystkie niewypełnione powinieneś przekreślić. Pamiętaj ponadto, aby wniosek wypełnić w dwóch egzemplarzach – jeden z nich składasz w sądzie, drugi, jako potwierdzenie jego złożenia, pozostaje u ciebie. 

Koszty wykreślenia hipoteki

Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej podlega opłacie. Wynosi ona połowę opłaty należnej od wniosku o wpis, czyli obecnie 100 złotych.

Kto powinien ją złożyć? Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych do uiszczenia wymaganych kosztów sądowych – w tym opłaty – zobowiązana jest strona, która wnosi pismo do sądu. Zatem opłatę od wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składa właściciel nieruchomości.

Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Samo złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej nie oznacza natychmiastowego wykreślenia z niej hipoteki. O tym, jak długo będziesz musiał poczekać na wykreślenie, zależy od tego, jak dużo pracy ma dany sąd. Wykreślenie hipoteki może zatem zostać dokonane po kilku dniach, ale i po kilku miesiącach.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości