Młodociani pracownicy – kiedy można zatrudnić nieletniego? Na jaką umowę?

Źródło:
TVN24 Biznes
Dlaczego warto, by młodzież szczepiła się przeciw COVID-19? Pediatra odpowiada
Dlaczego warto, by młodzież szczepiła się przeciw COVID-19? Pediatra odpowiadaTVN24
wideo 2/5
Dlaczego warto, by młodzież szczepiła się przeciw COVID-19? Pediatra odpowiadaTVN24

Zatrudnianie osób nieletnich jest w Polsce dozwolone, ale w wielu przypadkach szczegółowo uregulowane przepisami. Od jakiego wieku możliwe jest zatrudnienie nieletniego? Jaką pracę może wykonywać i na podstawie jakiej umowy? Jaka jest różnica między pracownikiem młodocianym a małoletnim?

Pracownik młodociany to osoba pomiędzy 15. a 18. rokiem życia, zatrudniona na umowę o pracę.Zatrudnianie młodocianych możliwe jest w ramach przygotowania zawodowego lub do wykonywania tzw. prac lekkich.Przepisy zapewniają młodocianym pracownikom specjalną ochronę w zakresie warunków pracy.Nieletnich można również zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych. Ich praca jest wówczas słabiej uregulowana, ale niezbędna jest zgoda ich rodziców.

Kto to jest pracownik młodociany? Regulacje prawne

Definicję osób młodocianych oraz zasady ich zatrudniania reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Uzupełniająco w zakresie warunków pracy osób młodocianych zastosowanie znajduje również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

W przypadku zatrudniania osób poniżej 18. roku życia na podstawie umowy cywilnoprawnej właściwe będą z kolei zapisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Młodociany pracownik – zatrudnienie a zasady prawne

Rozważając zatrudnienie osoby nieletniej, należy zwrócić uwagę na dwa środowiska prawne, w obrębie których można tego dokonać. Po pierwsze jest to możliwe w oparciu o Kodeks pracy jako zatrudnienie młodocianego pracownika. Po drugie jest to możliwe na podstawie Kodeksu cywilnego jako zatrudnienie małoletniego pracownika. W obu przypadkach inne są warunki i wymagania dotyczące tego zatrudnienia.

Zgodnie z Kodeksem pracy młodociany pracownik to osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Osoba ta może być zatrudniana w oparciu o umowę o pracę, a zatrudnienie to podlega dodatkowym regulacjom i ochronie, m.in. w zakresie badań lekarskich, maksymalnego czasu pracy czy rodzaju wykonywanej pracy.

Jednocześnie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego funkcjonuje pojęcie małoletniego pracownika. Zgodnie z nim jest to osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Osoba taka może być zatrudniana w oparciu o umowę cywilnoprawną, np. umowę zlecenie, ale na pracę tę musi wyrazić zgodę opiekun ustawowy tej osoby, czyli najczęściej jej rodzic. Zatrudnianie nieletniego na umowę cywilnoprawną jest przy tym znacznie słabiej uregulowane prawnie.

Zatrudnianie młodocianych

Zgodnie z Kodeksem pracy zatrudnienie osoby młodocianej musi mieć miejsce w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Co do zasady z młodocianymi nie można podpisywać umów na czas określony lub na okres próbny. 

Zatrudnienie osoby młodocianej dopuszczalne jest, jeżeli ukończyła ona ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, że dana praca nie zagraża jej zdrowiu.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może na mocy rozporządzenia ustanawiać wyjątki od tych zasad, dotyczące zatrudniania osób niemających 15 lat.

Pracownicy młodociani

Jeżeli młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych, zatrudnienie jego jest możliwe wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Wyjątkiem od tej zasady jest zatrudnianie go przy wykonywaniu tzw. prac lekkich.

W przypadku zatrudniania młodocianego w celu przygotowania zawodowego, może mieć ono formę nauki zawodu, mającej przygotować go do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika, trwającej najczęściej 36 miesięcy, albo przyuczenia do zawodu, mającej przygotować go do pracy w charakterze przyuczonego pracownika, trwającej od trzech do sześciu miesięcy.

W przypadku zatrudniania młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe, zatrudnienie to może dotyczyć jedynie tzw. prac lekkich. Prace lekkie to takie prace, które nie powodują zagrożenia dla jego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Praca ta nie może również utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Zatrudniając młodocianego do prac lekkich, pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia wykazu tych prac, które młodociany będzie wykonywać po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten nie może obejmować m.in. prac wzbronionych, wymienionych w dotyczącym ich rozporządzeniu Rady Ministrów. Przykładem prac lekkich może być zbieranie owoców, pomocnicze prace biurowe lub prace porządkowe.

Czas pracy młodocianych

Czas pracy młodocianego pracownika w ramach przygotowania zawodowego nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę, jeżeli ma ponad 16 lat i sześciu godzin na dobę, jeżeli jest w wieku do 16 lat.

Ponadto istnieją dodatkowe ograniczenia dotyczące czasu pracy młodocianych:

– do czasu pracy młodocianego wlicza się jego czas obowiązkowej nauki, – jeżeli czas pracy młodocianego przekracza 4,5 godziny na dobę, należy zapewnić mu 30-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy, – nie wolno zatrudniać młodocianych w porze nocnej (w godzinach 22–6, a dla młodocianego poniżej 16. roku życia w godzinach 20–6) ani w godzinach nadliczbowych, – przerwa w pracy obejmująca porę nocną musi trwać nieprzerwanie minimum 14 godzin, – w każdym tygodniu młodocianemu przysługuje minimum 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który obejmować powinien niedzielę.

W przypadku zatrudniania młodocianego do prac lekkich wymiar i rozkład czasu pracy ustala pracodawca z uwzględnieniem jego obowiązkowych zajęć szkolnych. Jednocześnie jednak:

– tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 12 godzin, – dzienny wymiar czasu pracy młodocianego w dniu zajęć szkolnych nie może przekraczać dwóch godzin, – przy wykonywaniu pracy przez młodocianego w okresie ferii, jego wymiar czasu pracy nie może przekraczać siedmiu godzin na dobę (6 godzin, jeśli ma mniej niż 16 lat) i 35 godzin tygodniowo.

Wynagrodzenie uczniów (pracowników młodocianych)

Młodociani zatrudnieni w ramach przygotowania zawodowego otrzymują wynagrodzenie ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Wynosi ono miesięcznie nie mniej niż:

w przypadku nauki zawodu:

– 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym roku nauki zawodu, – 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia w drugim roku nauki zawodu, – 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim roku nauki zawodu,

w przypadku przyuczania do zawodu: 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Urlop pracownika młodocianego

Regulacje dotyczące zatrudniania młodocianych obejmują również kwestię przysługującego im urlopu. Młodociany:

– po sześciu miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy ma prawo do 12 dni roboczych urlopu, – po roku pracy ma prawo do 26 dni roboczych urlopu, – ma obowiązkowo udzielany urlop w okresie ferii szkolnych, jeżeli uczęszcza do szkoły.

Zatrudnianie młodocianych na umowę zlecenie

Możliwe jest również zatrudnianie nieletnich na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli najczęściej na umowę zlecenie lub dzieło. W tej sytuacji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i mowa jest nie o zatrudnianiu młodocianego, ale o zatrudnianiu małoletniego. Zatrudnienie małoletniego na umowę cywilnoprawną jest słabiej uregulowane niż zatrudnienie na umowę o pracę, a co za tym idzie zapewnia mu mniejszą ochronę.

Za osobę małoletnią uważa się taką, która skończyła 13 lat, ale ma mniej niż 18 lat. Zatrudnienie takiej osoby wymaga jednak zgody jej przedstawiciela ustawowego, czyli najczęściej rodzica.

W przypadku zatrudniania małoletnich poniżej 16. roku życia, możliwe jest ono tylko:

– przez podmiot prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, – po uzyskaniu zezwolenia na takie zatrudnienie wydane przez inspektora pracy.

W przypadku zatrudniania małoletnich na umowę cywilnoprawną nie ma ustalonych minimalnych stawek wynagrodzenia, dopuszczalnego czasu pracy czy odrębnych przepisów dotyczących urlopu takich osób. Zastosowanie znajdują w tych przypadkach przepisy ogólne, np. w zakresie aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

Akt prawny: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny; Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Jeden z najważniejszych dla obywateli systemów informatycznych, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, od 10 lat pozostaje w budowie. Z kilkuletniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że system wymaga modernizacji, bo wciąż korzystanie z niego jest czasochłonne, a informacje w nim zawarte są nie zawsze aktualne. Do tego, jak podaje NIK w raporcie, środki z Funduszu CEPiK były wydawane na różnego rodzaju zadania, ale nie te dotyczące jego samego.

Ważny system pod lupą NIK. "Kosztowny i od 10 lat w budowie"

Ważny system pod lupą NIK. "Kosztowny i od 10 lat w budowie"

Źródło:
PAP, nik.gov.pl

Arkadiusz Arciszewski, prezes spółki akcyjnej Trakcja, kontrolowanej przez Skarb Państwa, został zatrzymany - poinformowała w komunikacie spółka. Trakcja działa w sektorze budownictwa infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej.

Prezes spółki kolejowej kontrolowanej przez Skarb Państwa zatrzymany

Prezes spółki kolejowej kontrolowanej przez Skarb Państwa zatrzymany

Źródło:
PAP

Linie lotnicze Ryanair odnotowały silny wzrost rocznych zysków po podniesieniu cen biletów o ponad jedną piątą - podał portal stacji BBC. Dodał, że przewoźnik zasugerował, iż wzrost cen będzie się zmniejszał, a ceny w szczycie tego lata będą tylko "nieznacznie wyższe" niż w 2023 roku.

Zyski linii Ryanair rosną po podniesieniu cen o 20 procent

Zyski linii Ryanair rosną po podniesieniu cen o 20 procent

Źródło:
BBC

Rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu nowymi przepisami, mającymi ułatwić wytaczanie pozwów zbiorowych firmom, które dopuszczają się nieuczciwych praktyk względem konsumentów. Rozwiązanie to ma funkcjonować równolegle z tym obecnie działającym. Postępowania będą mogły wszczynać, poza prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, również upoważnione do tego podmioty.

Konsumenci zyskają nową broń przeciwko nieuczciwym firmom

Konsumenci zyskają nową broń przeciwko nieuczciwym firmom

Źródło:
PAP

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożyła do Wojewody Mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla obszaru lotniska - podano w komunikacie. Sam wniosek złożono w październiku ubiegłego roku, ale spółka potrzebowała dodatkowego czasu na uzupełnienie go.

CPK złożył dokumenty na potrzeby wydania decyzji lokalizacyjnej

CPK złożył dokumenty na potrzeby wydania decyzji lokalizacyjnej

Źródło:
PAP

Zagęszczony sok jabłkowy z Ukrainy został zatrzymany na granicy i zakazano wprowadzenia go do obrotu na terenie Polski - taką decyzję podjął Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Jako powód wskazano "zawyżone parametry".

Sok jabłkowy z Ukrainy zatrzymany na granicy. "Zawyżone parametry"

Sok jabłkowy z Ukrainy zatrzymany na granicy. "Zawyżone parametry"

Źródło:
tvn24.pl

Nabór wniosków w ramach rządowego programu "Moja elektrownia wiatrowa" ruszy w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku - przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania na zakup przydomowego wiatraka wyniesie do 30 tysięcy złotych.

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych. Nowy program

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych. Nowy program

Źródło:
PAP

Kurs franka szwajcarskiego jest na najniższym poziomie od lutego 2022 roku - zwraca uwagę w porannym komentarzu walutowym główny ekonomista XTB doktor Przemysław Kwiecień. Kilkuletnie minima osiągnęły też inne główne waluty - euro jest najtańsze od stycznia 2020 roku, a funt - od grudnia 2022 roku.

Złoty rośnie w siłę. Frank, euro i funt najtańsze od lat

Złoty rośnie w siłę. Frank, euro i funt najtańsze od lat

Źródło:
tvn24.pl

Rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok można dokonać tylko do 20 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Formalności dopełnić muszą przede wszystkim przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jak jednak zwraca uwagę rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, taki obowiązek mają także niektóre osoby nieprowadzące obecnie firmy.

Ostatni dzień na ważne rozliczenie

Ostatni dzień na ważne rozliczenie

Źródło:
PAP

Minister Finansów wydał ostateczną decyzję w sprawie nałożenia kary administracyjnej w wysokości 2,95 miliona złotych na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Znany bukmacher ukarany milionową karą

Znany bukmacher ukarany milionową karą

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padła w Polsce wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Wiemy, gdzie zawarto szczęśliwy zakład.

Duża wygrana Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie padła

Duża wygrana Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie padła

Źródło:
tvn24.pl

Rada nadzorcza Electromobility Poland powołała Piotra Regulskiego na nowego prezesa spółki. To od jego decyzji będzie zależała przyszłość polskiego samochodu elektrycznego produkowanego pod marką Izera.

Piotr Regulski nowym prezesem Electromobility Poland

Piotr Regulski nowym prezesem Electromobility Poland

Źródło:
PAP

W ostatnim czasie procesy rekrutacyjne na niektóre stanowiska wydłużyły się nawet o kilka tygodni. Niekorzystne zmiany widać szczególnie w sektorze IT, na czele z programistami, którzy do niedawna przebierali w ofertach pracy - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita"

Chcesz zmienić pracę? W tym roku rekrutacja wygląda inaczej

Chcesz zmienić pracę? W tym roku rekrutacja wygląda inaczej

Źródło:
PAP, "Rzeczpospolita"

150 złotych - tyle w formie vouchera otrzymają klienci sieci sklepów Biedronka, którzy zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zostali wprowadzeni w błąd. Chodzi o akcję promocyjną "Magia rabatów". Według regulatora część konsumentów nie wiedziała, że promocja obejmuje tylko niektóre i niepełne kategorie produktów. Mamy komentarz sieci handlowej w tej sprawie.

150 złotych dla klientów Biedronki. Jest decyzja

150 złotych dla klientów Biedronki. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Sąd w Sankt Petersburgu nakazał zajęcie nieruchomości, rachunków i papierów wartościowych dwóch europejskich banków działających w Rosji - włoskiego UniCredit oraz niemieckiego Deutsche Bank. Wartość zamrożonych aktywów oszacowano na ponad pół miliarda euro.

Rosja zajmie aktywa dwóch wielkich banków

Rosja zajmie aktywa dwóch wielkich banków

Źródło:
PAP

Ceny ropy rosną, a uwaga inwestorów koncentruje się na Bliskim Wschodzie po śmierci prezydenta Iranu i informacjach o chorobie króla Arabii Saudyjskiej. Uważnie obserwowana jest także sytuacja na ukraińskim froncie oraz przy Kanale Sueskim.

Ropa w górę. W centrum uwagi śmierć prezydenta i choroba króla

Ropa w górę. W centrum uwagi śmierć prezydenta i choroba króla

Źródło:
PAP

W tym tygodniu GUS opublikuje serię danych za kwiecień. Chodzi między innymi o płace czy sprzedaż detaliczną. Ministerstwo Finansów przeprowadzi jedyną w maju aukcję sprzedaży obligacji. Na GPW inwestorów czeka wysyp publikacji raportów kwartalnych, w tym Orlenu, PZU i PGE. W środę i czwartek obraduje Sejm.

Taki będzie tydzień w gospodarce

Taki będzie tydzień w gospodarce

Źródło:
PAP

Do budowy elektrowni jądrowej i infrastruktury towarzyszącej potrzebne będzie 1 milion metrów sześciennych betonu, a roczna produkcja w kraju to 20 milionów metrów sześciennych - podało Polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu. Przygotowanie dostaw cementu i betonu oraz logistyka będą dużym wyzwaniem - oceniło.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. "Duże wyzwanie dla krajowych producentów"

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. "Duże wyzwanie dla krajowych producentów"

Źródło:
PAP

Chorwacja jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zdecydował się na powołanie ministerstwa do spraw demografii. - To pokazuje jak pilny jest problem, z którym mierzy się Chorwacja, i który znacząco wpływa na gospodarkę kraju i całe społeczeństwo - mówi profesor Ivan Czipin z Uniwersytetu w Zagrzebiu.

W Chorwacji powstanie resort do walki z kryzysem demograficznym

W Chorwacji powstanie resort do walki z kryzysem demograficznym

Źródło:
PAP

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wobec Meta, firmy-matki Facebooka i Instagrama, w związku z podejrzeniami, że wykorzystywane w nich systemy i algorytmy mogą prowadzić u dzieci do uzależnienia od tych platform. - To my jesteśmy produktem dla tych wielkich firm, posiadających serwisy społecznościowe. Oni nas sprzedają, naszą uwagę reklamodawcom i wszystkim zależy na tym, byśmy jak najdłużej patrzyli na reklamy - stwierdził na antenie TVN24 Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.

Efekt "króliczej nory". "Każdy z nas doświadczył tej sytuacji"

Efekt "króliczej nory". "Każdy z nas doświadczył tej sytuacji"

Źródło:
tvn24

Jest atrakcyjną dziewczyną o szerokich zainteresowaniach - śpiewa, tańczy i projektuje ubrania. Na Instagramie śledzi ją ponad 2,5 miliona osób. Nic dziwnego, że zainteresowali się nią reklamodawcy. Cenią ją za pracowitość, nigdy nie ma gorszego dnia, nie narzeka i nie domaga się podwyżki. To dlatego że... nie istnieje. Influencerzy stworzeni przez AI? - Widzę potencjał takich rozwiązań w Polsce, ale branża nie wie, jak się za to zabrać - mówi ekspert. Choć zdarzają się wyjątki. 

Mogą sprzedać ci prawie wszystko, choć nie istnieją

Mogą sprzedać ci prawie wszystko, choć nie istnieją

Źródło:
tvn24.pl

Chiny wyprzedziły Rosję pod względem obrotów handlowych z państwami postsowieckimi Azji Środkowej - wynika z analizy przygotowanej przez portal eurasia.net. Zdaniem ekspertów region ten zyskał znaczenie strategiczne dla Pekinu po inwazji na Ukrainę, a także kryzysie logistycznym na Morzu Czerwonym.

Chiny wyprzedziły Rosję w handlu z państwami Azji Środkowej

Chiny wyprzedziły Rosję w handlu z państwami Azji Środkowej

Źródło:
PAP

Polacy pokochali wyjazdy do krajów basenu Morza Śródziemnego. W tym sezonie mogą liczyć na tańsze wycieczki z biurami podróży do krajów takich jak Turcja, Egipt czy Hiszpania - wskazują eksperci rynku turystycznego. A to w dużej mierze za sprawą zagoszczenia na naszym rynku dwóch nowych touroperatorów. Umocnienie się polskiej waluty i spadki cen paliwa również miały wpływ na tegoroczne przeceny.

Polski język będzie słychać wzdłuż i wszerz. "Król jest jeden"

Polski język będzie słychać wzdłuż i wszerz. "Król jest jeden"

Źródło:
tvn24.pl

Drugi rok z rzędu w Wielkiej Brytanii spadła liczba miliarderów, choć majątek otwierającej listę najbogatszych mieszkańców rodziny Hinduja wzrósł po poziomu, jakiego nikt wcześniej w jej historii nie osiągnął - wynika z dorocznego rankingu "The Sunday Times Rich List". Dopiero na 258. miejscu jest król Wielkiej Brytanii Karol III, którego majątek został oszacowany na 610 milionów funtów. Wyżej od niego znajduje się premier Rishi Sunak.

Najbogatsi ludzie w Wielkiej Brytanii. Król Karol w trzeciej setce

Najbogatsi ludzie w Wielkiej Brytanii. Król Karol w trzeciej setce

Źródło:
PAP

Ministerstwo infrastruktury nie zamierza przedłużać umowy z dotychczasowym zarządcą autostrady A4 na odcinku z Krakowa do Katowic - przekazała rzeczniczka prasowa resortu Anna Szumańska. Umowa koncesyjna na eksploatację drogi zawarta między Skarbem Państwa a spółką Stalexport wygasa w 2027 roku.

Kolejny odcinek autostrady będzie darmowy. Zapowiedź ministerstwa

Kolejny odcinek autostrady będzie darmowy. Zapowiedź ministerstwa

Źródło:
PAP

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie leku Viglita, stosowanego przy leczeniu cukrzycy. Powodem jest stwierdzenie wady jakościowej. 

Lek na cukrzycę wstrzymany w obrocie

Lek na cukrzycę wstrzymany w obrocie

Źródło:
tvn24.pl