Najnowsze

Zwierzęta chronione w Polsce. Co to jest Polska Czerwona Księga Zwierząt?

Najnowsze

Żubry zamieszkały w Puszczy Rominckiej
Żubry zamieszkały w Puszczy RominckiejNadleśnictwo Gołdap
wideo 2/18

W Polsce objętych ochroną jest około 800 gatunków zwierząt. Część podlega ochronie ścisłej, część częściowej. Żubr, foka szara, ryś i wilk to tylko kilka gatunków zwierząt, które potrzebują ochrony.

Międynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) co roku publikuje listę zagrożonych wyginięciem gatunków.

Gatunkami wymarłymi w Polsce są tarpan i tur.

Zwierząt objętych ochroną nie można między innymi zabijać ani płoszyć.

Jak chronić zagrożone gatunki zwierząt?

W Polsce już w XI wieku objęto ochroną pierwszy organizm - był to bóbr. Polowanie na niego ograniczył Bolesław Chrobry. W kolejnych stuleciach chroniono również tury, dęby i cisy.

Obecnie w Polsce ochroną gatunkową objętych jest około 800 gatunków zwierząt. Zwierzęta mogą być pod ochroną ścisłą (592 gatunki) lub częściową (210 gatunków). Gatunki chronione w Polsce ujęte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Jeżeli zwierzę objęte jest ochroną ścisłą, zakazane jest:

- zabijanie,

- chwytanie,

- płoszenie,

- umyślnie niszczenie jego gniazd, jaj i nor,

- niepokojnie w okresie chowania młodych,

- handlowanie.

Jak chronić zagrożone gatunki zwierząt?

Ochronę przyrody w Polsce reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Określa ona cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.

Istnieją różne formy ochrony przyrody. Wyróżnić można między innymi: tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody czy stanowisk dokumentacyjnych.

Jak chronić zagrożone gatunki zwierząt?

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) co roku publikuje listę zagrożonych wyginięciem gatunków. Stanowi ona najlepsze źródło wiedzy o tym, jakie gatunki i w jakim stopniu są zagrożone.

W Polsce publikowana jest Polska Czerwona Księga Zwierząt, czyli rejestr wybranych zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce. Znajdziesz w niej listę ginących gatunków z opisem i mapami ich rozmieszczenia. Proponowane są w niej sposoby ochrony.

Pierwszy raz Polską Czerwoną Księgę Zwierząt wydano w 1992 roku. Aktualnie obowiązuje wydanie dwutomowe: Polska Czerwona Księga Zwierząt - kręgowce (z 2001 roku) i bezkręgowce (z 2004 roku).

Polska Czerwona Księga Zwierząt jako gatunki wymarłe wskazuje tarpana i tura. Wśród gatunków zanikłych lub prawdopodobnie zanikłych w Polsce wymienia się między innymi: jaszczurkę zieloną, karliczkę, norkę europejską, pustułeczkę, sępa płowego czy susła moręgowatego.

Najważniejsze zwierzęta pod ochroną w Polsce

Do najważniejszych zwierząt, które są pod ochroną w Polsce należy:

- bóbr europejski,

- sokół wędrowny,

- foka szara,

- morświn zwyczajny,

- jeż europejski,

- kozica,

- żubr,

- niedźwiedź brunatny,

- gniewosz plamisty,

- ryś,

- wiewiórka pospolita,

- wilk.

Zwierzęta chronione w PolscePAP

Często zadawane jest pytanie - czy kuna jest pod ochroną? Zarówno kuna domowa, jak i kuna pospolita nie są objęte w Polsce ochroną gatunkową.

Czy żubr jest pod ochroną? Tak, żubr jest objęty ochroną ścisłą. Prawnie chroniony w Polsce jest od XVI wieku. Podlega również międzynarodowym konwencjom: Konwencji Berneńskiej i Dyrektywie Siedliskowej.

Gatunki chronione w Polsce - parki narodowe

Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy charakteryzuje się bardzo bogatą fauną. Zobaczyć tam można na przykład relikty z epoki lodowcowej - kozice i świstaki. Najliczniejszą grupą zwierząt w Tatrach stanowią owady. W Tatrach pod ochroną są między innymi: niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, orzeł przedni, pomurnik czy żbik.

Ojcowski Park Narodowy - zwierzęta chronione

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego mieszka 218 gatunków zwierząt objętych ochroną. Są to między innymi: tygrzyk paskowany, jelonek rogacz, ślimak winniczek, traszka zwyczajna, ropucha szara, padalec, bąk, bocian czarny, puchacz, turkawka, szpak, wilga, pleszka, rudzik, jeż, kret czy gronostaj.

Autor: aw / Źródło: gov.pl, zpe.gov.pl,

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości