Z kraju

500 złotych na dziecko. Nie dla każdego i pod czujnym okiem państwa

Z kraju

Wyborcze zobowiązania PiS
TVN24 Biznes i ŚwiatWyborcze zobowiązania PiS

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program nazwano "Rodzina 500 plus". Zgodnie z przedwyborczą zapowiedzią Beaty Szydło, to priorytet dla nowego rządu. Do kogo jest skierowany? Co powinien zawierać wniosek? Jaki jest czas pomocy? Przyglądamy się sztandarowemu projektowi Prawa i Sprawiedliwości.

Dla kogo?

Według autorów ustawy, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko. Na pierwsze dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł.

Świadczenie będą mogli pobierać rodzice, opiekunowie prawni bądź opiekunowie faktyczni dziecka. Będzie ono też przysługiwało do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Dodatek ma przysługiwać także dla dziecka niepełnosprawnego, ale tylko w przypadku, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1,2 tys. złotych netto.

Nie wszyscy mogą jednak liczyć na taką pomoc ze strony państwa. Z ubiegania o świadczenie wychowawcze wyłączone zostały rodziny, w których: dziecko pozostaje w związku małżeńskim (czyli np. zawarło taki związek mając 17 lat - co jest możliwe), dziecko jest umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Ponadto, na pomoc nie można liczyć, kiedy dziecko jest uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy matek małoletnich), a także w sytuacji, kiedy członek rodziny otrzymuje świadczenia rodzinne z innego kraju (czyli jeden z rodziców pracuje np. w Wielkiej Brytanii i otrzymuje dodatek na dziecko).

Pod obserwacją

Przyznane pieniądze będą jednak pod baczną obserwacją urzędników.

Jak czytamy w projekcie ustawy, w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej lub inny organ publiczny przekazał organowi właściwemu informację, że osoba uprawniona marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydaje niezgodnie z przeznaczeniem, możliwe jest nawet wstrzymanie wypłaty dodatku.

W mniej restrykcyjnym wariancie świadczenie przekazywane jest osobie w całości lub w części w formie rzeczowej.

Organem, który będzie zajmował się przyznawaniem bądź też odbieraniem świadczenia wychowawczego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o pieniądze w ramach programu "Rodzina 500 plus". Zadania władzom terytorialnym zlecane są z zakresu administracji rządowej.

Jak uzyskać pomoc?

Przyznanie świadczenia wychowawczego odbywa się na wniosek rodziców, jednego z rodziców, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka.

Odpowiedni wniosek będzie składany w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, w zależności od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 1. Osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 2. Dzieci pozostających na utrzymaniu osoby: imię nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz stan cywilny. Ponadto należy załączyć: zaświadczenie o dochodzie każdego członka rodziny, wydane przez urząd skarbowy; zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; oświadczenie o faktycznie uzyskanych dochodach zadeklarowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym; oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego; inne niezbędne dokumenty m.in. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. Projekt ustawy PiS

Czas pomocy

Autorzy projektu ustawy przewidują pomoc dla rodziny w rocznym okresie rozliczeniowym, który będzie obowiązywał od 1 listopada do 31 października roku następnego.

Prawo do świadczenia przyznawane jest od miesiąca, w którym wypełniony wniosek osoby ubiegającej się o pomoc wpłynął.

W przypadku kiedy, w tym czasie rodzina uzyska dochód, który powoduje utratę prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie wypłacany w pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym zostało uzyskane wynagrodzenie.

Kto pierwszy ten lepszy

Kiedy dziecko nie mieszka z rodzicami, świadczenie wychowawcze jest wypłacane temu z rodziców, pod którego opieką znajduje się dziecko.

Ciekawy jest przypadek kiedy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka (tzw. opieka naprzemienna).

Autorzy ustawy przewidują, że w takiej sytuacji świadczenie wychowawcze będzie wypłacane temu... kto pierwszy złoży wniosek.

ZOBACZ CAŁY PROJEKT USTAWY AUTORSTWA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Brudziński: z niczego się nie wycofujemy
Brudziński: z niczego się nie wycofujemytvn24

Autor: mb/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości