Zmiany w leczeniu. Rewolucja zacznie się w szpitalach

Z kraju

ShutterstockMinisterstwo Zdrowia chce wyodrębnić poziomy opieki szpitalnej i specjalistycznej

Oddzielenie opieki szpitalnej i specjalistycznej ma przynieść nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Projekt noweli przewiduje utworzenie nowej instytucji - sieci szpitali, które miałyby jasno podzielone kategorie i gwarantowane umowy finansowania. Ma to dać pacjentom łatwiejszy dostęp do kompleksowego leczenia. Zmiany w praktyce mają zadziałać od 1 lipca 2017 r.

Autorzy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zwracają uwagę, że placówki medyczne mają obecnie niemal nieograniczoną możliwość ubiegania się o zawarcie umów na udzielanie świadczeń, m.in. leczenia szpitalnego. Jak wskazano w projekcie, konsekwencją tego jest "swoiste rozmycie wyraźnie niegdyś wyodrębnionych poziomów opieki szpitalnej i specjalistycznej". "Stan taki utrudnia świadome i racjonalne kształtowanie właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń w tym zakresie" - napisano w uzasadnieniu projektu, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa.

Wskazują, że takie rozwiązanie powoduje po stronie szpitali "permanentny stan niepewności", co utrudnia racjonalne inwestycje, długofalową politykę kadrową i "przyczynia się do marnotrawstwa zasobów".

Nowa instytucja

Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną: "system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej" (PSZ). Ma on być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej leczenia szpitalnego. PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. "Zawieranie umów na realizację tych świadczeń w trybie konkursu ofert lub rokowań, powinno pozostać jedynie jako rozwiązanie o charakterze subsydiarnym" - wskazano w projekcie.

Nie zmienią się natomiast zasady kontraktowania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji.

Placówki PSZ

W PSZ będą mogły znaleźć się placówki, które udzielają świadczeń w trybie hospitalizacji, w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale kliniczne oraz szpitale onkologiczne i pulmonologiczne. Szpitale te muszą także posiadać przez co najmniej dwa lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ dotyczącą świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ. W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe, do II stopnia - dawne szpitale wojewódzkie, a do III stopnia - wieloprofilowe szpitale specjalistyczne. Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne. Ostatni poziom obejmie szpitale ogólnopolskie, instytuty, uczelnie medyczne oraz szpitale kliniczne. W efekcie przygotowywanych przepisów przeprowadzona będzie kwalifikacja, w ramach której danemu szpitalowi zostanie przyporządkowany jeden z poziomów PSZ oraz wskazane zostaną profile, w których będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ. Kwalifikacji do danego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe. Wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów ogłaszać będą dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ.

Wyjątki w systemie

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ mógłby także - po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia - zakwalifikować do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa świadczeniodawcę, który nie spełnia warunków kwalifikacji, jeśli stwierdzi, iż jest to niezbędne dla właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ, a jej szczegółowy zakres będzie zależał od uzyskanej kwalifikacji. Umowy te obejmować będą świadczenia, których zgodnie z tym wykazem dany podmiot może udzielać w ramach PSZ i zawierane będą na okres obowiązywania wykazów. Umowy zawierane ze szpitalami w ramach PSZ będą zawierać szczegółowy sposób rozliczania świadczeń. "Zakłada się co do zasady odstąpienie od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującego całość opieki w danym okresie" - zaznaczono w projekcie. Wprowadzony ma być też mechanizm gwarantujący powiązanie kwoty ryczałtu na dany rok z poziomem realizacji świadczeń w roku poprzednim.

Od kiedy

Zgodnie z projektem, pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ mają być ogłoszone nie później niż do 30 kwietnia 2017 r., z terminem obowiązywania od 1 lipca 2017 r. Jak wskazują autorzy projektu, przygotowywana nowelizacja ma zagwarantować odpowiedni poziom finansowania szpitali oraz stabilność finansowania jednostkom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych (przy równoczesnym pozostawieniu możliwości dostępu do środków publicznych pozostałym jednostkom). Ponadto m.in. poprawić ma się dostęp pacjentów do świadczeń specjalistycznych w szpitalach.

Zobacz materiał "Faktów" TVN (17.09.2016):

Autor: mb//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: