TVN24 Biznes | Z kraju

Rozpoczęły się ferie zimowe. Przypominamy obostrzenia obowiązujące do 17 stycznia

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Co dzieci mają robić w ferie w domu? Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka podpowiada
Co dzieci mają robić w ferie w domu? Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka podpowiadaTVN24
wideo 2/5
TVN24Co dzieci mają robić w ferie w domu? Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka podpowiada

Ferie zimowe rozpoczęły się w poniedziałek 4 stycznia. W 2021 roku wypadają one wyjątkowo w jednym terminie w całym kraju - do 17 stycznia. Przez najbliższe dwa tygodnie wciąż będą obowiązywać obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Zobacz naszą listę i sprawdź, jak będą wyglądały ferie w tym roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w tym roku w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.

Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Nowe obostrzenia w Polsce
Nowe obostrzenia w PolsceTVN24

Organizatorem wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych formach mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Półkolonie muszą też być organizowane według wytycznych sanitarnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzice powinni zapewnić dziecku indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej.

Półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Jedna grupa uczestników półkolonii powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

W grupie ma być do 12 uczestników. Skład grupy ma się nie zmieniać. Grupa powinna też mieć swojego stałego wychowawcę.

Hotele

Zgodnie z rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 grudnia do 17 stycznia mocno ograniczona zostaje także działalność hoteli. Ze służbowego pobytu w hotelu mogą skorzystać tylko przedstawiciele konkretnych zawodów. Są to m.in. kierowcy wykonujący transport drogowy, członkowie załogi samolotu i obsady pociągu, funkcjonariusze służb państwowych oraz żołnierze.

Wyjątek przewidziano także dla osób wykonujących zawód medyczny oraz sportowców, trenerów i członków sztabów.

Takie osoby będą musiały potwierdzić, że przebywając w hotelu, są tymi osobami, za które się podają i korzystają z noclegu służbowo. W przypadku np. osób wykonujących zawód medyczny - będzie to dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z kolei w przypadku wykonywania zadań służbowych - legitymacja służbowa.

Stoki narciarskie

Stoki i wyciągi narciarskie są od 28 grudnia dostępne tylko w ramach sportu zawodowego.

Co dzieci mają robić w ferie w domu? Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka podpowiada
Co dzieci mają robić w ferie w domu? Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka podpowiadaTVN24

Do 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i organizowania współzawodnictwa bez udziału publiczności.

W dziale 93.0 mieści się działalność związana z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, a także obsługa wyciągów narciarskich.

Ograniczenia w przemieszczaniu się mają być zniesione

W czasie ferii zimowych, czyli do 17 stycznia, miał również obowiązywać wprowadzony pod koniec października nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział jednak podczas konferencji prasowej zniesienie tego obostrzenia.

Minister poinformował na konferencji prasowej, że na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonano przeglądu obostrzeń. - Po długiej dyskusji chcieliśmy zaproponować pewne złagodzenie obostrzenia, to będzie przygotowane w dzisiejszym rozporządzeniu Rady Ministrów - mówił.

- Chcieliśmy dopuścić możliwość dla dzieci przebywania na wolnym powietrzu bez konieczności opieki osób starszych w godzinach 8-16 - powiedział minister zdrowia.

Baseny i słownie

Od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness, które znajdują się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów oraz dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Kwarantanna po powrocie do kraju

Do dnia 17 stycznia wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju.

Do tego samego dnia osoba przekraczająca granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest zobowiązana przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Powinna również przekazać swój numer telefonu.

Osoba taka po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE jest zobowiązana do odbycia obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantanny - licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę statkiem powietrznym, transportem kolejowym, a także pojazdem publicznego transportu zbiorowego: przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą; służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego lub kombinowanego; pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie międzynarodowym osób.

Według przepisów przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Kwarantanny nie muszą odbywać osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, w tym również ci, którzy udają się do portów innym środkiem transportu, a także kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany powracający z zagranicy, lub podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

Kwarantanny nie muszą odbywać także członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, uczniowie pobierający naukę na terenie Polski oraz ich opiekunowie, studenci, a także zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych i medycy.

Do katalogu osób zwolnionych z kwarantanny wprowadzono również osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Przedszkola a ferie

W przedszkolach publicznych nie ma ferii. Funkcjonują one przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Gdy w przedszkolu publicznym zaplanowano przerwę w jego działaniu, zapewnienie dziecku innego miejsca wychowania przedszkolnego w tym czasie spoczywa na władzach gminy.

Inaczej wygląda sytuacja w przedszkolach niepublicznych. W nich czas pracy ustala organ prowadzący, określony jest on w umowie cywilnoprawnej, którą rodzice dziecka zawierają z organem prowadzącym placówkę.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości