TVN24 Biznes | Pieniądze

Kto może skorzystać i jak wyliczyć ulgę dla klasy średniej?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Jak Polski Ład wpłynie na pensje Polaków?
Jak Polski Ład wpłynie na pensje Polaków?TVN24 BiS
wideo 2/21
TVN24 BiSJak Polski Ład wpłynie na pensje Polaków?

Ulga dla klasy średniej to rozwiązanie, którego zadaniem jest rekompensata zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej. W związku z wprowadzanym przez Polski Ład brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku ulga ma wyrównać poniesione straty. Co ważne ulga nie obejmie wszystkich podatników. 

Ulga dla klasy średniej zakłada zmniejszenie obciążenia podatkiem w związku ze zmianami w sposobie rozliczania składki zdrowotnej.Ulga dla klasy średniej obejmuje przychody osiągane z umowy o pracę i działalności gospodarczej, która rozliczana jest skalą podatkową.Kwota ulgi wyliczana jest według określonego przez ustawodawcę wzoru.Możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej uzależniona jest od wysokości osiąganych przychodów.Ulgę dla klasy średniej można będzie rozliczać w zeznaniu rocznym, jak i korzystać z miesięcznego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Z ulgi dla klasy średniej można będzie skorzystać także w przypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Ulga dla klasy średniej

Tzw. ulga dla klasy średniej to rozwiązanie wprowadzone Ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jest to mechanizm, który zakłada zmniejszenie obciążenia podatkiem w związku ze zmianami w sposobie rozliczania składki zdrowotnej, które wprowadzone zostały przepisami tzw. Polskiego Ładu.           

Ulga dla klasy średniej dotyczyć podatników osiągających roczne przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi już w przyszłym roku – istnieje bowiem możliwość jej miesięcznego rozliczania – lub w deklaracji rocznej składanej w 2023 roku.

Ulga podatkowa a umowa o pracę i działalność gospodarcza – kto może skorzystać z ulgi?

Zgodnie z przepisami z tzw. ulgi dla klasy średniej nie będą mogły skorzystać wszystkie podmioty. Uprawnione do niej będą:

● osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, ● osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli tzw. skalą podatkową.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odrzucone zostały poprawki, które zakładały, że ulga obejmie też podatników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych tj. o dzieło i zlecenie, a także emerytów i rencistów. 

Ulga dla klasy średniej – zasady wyliczania i rozliczenie roczne

Zasady wyliczania wysokości ulgi zostały określone przez ustawodawcę w dodanym do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 4a, 4b i 4c. Zgodnie z przepisami ulga będzie wyliczana według następującego wzoru:

●     (A x 6,68 proc. – 4566 zł) / 0,17 dla A, które wynosi co najmniej 68412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102588 zł, ●     (A x (-7,35 proc. – 9829 zł) / 0,17 dla A wyższego niż 102588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133692 zł.

Przy czym współczynnik "A" to suma uzyskanych przez podatnika przychodów osiągniętych w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu ze stosunku:

●     służbowego, ●     pracy, ●     pracy nakładczej, ●     spółdzielczego stosunku pracy, ●     uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,

które pomniejszone są o koszty prowadzenia działalności, z wyłączeniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Ustawodawca zastrzegł także, że ulga przysługuje wyłącznie wtedy, gdy suma uzyskanych przychodów w roku podatkowym wynosi co najmniej 68412 zł i nie przekracza kwoty 133692 zł.

Ulga dla klasy średniej – zasady wyliczania i rozliczenie miesięczne

Istnieje także możliwość korzystania z ulgi w rozliczeniach miesięcznych. Wówczas płatnik może rozliczyć ją, jeżeli osiąga przychody w wysokości od 5701 zł do 11141 zł miesięcznie. W takim wypadku należy korzystać z następującego wzoru:

●     (A x 6,68 proc. – 380,50 zł) / 0,17 dla A, które wynosi co najmniej 5701 zł i nie więcej niż 8549 zł, ●     (A x (-7,35 proc.) + 819,09 zł) / 0,17 dla A wyższego niż 8549 zł i nieprzekraczającego 11141 zł.

Przy czym współczynnik "A" oznacza przychody uzyskane w ciągu miesiąca ze stosunku:

●     służbowego, ●     pracy, ●     pracy nakładczej, ●     spółdzielczego stosunku pracy.

Ulga a umowa o pracę

Istotne jest, że w podatnik nie ma obowiązku informowania płatnika o wysokości dochodów osiąganych z innych źródeł. Zatem płatnik uwzględnia jedynie wynagrodzenie, które wypłaca podatnikowi i sam rozlicza. Jeżeli w rozliczeniu rocznym okaże się zaś, że z uwagi na osiągane z innych źródeł przychody podatnik nie powinien korzystać z ulg, będzie wówczas zobowiązany dopłacić ewentualny podatek.

Ulga a działalność gospodarcza

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą powinien on samodzielnie kontrolować osiągane przychody tak, aby móc określić, czy może skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej, czy też nie. Jeżeli oprócz prowadzenia działalności, uzyskuje też wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, wówczas z każdego źródła zaliczki miesięczne będą rozliczane osobno. Ewentualny należny podatek będzie musiał zaś uregulować w zeznaniu rocznym.

Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Przepisy dopuszczają także możliwość skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej w przypadku wspólnego rozliczania się przez małżonków. W takim wypadku każdy z nich może odliczyć ulgę, ale od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez współmałżonków w roku podatkowym.

Źródła:

Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2021 poz. 2105, www.podatki.gov.pl.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości