Dwa nowe podatki. Jest decyzja prezydenta

Dla firm

Danina solidarnościowa. Morawiecki: odczuwalna dla pół procenta najwyżej zarabiających tvn24
wideo 2/4

Podatek, który zapłacą najlepiej zarabiający, oraz tak zwany exit tax, czyli podatek od wyprowadzki - to nowe daniny, które wprowadzają ustawy podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zgodnie z ustawą o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych źródłem przychodów funduszu będzie obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, ale także tak zwana danina solidarnościowa, czyli dodatkowy podatek od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Według rządowych szacunków nową daninę za 2019 rok zapłaci około 21 tysięcy najlepiej zarabiających. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych i na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

"Szersze wsparcie"

W uzasadnieniu do ustawy zwrócono uwagę, że aby umożliwić "osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami". Zwrócono uwagę, że obecne wsparcie dzięki pieniądzom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej. "Tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by mogły korzystać – na zasadzie równości z innymi – z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług" – podkreślono. Podatnicy, którzy są zobowiązani do uiszczania daniny solidarnościowej, składać będą urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego i w tym terminie będą miały obowiązek wpłacić daninę solidarnościową. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Walka z unikaniem opodatkowania

Prezydent podpisał także nowelizację, której celem jest uproszczenie przepisów dotyczących podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu. Ustawa wdraża unijną dyrektywę z lipca 2016 r. ustanawiającą przepisy, które mają przeciwdziałać praktykom unikania opodatkowania. Wśród rozwiązań znalazła się m.in. zmiana przepisów dotycząca cen transferowych.

Zaproponowano np. automatyczną analizę danych pobieranych dzięki raportowaniu cen transferowych.

Ustawa przewiduje też zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych i wydłużenie terminów - np. złożenie informacji o cenach transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Tzw. exit tax

Do dyrektywy unijnej odwołuje się wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).

Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłacił 19 proc. wartości, a osoba fizyczna, rozliczająca się według PIT, 3 proc. (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) lub 19 proc. aktywów finansowych powyżej 4 mln zł. Ustawa zakłada preferencyjne opodatkowanie - stawką 5 proc. - dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box). Ma to sprzyjać rozwojowi innowacyjności. Ponadto w ustawie znalazły się szczególne rozwiązania, odnoszące się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności. Dokument wprowadza ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej. Wprowadza też alternatywny sposób opodatkowania emisji euroobligacji.

Wirtualne waluty

Ustawa przewiduje ponadto nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi, w myśl dokumentu, kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadza zmiany dotyczące uszczelnienia systemu poboru tzw. podatku u źródła - od należności licencyjnych, dywidend i odsetek. Ustawa proponuje także zmiany dotyczące klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania Zakłada, że od 1 stycznia 2019 r. informacje o tzw. schematach podatkowych, czyli planach i działaniach mających cechy wskazujące na ryzyko optymalizacji podatkowej, będą musiały być przekazywane szefowi KAS. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Sitkowski/KPRP