Orlen na gigantycznym minusie. Zanotował ponad 4,5 miliarda zł straty

Z kraju

orlen.plPKN Orlen pod koniec 2014 r. zatrudniał 4 tys. 543 osób.

Strata netto PKN Orlen za 2014 r. wyniosła 4,67 mld zł przy zysku netto w 2013 r. na poziomie prawie 618 mln zł. Strata to skutek odpisów wartości aktywów spółki – poinformował w czwartek płocki koncern prezentując roczne wyniki finansowe.

- Po uwzględnieniu rozliczeń podatkowych strata netto PKN Orlen za 2014 roku wyniosła 4 mld 672 mln zł - poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży PKN Orlen wyniosły w 2014 r. 76,97 mld zł i zmniejszyły się o ponad 7,06 mld zł, jako liczone rok do roku (w 2013 r. było to 84,04 mld zł) głównie z powodu z niższych notowań ropy naftowej i tym samym produktów spółki.

Wydatki na rozwój

Prezentując sprawozdanie finansowe za 2014 r. PKN Orlen przypomniał, że w latach 2014-17 w ramach nakładów inwestycyjnych na rozwój płockiego koncernu przeznaczona zostanie kwota 10,8 mld zł, a na prace modernizacyjne związane z utrzymaniem wysokiej sprawności instalacji 5,5 mld zł.

Ostatnio zarząd PKN Orlen przyjął uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za 2014 r. w wysokości 1,65 zł na jedną akcję. Według tej propozycji, wypłata dywidendy nastąpiłaby 8 lipca z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych. - Decyzja jest zgodna z założeniami strategii PKN Orlen na lata 2014-17, która przewiduje, że poziom dywidendy na akcję będzie systematycznie rósł oraz będzie się odnosił do średniego kursu akcji spółki za poprzedni rok, gwarantując stabilny zwrot inwestorom – zaznaczył płocki koncern.

Według spółki, poziom proponowanej dywidendy za rok 2014 uwzględnia „utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie niezagrażającym realizacji projektów inwestycyjnych koncernu zapisanych w strategii”. Dywidenda PKN Orlen za 2013 r. wyniosła 1,44 zł na jedną akcję.

Zarząd PKN Orlen planuje pokrycie straty netto za 2014 r. w wysokości 4,67 mld zł, jak podkreślił koncern „powstałej przede wszystkim na skutek odpisów wartości aktywów finansowych spółki w kwocie 5 mld zł”, z kapitału zapasowego płockiego koncernu. - Te niegotówkowe zapisy księgowe nie miały wpływu na sytuację finansową koncernu, która jest stabilna, dlatego postanowiono kontynuować realizację strategicznych założeń dotyczących polityki dywidendowej Grupy Orlen – zapewniła spółka.

Dobra kondycja

Publikując roczne dane finansowe PKN Orlen podał, że po uwzględnieniu przeszacowania środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych saldo środków pieniężnych zwiększyło się tam w 2014 r. o 1 mld 403 mln zł i na koniec 2014 r. wyniosło 3 mld 475 mln zł. - W 2014 r. spółka inwestowała środki pieniężne w lokaty bankowe. Decyzje dotyczące lokat bankowych opierają się na maksymalizacji stopy zwrotu oraz bieżącej ocenie kondycji finansowej banków wymagającej posiadania przez bank krótkoterminowej oceny ratingowej dla depozytów na poziomie inwestycyjnym – podał płocki koncern.

PKN Orlen poinformował, iż zadłużenie finansowe netto na koniec 2014 r. wyniosło tam 6 mld 667 mln zł, a dźwignia finansowa netto osiągnęła poziom 40,9 proc. Jak zaznaczył koncern, spółka kontynuuje wykorzystywanie niepublicznego programu emisji obligacji, funkcjonującego na podstawie umowy zawartej z konsorcjum polskich banków w listopadzie 2006 r., z limitem zadłużenia do 2 mld zł, a środki pozyskane w ramach tych emisji „są wykorzystywane na finansowanie bieżącej działalności”.

PKN Orlen podkreślił, że zakład produkcyjny spółki w Płocku „stanowi jeden z najnowocześniejszych, zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej” o mocach przerobowych na poziomie 16,3 mln ton ropy naftowej rocznie. - Według rankingu firmy Wood Mackenzie kompleks został sklasyfikowany, jako tzw. Super-Site, czyli rafineria o strategicznym znaczeniu, która charakteryzuje się dużą głębokością przerobu ropy naftowej – zaznaczył koncern.

Długoterminowe dostawy

W 2014 r., jak podała spółka – obowiązywały trzy umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej rurociągami do rafinerii w Płocku zawarte z firmami: Mercuria Energy Trading, Rosneft Oil Company oraz Souz Petrolium. Umowy te zapewniały PKN Orlen ponad 80 proc. dostaw ropy naftowej. - Ropa naftowa dostarczana do Płocka pochodziła przede wszystkim z Rosji, ponadto z Kazachstanu, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Powyższe kierunki dostaw ropy w porównaniu z 2013 r. nie uległy istotnym zmianom – wyjaśnił płocki koncern.

W 2014 r. udział firmy Mercuria Energy Trading oraz Rosneft Oil Company w dostawach ropy naftowej przekroczył dla każdej z tych spółek 10 proc. przychodów PKN Orlen i wyniósł łącznie 32 proc. ogólnej sumy przychodów ze sprzedaży.

Z danych PKN Orlen wynika, iż na koniec 2014 r. zatrudnionych było tam 4 tys. 543 osób, co w porównaniu z 2013 r. oznacza, że wzrost o 134 osoby.

Bilans: nowy właściciel TVN, polski eksport bije rekordy, ropa taniejeTVN24 BiS

Autor: mw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: orlen.pl