Kolejne firmy obniżają opłaty za polisolokaty. Po interwencji UOKiK

tvn24UOKiK prowadzi nadal 11 postępowań w sprawie ubezpieczeń

MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie) obniżą opłaty likwidacyjne przy tzw. polisolokatach - podał UOKiK. Urząd prowadz podobne postępowania w sprawie 11 kolejnych firm.

Zobowiązania MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie) w tej sprawie kończą postępowania wobec tych firm prowadzone w UOKiK.

Zmiana umów

Jak podał Urząd, MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zobowiązało się do umożliwienia konsumentom aneksowania kwestionowanych umów. Zmiany będą dotyczyły 38 wzorców umownych. Zgodnie z nowymi warunkami, opłata likwidacyjna będzie wynosiła 25 proc. składki pierwszorocznej w przypadku umów ze składką regularną, albo 7,5 proc. w przypadku umów ze składką jednorazową. W obu przypadkach maksymalna kwota pobieranej opłaty nie przekroczy 5 tys. zł. O możliwości zawarcia aneksu do umowy ubezpieczyciel poinformuje konsumentów listownie. Oferta będzie miała charakter bezterminowy. Jednocześnie każdy konsument zainteresowany likwidacją polisy będzie otrzymywał telefoniczną informację o możliwości zakończenia umowy na korzystniejszych warunkach. Według UOKiK, obecnie MetLife nie stosuje już wzorców zakwestionowanych w toku postępowania. Z kolei PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (d. Nordea Życie SA) zobowiązało się wprowadzić zmiany dotyczące 25 wzorców umownych dotyczących polis z UFK oferowanych klientom własnym oraz m. in. banków i pośredników oferujących kredyty hipoteczne (Alior Bank, Bank BPH, Getin Noble Bank, Open Finance, Home Broker i.in.).

Niższe opłaty

Opłaty likwidacyjne ponoszone przez dotychczasowych klientów zostaną obniżone w przypadku ubezpieczeń ze składką regularną średnio o 75 proc. i nie będą wyższe niż 25 proc. wartości wpłaconych składek oraz 4 proc. dla umów opłacanych składką jednorazową. Ubezpieczyciel przekaże konsumentom propozycję zawarcia aneksu do umowy bądź równoważnego porozumienia. Będzie także informował ich o możliwości skorzystania z nowych warunków za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji dla klientów oraz bezpośrednio - za każdym razem, gdy klient wyrazi wolę rozwiązania umowy. Trzecia firma - PZU na Życie SA, które ma w ofercie jedynie produkt ze składką jednorazową, zobowiązała się do obniżenia kosztu wykupu polisy w obowiązujących umowach do poziomu nieprzewyższającego 4 proc. środków na rachunku udziałów konsumenta, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł. Ubezpieczyciel listownie zawiadomi konsumentów o obniżeniu opłat, proponując im podpisanie aneksów do umów. Oferta zawarcia aneksów ma charakter bezterminowy. Konsument będzie mógł z niej skorzystać przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązał się, że od 1 stycznia 2016r. nie będzie zawierał nowych umów w oparciu o zakwestionowany przez Urząd wzorzec umowny, poprzez wycofanie tego wzorca z oferty.

Będą procesy?

UOKiK podał, że będzie monitorował wykonanie decyzji w oparciu o sprawozdania złożone przez ubezpieczycieli. Przypomniał także w komunikacie, iż te decyzje UOKiK nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez konsumentów swoich praw na drodze indywidualnej, przed sądem. Urząd ostrzegł także, by z rozwagą podchodzić do ofert zmiany ubezpieczyciela składanych konsumentom przez pośredników ubezpieczeniowych i wystrzegać się w szczególności pośpiesznego rozwiązywania dotychczasowej i zawierania nowej umowy ubezpieczenia.

Kolejne śledztwa

UOKiK prowadzi nadal 11 postępowań w sprawie ubezpieczeń z UFK wobec kolejnych przedsiębiorców: Aegon TUnŻ, AXA Życie TU, Compensa TUnŻ, Generali Życie TU, Open Life TU Życie, Pramerica Życie TUiR, Skandia Życie TU, Sopockie TUnŻ Ergo Hestia, TUnŻ Europa, TUnŻ WARTA oraz UNIQA TUnŻ. Według Urzędu, mogą one zakończyć się przyjęciem zobowiązań do podjęcia działań usuwających skutki niezgodnych z prawem praktyk, albo wydaniem decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w których nałożone zostaną obowiązki usunięcia skutków stosowania zarzucanych praktyk w postaci wyeliminowania opłat likwidacyjnych z wykonywanych umów, a także mogą zostać nałożone kary finansowe. UOKiK zarzucił siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne, przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia - głównie wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych.

Nowe wzory

W ocenie Urzędu powinny one obciążać w głównej mierze ubezpieczycieli, a ich poniesienie stanowi zwyczajne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. We wrześniu trzy towarzystwa ubezpieczeniowe: Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden, zobowiązały się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych wzorców umownych. Wcześniej, w październiku 2014 UOKiK stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez cztery instytucje finansowe (jednego ubezpieczyciela i trzech pośredników) zaangażowane w sprzedaż polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zarzuty dotyczyły nierzetelnego informowanie o tych skomplikowanych produktach finansowych oraz o prawach i obowiązkach stron umowy. Urząd nałożył wówczas kary o łącznej sumie przekraczającej 50 mln zł na czterech przedsiębiorców: Aegon TU na Życie, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank Polska – wszyscy odwołali się od decyzji do sądu.

Polacy skarżą się na polisolokaty. Jak one działają? Wyjaśnia Łukasz Kijek:

Polisolokaty ponad prawem? "Klienci czuli się niedoinformowani"
Polisolokaty ponad prawem? "Klienci czuli się niedoinformowani"TVN24 Biznes i Świat

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości