Strata Tauronu. Powodem "wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynkach energii i paliw"

Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP
Spadające gałęzie powodowały awarie prądu. Energetycy przenieśli gniazdo bocianów
Spadające gałęzie powodowały awarie prądu. Energetycy przenieśli gniazdo bocianówTauron
wideo 2/4
TauronSpadające gałęzie powodowały awarie prądu. Energetycy przenieśli gniazdo bocianów

Na wyniki finansowe za 2022 rok wpłynęła bezprecedensowa i wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i jego rosnących cen - przekazał wiceprezes Taurona do spraw finansów Krzysztof Surma. Koncern podał, że strata netto Tauronu za 2022 rok wyniosła 134 milionów złotych. Wartość EBITDA - wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – sięgnęła 4,016 mld zł.

W 2022 r. strata netto wyniosła 134 mln zł, wobec 385 mln zł zysku w 2021 r. EBITDA wyniosła 4,016 mld zł; rok wcześniej było to 4,152 mld zł (spadek o 3 proc.) Przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,3 mld zł wobec 25,2 mld zł w 2021 r. (wzrost o 46 proc.).

Odnawialne źródła energii

"Oceniając wyniki finansowe osiągnięte w 2022 r. przez Grupę Tauron, należy wziąć pod uwagę (…) niesprzyjające otoczenie rynkowe. Dynamiczne wzrosty cen energii elektrycznej, gazu i węgla znalazły odbicie w osiągniętych przychodach ze sprzedaży z działalności kontynuowanej, które wyniosły 36,3 mld zł, tj. ponad 40 proc. więcej niż w 2021 r." – wskazał w liście do akcjonariuszy prezes Taurona Paweł Szczeszek. "Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z równoległym istotnym wzrostem kosztów działalności. Mimo tego, wynik EBITDA Grupy Tauron w 2022 r. utrzymał się na zbliżonym poziomie w porównaniu do 2021 r. i osiągnął wartość 4 mld zł" – dodał w liście Szczeszek. Cytowany w informacji prasowej prezes Taurona zaznaczył, że jednym z najważniejszych wydarzeń 2022 r. dla firmy było przyjęcie nowej strategii, która zakłada kilkukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz 80-procentowe ograniczenie emisyjności. "W ubiegłym roku w ramach Zielonego Zwrotu Taurona oddaliśmy do eksploatacji dwie farmy wiatrowe i jedną fotowoltaiczną oraz nabyliśmy pięć nowych, przygotowanych do budowy projektów OZE o mocy ok. 200 MW" – zaznaczył Szczeszek. "Równolegle toczył się proces wydzielania aktywów węglowych. W grudniu 2022 r. zakończyliśmy proces sprzedaży akcji Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Zaawansowane są również prace związane z wydzieleniem do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego opartych na węglu aktywów wytwórczych Grupy Tauron. Wydzielenie aktywów węglowych zmieni diametralnie profil biznesowy grupy i umożliwi przyspieszenie naszej transformacji ku neutralności klimatycznej" – dodał prezes.

"Bezprecedensowa i wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynkach energii i paliw"

Wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma zastrzegł w informacji prasowej, że na wyniki finansowe za 2022 r. wpłynęła bezprecedensowa i wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i jego rosnących cen. Przełożyło się to na wzrosty hurtowych cen energii elektrycznej oraz wpłynęło negatywnie na rentowność segmentu Wytwarzanie. "Z jednej strony skutkowało to zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, a z drugiej – kosztów prowadzonej działalności. Musieliśmy też mierzyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z postojów bloku 910 MW w Jaworznie. Mimo to wypracowaliśmy wynik EBITDA na poziomie zbliżonym do 2021 r."– wskazał Surma. "Sytuacja finansowa Grupy Tauron jest stabilna, co potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating Grupy TAURON na poziomie BBB- z perspektywą stabilną" – zaznaczył wiceprezes. Jak wskazano w informacji prasowej, spadek wyniku finansowego netto "jest przede wszystkim efektem ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów Tauron Wydobycia do wartości godziwej w wysokości 460 mln zł, wzrostu kosztów odsetkowych spowodowanego wyższym poziomem wykorzystania finansowania zewnętrznego oraz wzrostem stóp bazowych, jak również niższej wyceny walutowych instrumentów pochodnych".

Grupa Tauron - szczegóły

Na 46-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży najistotniejsze znaczenie miały wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz wzrost przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji. Z drugiej strony grupa odnotowała 50-procentowy wzrost kosztów sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, na co największy wpływ miał wzrost kosztów paliw, energii oraz uprawnień do emisji CO2. Największy udział w EBITDA grupy miał segment Dystrybucja, który odpowiada za 73 proc. ubiegłorocznej wartości (segmenty Sprzedaż i OZE zapewniły odpowiednio: 15 proc. i 12 proc.). Wskaźnik marża EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 10,8 proc., tj. o 5,4 p.p. mniej, niż w 2021 r., co było pochodną znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży grupy, przy podobnym wyniku EBITDA. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec grudnia 2022 r. osiągnął wartość 2,9x i był wyższy od poziomu 2,4x na koniec 2021 r. Produkcja ciepła w 2022 r. wyniosła 10,58 petadżula i była niższa o 12 proc. w porównaniu z 12 PJ w 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną. Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 5 mln ton i była o 3 proc. niższa w stosunku do 2021 r, a sprzedaż węgla była niższa o 10 proc. i wyniosła 4,9 mln ton. Spadek wolumenu wydobycia węgla był spowodowany trudnościami o charakterze geologiczno-górniczym w Zakładzie Górniczym Sobieski. Jednocześnie wzrosła produkcja w ZG Janina i ZG Brzeszcze. W 2022 r. 50 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez Tauron zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych (z końcem 2022 . koncern sprzedał Skarbowi Państwa 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie; od 1 stycznia 2023 r. grupa nie prowadzi już działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego).

Czytaj też: Tauron i Rafako bliżej porozumienia. Są założenia ugody

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości