Rząd szykuje duże zmiany w 500 plus. Jest projekt

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Maląg o 500 plus: będzie realizowany jako program powszechny
Maląg o 500 plus: będzie realizowany jako program powszechnyRadiowa Jedynka
wideo 2/4
Radiowa JedynkaMaląg o 500 plus: będzie realizowany jako program powszechny

Wnioski składane tylko drogą elektroniczną i obsługa programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - to dwie najważniejsze zmiany w programie Rodzina 500 plus, które zostały zaproponowane w rządowym projekcie ustawy. Dokument został opublikowany w poniedziałek na rządowych stronach.

500 plus - najważniejsze zmiany

Jak wyjaśniają autorzy projektu w Ocenie Skutków Regulacji, proponowane rozwiązania zakładają:

1. Zmianę organu obsługującego 500 plus z samorządów na Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów dotyczacych 500 plus organem właściwym do obsługi spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze.

Proponowane rozwiązanie ma na celu zmianę organu właściwego do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego w ten sposób, że stać się nim ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że w konsekwencji ZUS m.in.: - będzie prowadzić postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego; - będzie przyznawać i wypłacać świadczenie wychowawcze; - będzie egzekwować nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w rozumieniu przepisów ustawy o 500 plus, w tym umarzać kwoty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

2. Zmiany, jeśli chodzi o formę składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - pozostawienie wyłącznie możliwości składania wniosku poprzez internet

Obecnie wniosek o 500 plus może zostać złożony: - osobiście w siedzibie organu właściwego lub przesłany do organu właściwego za pośrednictwem operatora pocztowego; - drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, tj. Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, udostępnianego na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl; - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną (sprawa z wniosku złożonego w ten sposób załatwiana jest w tradycyjnej formie pisemnej); - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – (sprawa z wniosku złożonego w ten sposób załatwiana jest w tradycyjnej formie pisemnej).

Proponowane rozwiązanie ma na celu wyłączenie jako dopuszczalnej formy wnioskowania o świadczenie wychowawcze, możliwości złożenia wniosku w postaci papierowej, składanego bezpośrednio w siedzibie urzędu bądź przesłanego za pośrednictwem poczty. 

Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku będą składane w postaci elektronicznej za pomocą dotychczas dostępnych systemów teleinformatycznych, tj.: – PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; – systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną; – systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia.

3. Zmiana sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego

Obecnie przepisy o 500 plus nie zawierają regulacji wskazujących konkretne formy wypłaty świadczenia wychowawczego, w związku z tym świadczenia te są wypłacane poprzez przelew środków na konto bankowe wskazane we wniosku, wypłatę świadczenia w kasie urzędu, czy przekazanie kwoty świadczenia przekazem pocztowym. 

Po zmianie przepisów - jak wynika z Oceny Skutków Regulacji - zakłada się wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. Dodano przy tym, że wśród osób otrzymujących świadczenia na rzecz dzieci, takie jak świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze czy świadczenie Dobry start, jedynie w przypadku niespełna 2 proc. osób uprawnionych wypłata odbywa się w innej formie niż na rachunek bankowy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Koszty

"W okresie 2022–2032 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 457 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat" - napisano w OSR.

Dodano, że "wzrost wydatków na świadczenia wychowawcze związany z przyznawaniem świadczeń w pełnej wysokości w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyniesie ok. 636 mln zł w okresie 2022–2032".

W uzasadnieniu projektu napisano, że "łączne koszty obsługi świadczenia wychowawczego w latach 2016–2020, czyli od początku funkcjonowania programu Rodzina 500 plus, wyniosły około 1,6 mld zł (przy kwocie wypłaconych świadczeń przekraczającej 134 mld zł)".

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. 

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości