Pieniądze

Renta rodzinna. Komu przysługuje i ile wynosi?

Pieniądze

ShutterstockRenta rodzinna to świadczenie, którego celem jest finansowe wsparcie po śmierci bliskiej osoby

Renta rodzinna to świadczenie, którego celem jest finansowe wsparcie po śmierci bliskiej osoby. Wyjaśniamy, komu przysługuje i ile wynosi renta rodzinna oraz jakie warunki trzeba spełniać, aby ją otrzymać.

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci:

- miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

- miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

- pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

- pobierała zasiłek przedemerytalny;

- pobierała świadczenie przedemerytalne.

W przypadku śmierci osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny także wówczas, gdy osoba, po której przysługuje renta, zmarła po upływie 18 miesięcy od ustania okresów uprawniających do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W takim przypadku uznaje się bowiem, że osoba zmarła spełniła warunki konieczne do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Do renty rodzinnej uprawnione są: dzieci własne, dzieci małżonka albo dzieci przysposobione do ukończenia 16. roku życia, małżonek (wdowa lub wdowiec) oraz rodzice. Jeśli dziecko uczy się w szkole, wtedy to prawo przysługuje do ukończenia 25. roku życia, przy czym jeśli 25 lat kończy na ostatnim roku nauki, to okres pobierania renty rodzinnej wydłuża się do zakończenia nauki.

Ile wynosi renta rodzinna?

Renta rodzinna wynosi:

- 85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

- 90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

- 95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Wszystkim członkom rodziny, którzy mają prawo do renty po zmarłym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, w razie konieczności jest dzielona w równych częściach pomiędzy uprawnionych.

Sierota zupełna uprawniona do renty otrzymuje dodatek w wysokości 417,27 zł.

Należy pamiętać, że renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Jeśli obliczona renta jest niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest podwyższana do najniższej renty rodzinnej.

Renta jest co roku waloryzowana. Od 1 marca 2019 roku najniższa renta rodzinna wynosi 1100 zł brutto.

Wypłata renty rodzinnej

Rentę rodzinną otrzymamy od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek o rentę.

Jeśli złożyliśmy wniosek w miesiącu, w którym zmarła osoba, po której przysługuje nam renta lub w następnym miesiącu to świadczenie otrzymamy od dnia śmierci tej osoby, ale pod warunkiem, że już wtedy spełnialiśmy warunki do przyznania renty.

Renta jest wypłacana na dwa sposoby: za pośrednictwem poczty oraz na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ

Renta rodzinna a praca

Osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą podejmować działalność zarobkową i osiągać w związku z jej wykonywaniem określone przychody. Jeżeli jednak osiągamy przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, renta może być zmniejszona lub zawieszona.

Jeśli wysokość zarobków nie przekroczy 70 proc. przeciętnego krajowego wynagrodzenia, świadczenie nie zostanie pomniejszone. W przypadku zarobków wyższych niż 70 proc., ale nie wyższych niż 130 proc., renta rodzinna dla jednej osoby ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeśli dana osoba zarabia więcej niż 130 proc. średniego wynagrodzenia, renta ulega zawieszeniu.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości