NBP: Kredyty walutowe nie kreują ryzyka dla systemu

TVN24 Biznes

sxc.huRaport NBP o stabilności systemu finansowego

Kredyty walutowe nie kreują ryzyka systemowego - ocenia w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego NBP. Autorzy raportu zalecają jednak, by podejmowane działania w tym obszarze zapewniały zachowanie stabilności systemu finansowego.

"System finansowy funkcjonuje stabilnie, choć natężenie zagrożeń dla stabilności finansowej wzrosło. Wyzwaniem dla stabilności systemu finansowego mogą być zjawiska w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, których skutkiem jest istotny wzrost poziomu niepewności dotyczący przyszłego rozwoju sytuacji, jak również zjawiska i działania wewnętrzne mogące skutkować osłabieniem odporności systemu finansowego, zwłaszcza banków, na szoki" - napisano w raporcie NBP.

Bez ryzyka ze strony kredytów

NBP ocenia, że kredyty walutowe w portfelach banków nie kreują ryzyka systemowego, ponieważ jakość tych aktywów jest bardzo dobra, a banki posiadają dodatkowo istotne bufory kapitałowe.

"Słabym punktem części banków komercyjnych jest duży portfel walutowych kredytów hipotecznych. Z uwagi na istniejące u kredytobiorców bufory dochodowe, jakość portfela pomimo dużych szoków kursowych jest bardzo dobra. W połączeniu z istotnymi buforami kapitałowymi banków, wskazuje to, że portfel kredytów walutowych nie kreuje ryzyka systemowego" - napisano.

"Wdrożenie propozycji ustawowych zmierzających do refundacji przez banki kredytobiorcom części pobranych w przeszłości spreadów walutowych byłoby dla banków istotnym kosztem, jednak nie stanowiłoby zagrożenia dla stabilności systemu finansowego" - dodano.

Bank centralny uważa, że ewentualne inne działania - zmierzające do restrukturyzacji portfela kredytów walutowych - powinny być tak skonstruowane, aby nie prowadziły do osłabienia odporności banków na materializację zagrożeń i zmniejszenia ich zdolności do kredytowania gospodarki.

Sektor odporny na szoki

Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że polski system bankowy jest w stanie zaabsorbować skutki szoków, związanych z przyszłymi zagrożeniami w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym, jednak - jak ocenił NBP - odporność sektora na szoki uległa pogorszeniu, głównie wskutek pogarszającej się rentowności banków i ich zdolności do zasilania funduszy własnych wypracowanymi zyskami.

NBP ocenił, że sektor banków spółdzielczych pozostaje stabilny.

"Banki spółdzielcze, w większości przypadków, spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe" - podano.

Bank podał, że w sektorze SKOK trwa restrukturyzacja.

"Liczba działających podmiotów, jak również wielkość aktywów zmniejszają się. Duża część sektora nadal nie spełnia regulacyjnych minimalnych wymogów kapitałowych, podczas gdy wymogi płynnościowe są generalnie spełniane. Jakość portfela kredytowego pozostaje słaba" - napisano.

Zdaniem autorów raportu, polska gospodarka nie wykazuje istotnych nierównowag makroekonomicznych.

"Poziom zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych pozostaje umiarkowany. Spadek aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw jednak negatywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i jego perspektywy" - podano.

"Rynki finansowe funkcjonują stabilnie, chociaż wzrost niepewności i zmienności na światowych rynkach oraz obniżka ratingu Polski znalazły swoje odzwierciedlenie we wzroście zmienności kursu złotego, spadku cen obligacji i akcji oraz malejącym zaangażowaniu inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji i akcji" - dodano.

Zobacz: Z długiem w dorosłość? Debata młodych o kredytach (Film z 28.11.2016)

Z długiem w dorosłość? Debata młodych o kredytachTVN24 BiS

Autor: azb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu