Intercyza – rodzaje, zasady i koszty zawarcia umowy małżeńskiej

Źródło:
TVN24 Biznes
Polacy coraz częściej decydują się na spisanie intercyzy
Polacy coraz częściej decydują się na spisanie intercyzy
wideo 2/6
Polacy coraz częściej decydują się na spisanie intercyzy

Intercyza to majątkowa umowa małżeńska, mocą której małżonkowie mogą zmodyfikować ustawową zasadę wspólności majątkowej. Choć powszechnie intercyza małżeńska rozumiana jest jako ustanowienie rozdzielności majątkowej, to przez intercyzę wspólność można także rozszerzyć lub ograniczyć.

Intercyza to potoczna nazwa majątkowej umowy małżeńskiej.Wyróżnia się cztery rodzaje intercyzy: rozszerzenie wspólności majątkowej, ograniczenie wspólności majątkowej, rozdzielność majątkowa i rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez sąd, a także powstać z mocy prawa.Intercyza musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Intercyza – co to jest?

Intercyza to zwyczajowo przyjęta nazwa umowy majątkowej, którą małżonkowie lub przyszli małżonkowie mogą zmienić ustawową zasadę wspólności majątkowej. W świetle prawa, intercyzę można bowiem podpisać w trakcie trwania małżeństwa lub przed jego zawarciem. Rodzaje, zasady i konsekwencje intercyzy określa Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w Dziale III – Małżeńskie ustroje majątkowe.

Intercyza zawierana jest w formie aktu notarialnego.

Zasada wspólności ustawowej

Zgodnie z ogólnie przyjętą w polskim porządku prawnym zasadą, z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, tzw. wspólność ustawowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków wspólnie lub przez jednego z nich w trakcie jej trwania, czyli tzw. majątek wspólny. W szczególności są to wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności, czy też dochody z majątku wspólnego lub majątku osobistego. 

Od majątku wspólnego należy odróżnić majątek osobisty każdego z małżonków. Jest to majątek, który co do zasady nie wchodzi do majątku wspólnego z chwilą zawarcia małżeństwa. Należą do niego przedmioty, prawa i wierzytelności, które enumeratywnie zostały wymienione w art. 33 k.r.o. Jest to m.in. majątek, który został nabyty przed zawarciem małżeństwa, a także nabyty przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę – wyjątek stanowi wyraźna wola spadkodawcy lub darczyńcy.

Rodzaje intercyzy

Na podstawie art. 47 ust. 1 k.r.o. wyróżnić można następujące rodzaje intercyzy:

– rozszerzenie wspólności majątkowej, – ograniczenie wspólności majątkowej, – rozdzielność majątkowa, – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Rozszerzenie wspólności majątkowej polega na włączeniu do majątku wspólnego określonych elementów majątku osobistego małżonka. Ustawodawca określił jednak katalog przedmiotów i praw, na które nie można rozszerzyć wspólności majątkowej. Są to:

– przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny, – prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, która podlega odrębnym przepisom, – prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać wyłącznie jednej osobie, – wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, chyba że wchodzą one w skład wspólności majątkowej, – wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej małżonków, które są jeszcze niewymagalne.

Ograniczenie wspólności majątkowej to wyłączenie z majątku wspólnego jego określonych składników. Ustawodawca nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie tego rodzaju intercyzy.

Umowna rozdzielność majątkowa to rodzaj intercyzy, który polega na tym, że małżonkowie nie gromadzą majątku wspólnego. Każdy z nich zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy i majątek zgromadzony po jej zawarciu, zarządzając nim samodzielnie.

Analizując pojęcie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków wyjaśnić należy, czym jest tzw. dorobek. Za dorobek małżonka uznaje się wzrost wartości majątku po zawarciu umowy majątkowej. W razie ustania rozdzielności majątkowej, małżonek z mniejszym  dorobkiem, może żądać od drugiego wyrównania dorobków poprzez zapłatę lub przeniesienie prawa. Jeśli strony same nie ustalą, w jaki sposób zostaną wyrównane dorobki, rozstrzyga o tym sąd. 

Przymusowa rozdzielność majątkowa a intercyza

Od umownej rozdzielności majątkowej należy odróżnić rozdzielność majątkową ustanowioną przez sąd. Może ona zostać orzeczona:

na wniosek jednego z małżonków, który może żądać jej ustanowienia z ważnych powodów, – na wniosek wierzyciela jednego z małżonków, który musi uprawdopodobnić, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga takiego podziału majątku.

Rozdzielność majątkowa może powstać ponadto z mocy prawa, co ma miejsce w przypadku ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Powstaje ona także w chwili orzeczenia między małżonkami separacji.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

W przypadku rozdzielności majątkowej orzekanej przez sąd powstaje ona z dniem wyznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Ustawodawca dopuszcza jednak w wyjątkowych wypadkach ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Szczególnym powodem jest m.in. separacja faktyczna, która polega na tym, że małżonkowie mimo braku orzeczenia rozwodu żyją w rozłączeniu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2008 r.

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza nie ma wpływu na dziedziczenie. Jest to bowiem umowa małżeńska, która reguluje majątkowe relacje małżonków w trakcie trwania małżeństwa. 

Intercyza a długi

Zasadą jest, że małżonek odpowiada za długi majątkiem osobistym. Wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy zobowiązanie zaciągnięte zostało za zgodą drugiego małżonka. 

Jak zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej wpływa na sytuacje wierzyciela? Wszystko zależy od rodzaju podpisanej intercyzy. Jeżeli podpisana została umowa rozszerzenia wspólności majątkowej, a wierzytelność powstała przed tym faktem, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia z przedmiotów, które należałyby do majątku osobistego małżonka-dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarł. W przypadku popisania umowy rozdzielności majątkowej należy zaś poinformować o tym swoich wierzycieli. W przeciwnym wypadku mogą działać tak, jakby istniała wspólność majątkowa.

Intercyza a rozwód

Z punktu widzenia rozwodu umowa rozdzielności majątkowej wpływa na podział majątku. Jeśli została ona zawarta przed ślubem, a tym samym nie powstał majątek wspólny, wówczas każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty. Jeśli ten rodzaj umowy został zawarty w trakcie trwania małżeństwa, to data jej podpisania warunkuje ustalanie majątku wspólnego i osobistego.

ZOBACZ >> Podział majątku po rozwodzie – jak długo trwa i ile kosztuje?

Intercyza – wzór umowy

Majątkowa umowa małżeńska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Zawierać musi ona określone elementy, w tym:

– imiona i nazwiska stron, – numery PESEL stron, – stan cywilny stron, – adresy zamieszkania oraz adresy do doręczeń, jeśli różnią się od adresu zamieszkania, – rodzaj dokumentu, którym identyfikują się osoby, – szczegółowe postanowienia umowy, – podpisy.

Warto dodać, że w razie zawarcia intercyzy przed ślubem konieczna jest obecność dwóch stron, a w razie umowy zawieranej w trakcie trwania małżeństwa należy przedstawić akt małżeństwa.  

Zobacz >> Taksa notarialna – ile wynosi?

Intercyza – koszty

Koszty intercyzy uzależnione są od tego, czy zawierana jest ona przed ślubem, czy w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza przed ślubem jest tańsza, a stawka za sporządzenia aktu notarialnego, która ją dokumentuje, wynosi 400 zł taksy notarialnej plus podatek od czynności cywilnoprawnej. W przypadku intercyzy zawieranej po ślubie dokładne koszty zależą od wysokości majątku, które warunkują wysokość taksy notarialnej. 

Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59, Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2008 r., II CSK 371/08.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Rada Unii Europejskiej zaakceptowała rozporządzenie zaostrzające normy środowiskowe pojazdów. Norma Euro 7 zaostrzy limity cząstek stałych dla samochodów osobowych i dostawczych oraz spalin dla autobusów i ciężarówek. Rozporządzenie wprowadzi też paszport środowiskowy dla każdego pojazdu.

Zmiana dla kierowców. Nowa norma spalin i paszporty dla każdego pojazdu

Zmiana dla kierowców. Nowa norma spalin i paszporty dla każdego pojazdu

Źródło:
PAP

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych, z czego 99 procent zostało przechwyconych. - Poniedziałek na rynkach powinien być spokojny, możliwe nawet odreagowanie – powiedział w niedzielę główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk. Dodał, że w niedzielę giełda w Izraelu otworzyła się na lekkim plusie.

Jaka będzie reakcja rynków na atak Iranu na Izrael? Eksperci prognozują

Jaka będzie reakcja rynków na atak Iranu na Izrael? Eksperci prognozują

Źródło:
PAP

Rzecznik polskiego przewoźnika Krzysztof Moczulski poinformował o odwołaniu lotów do Tel-Awiwu i Bejrutu. "Ze względu na sytuację polityczną Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy LO151/2 do Tel-Awiwu i 145/6 do Bejrutu" - poinformował w serwisie X rzecznik prasowy PLL LOT. W niedzielę rano Izrael poinformował o otwarciu przestrzeni powietrznej po nocnym ataku Iranu. Była zamknięta przez siedem godzin.

Loty do Tel-Awiwu i Bejrutu odwołane

Loty do Tel-Awiwu i Bejrutu odwołane

Źródło:
PAP

Dzicy lokatorzy przejęli pub w Londynie dzierżawiony przez Gordona Ramsaya - podał "The Guardian". W budynku, który wynajmuje popularny kucharz, zamknęła się grupa co najmniej sześciu osób. "Jeśli chcesz się nas pozbyć, będziesz musiał złożyć wniosek o posiadanie w sądzie okręgowym lub w sądzie wyższej instancji - napisali na kartce, którą wywiesili na drzwiach.

Dzicy lokatorzy przejęli lokal znanego restauratora

Dzicy lokatorzy przejęli lokal znanego restauratora

Źródło:
"The Guardian"

Węgierski deficyt dusi gospodarkę, a środki z KPO nie uratują Budapesztu od razu. W połowie grudnia Komisja Europejska odblokowała Węgrom 10,2 mld euro zamrożonych funduszy z polityki spójności z przewidzianych na lata 2021-2027 dla Węgier 22 mld euro. - Dostępne ponad 10 miliardów euro powinno wystarczyć rządowi na najbliższe lata na wsparcie krajowej gospodarki – powiedział Peter Virovacz, główny ekonomista banku ING Hungary odnosząc się do unijnych środków dla Węgier. - Nie zmieni to jednak z dnia na dzień jej stanu – zastrzegł analityk.

Historyczna dziura w budżecie. "Duża część środków jest cały czas zamrożona"

Historyczna dziura w budżecie. "Duża część środków jest cały czas zamrożona"

Źródło:
PAP

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed fałszywi stronami oferującymi rzekomą usługę wydania karty ubezpieczenia. Oszuści próbują podszywać się pod NFZ i liczą na pozyskanie naszych wrażliwych danych, takich jak dane osobowe, czy numery kart.

Podszywają się pod NFZ i próbują wyłudzić dane. Nowy cel oszustów

Podszywają się pod NFZ i próbują wyłudzić dane. Nowy cel oszustów

Źródło:
PAP

Waszyngton i Londyn zakazały w piątek giełdom handlu aluminium, miedzi i niklu produkowanego przez Rosję oraz zakazały importu tych metali do USA i Wielkiej Brytanii. jak zapewniają obydwie strony, zakaz nie blokuje dwustronnych kontraktów, które będą mogły być kontynuowane.

Waszyngton i Londyn mówią "stop" rosyjskim metalom i nakładają sankcje

Waszyngton i Londyn mówią "stop" rosyjskim metalom i nakładają sankcje

Źródło:
PAP

Władimir Putin podpisał dwie ustawy mające na celu wsparcie członków rosyjskich sił zbrojnych walczących na Ukrainie i ich rodzin. "Poprzez wsparcie finansowe dla żołnierzy walczących na Ukrainie i ich rodzin próbuje udobruchać obecnie służących, zachęcić kolejnych do wstąpienia do wojska oraz ograniczyć krytykę ze strony rodzin poległych" - oceniło ten ruch brytyjskie ministerstwo obrony.

Kredyt bez odsetek i gwarancja zatrudnienia dla wdów. Putin "próbuje udobruchać żołnierzy"

Kredyt bez odsetek i gwarancja zatrudnienia dla wdów. Putin "próbuje udobruchać żołnierzy"

Źródło:
PAP

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowania w sprawie ceny wódek w Lidlu, Biedronce i w Kauflandzie – poinformował jej rzecznik prasowy prok. Szymon Banna. To konsekwencja zawiadomienia przez Jana Śpiewaka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zgłosił sprawę do prokuratury. Jak tłumaczy rzeczniczka UOKiK-u, działania sieci "mogą stanowić zakazaną prawnie promocję napojów alkoholowych".

Wódka za mniej niż 10 złotych. Prokuratura wszczyna postępowania

Wódka za mniej niż 10 złotych. Prokuratura wszczyna postępowania

Źródło:
PAP

Libertariański prezydent Argentyny Javier Milei po raz pierwszy spotkał się w piątek z szefem Tesli Elonem Muskiem. Rozmawiali o "potrzebie uwolnienia rynków" i "eliminacji przeszkód biurokratycznych" dla inwestycji – ogłosiło biuro Mileia. Tematem miała być też inwestycja Muska w branżę litu – lekkiego metalu wykorzystywanego w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych i innych urządzeń. Argentyna dysponuje jednymi z najbogatszych złóż litu na świecie.

Miliarder Musk i prezydent Argentyny razem. Pierwsze spotkanie "przyjaciół z social mediów"

Miliarder Musk i prezydent Argentyny razem. Pierwsze spotkanie "przyjaciół z social mediów"

Źródło:
Reuters, PAP

Ostrzegamy przed oszustami namawiającymi klientów na nawiązanie połączenia wideo za pomocą zewnętrznych aplikacji - poinformował Toyota Bank Polska na swojej stronie internetowej. Poinstruowano, że należy zakończyć rozmowę, nie logować się na przesłane w wiadomości adresy oraz poinformować infolinię banku o zaistniałej sytuacji.

"Namawiają na połączenie video". Bank ostrzega przed działaniem oszustów

"Namawiają na połączenie video". Bank ostrzega przed działaniem oszustów

Źródło:
tvn24.pl

Na platformie TikTok są ponownie dostępne utwory Taylor Swift. Użytkownicy mogą dodawać jej muzykę do swoich filmów, mimo że muzyka należąca do innych artystów Universal wciąż nie pojawiła się w opcjach wyboru - czytamy portalu stacji BBC.

Koniec sporu z platformą społecznościową. Muzyka Taylor Swift wraca

Koniec sporu z platformą społecznościową. Muzyka Taylor Swift wraca

Źródło:
BBC

Fundusz Leśny to Fundusz Sprawiedliwości 2.0 - powiedziała w programie #BezKitu w TVN24 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jak wskazała, z pieniędzy Funduszu dochodziło do finansowania wizerunku polityków. Hennig-Kloska podała, że materiały w tej sprawie trafiły do zespołu prokuratorów, który zajmuje się badaniem naruszeń w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Ministra klimatu mówiła też o rozwiązaniach dotyczących cen energii w drugiej połowie 2024 roku.

Fundusz Leśny "to Fundusz Sprawiedliwości 2.0". Ministra o ponad milionie "na imprezy plenerowe"

Fundusz Leśny "to Fundusz Sprawiedliwości 2.0". Ministra o ponad milionie "na imprezy plenerowe"

Źródło:
tvn24.pl

- To bardzo bolesna inicjatywa, która miała cel wychowawczy - skomentowała na łamach La Repubblica" adwokatka Federica Viotto. Chodzi o historię mieszkańca Turynu, który wystąpił na drogę sądową przeciwko swojemu 30-letniemu synowi. Mężczyzna nie pracował i nie chciał wyprowadzić się z domu. Sąd przyznał rację ojcu i nakazał młodemu mężczyźnie opuścić dom w ciągu trzech miesięcy.

Ojciec miał dość 30-latka bez pracy. Poszedł do sądu

Ojciec miał dość 30-latka bez pracy. Poszedł do sądu

Źródło:
PAP

Cena soku pomarańczowego w sklepach wzrosła w ciągu roku o jedną trzecią. - W 2023 roku mieliśmy zestaw problemów, które dotknęły dwa kluczowe dla rynku państwa: Brazylię i USA. To, z czym mierzymy się obecnie, to pokłosie tych kłopotów – ocenił w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Jakub Jakubczak, analityk sektora Food and Agri w BNP Paribas Bank Polska.

Ceny soku najwyższe od 15 lat. "Problem jest ogromny"

Ceny soku najwyższe od 15 lat. "Problem jest ogromny"

Źródło:
tvn24.pl

Im bliżej majówki, tym drożej na stacjach. Dotyczy to zwłaszcza benzyny bezołowiowej 95 i 98, których ceny poszły w górę o kilka groszy na litrze. Więcej trzeba też zapłacić przy tankowaniu oleju napędowego. Eksperci wskazali na ryzyko dalszych podwyżek cen paliw na stacjach. Wyjątkiem jest autogaz.

Niepokojący trend dla kierowców. "Istnieje ryzyko kilkugroszowych podwyżek"

Niepokojący trend dla kierowców. "Istnieje ryzyko kilkugroszowych podwyżek"

Źródło:
tvn24.pl

Informacja, że chcemy realizować program Mieszkanie na start, wywołała ogromną falę hejtu - stwierdził w czwartek w radiowym wywiadzie Krzysztof Hetman, szef resortu rozwoju i technologii. O dodatkowy komentarz w tej sprawie poprosiliśmy ministerstwo.

"Hejt" i "obelgi" na urzędników po ogłoszeniu nowego programu. Ministerstwo komentuje

"Hejt" i "obelgi" na urzędników po ogłoszeniu nowego programu. Ministerstwo komentuje

Źródło:
tvn24.pl

Wakacje kredytowe mają być dostępne również w 2024 roku. Sejm w piątek przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi ona do prac w Senacie.

Wakacje kredytowe w 2024 roku. Jest decyzja posłów

Wakacje kredytowe w 2024 roku. Jest decyzja posłów

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Polskie Radio S.A. w likwidacji w piątek wysłało do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do wypłaty środków z wpływów abonamentowych. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami.

Wojna o pieniądze z abonamentu. "Działania są bezpodstawne"

Wojna o pieniądze z abonamentu. "Działania są bezpodstawne"

Źródło:
PAP

Polska od 2025 roku będzie drugim co do wielkości krajem systemu kaucyjnego w Europie. Tworzymy olbrzymi projekt gospodarki cyrkularnej dla opakowań – powiedział Marcel Rakowski prezes PolKa - Polska Kaucja. W jego ocenie system kaucyjny wymusi zmianę nawyków konsumentów.

"Olbrzymi projekt" w Polsce. Drugi taki system po Niemczech

"Olbrzymi projekt" w Polsce. Drugi taki system po Niemczech

Źródło:
PAP

Trwa śledztwo w sprawie funkcjonowania w Orlenie zorganizowanej grupy przestępczej ustawiającej przetargi. - Postępowanie zostało wszczęte w listopadzie 2023 roku. Podstawą były materiały przesłane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego - poinformował w piątek TVN24 prokurator Przemysław Baranowski z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Jak przekazał, gdyby zmowa się udała, szacowane szkody dla płockiego koncernu "szłyby w setki milionów złotych". Jako pierwszy o sprawie poinformował Onet.

Śledztwo w sprawie grupy ustawiającej przetargi w Orlenie. Straty "szłyby w setki milionów złotych"

Śledztwo w sprawie grupy ustawiającej przetargi w Orlenie. Straty "szłyby w setki milionów złotych"

Źródło:
tvn24.pl

Rada nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju przedłużyła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu - prezesa zarządu oraz trzech wiceprezesów. Termin składania ofert został wydłużony do 19 kwietnia, a rozmowy z kandydatami będą przeprowadzane od 22 kwietnia.

Wybór władz PFR się przedłuża. Nowe terminy

Wybór władz PFR się przedłuża. Nowe terminy

Źródło:
PAP

Filip Czernicki został nowym prezesem spółki Centralny Port Komunikacyjny. Takiego wyboru dokonała rada nadzorcza spółki CPK w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada nadzorcza wybrała również Marcina Michalskiego na członka zarządu.

Jest nowy prezes CPK

Jest nowy prezes CPK

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Istnieje co najmniej jeden bardzo ważny powód, dla którego trzeba rozważyć zablokowanie tej floty cieni. Mówimy tutaj o stu, czasami więcej, statkach z ropą. To jest powód ekologiczny. Jest też wystarczająco dużo prawdziwych powodów, dla których te statki nie powinny zostać dopuszczone do transportu na morzu i mam nadzieję, że w tej sprawie szybko dojdziemy do porozumienia - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

"Flota cieni" na Bałtyku. Tusk komentuje

"Flota cieni" na Bałtyku. Tusk komentuje

Źródło:
tvn24.pl

Urzędy skarbowe już wkrótce zyskają narzędzie do monitorowania handlu na platformach takich jak OLX, Allegro czy Vinted. - Mówimy o podmiotach, które mają powyżej 30 transakcji sprzedaży w trakcie roku - wyjaśnił w Radiu ZET minister finansów Andrzej Domański. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2024 roku.

Nowa broń fiskusa. "Jesteśmy jedynym krajem, który tego nie wdrożył"

Nowa broń fiskusa. "Jesteśmy jedynym krajem, który tego nie wdrożył"

Premier Donald Tusk powołał Mirosława Czekaja na prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W ostatnich latach Czekaj pełnił funkcję skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie odpowiadał między innymi za politykę finansową, gospodarkę i współpracę z instytucjami finansowymi. Pierwszą wiceprezes BGK została Marta Postuła.

Państwowy bank z nowym prezesem

Państwowy bank z nowym prezesem

Źródło:
PAP

To nie są pieniądze, które jesteśmy w stanie odzyskać - stwierdziła w TVN24 Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego, pytana o wpłacone przez spółkę należącą do Orlenu zaliczki na dostawy ropy. - Runął mit wielkiego Orlenu, który jest potężnym graczem międzynarodowym. Dla niektórych to też jest duży szok - dodała.

"Runął mit wielkiego Orlenu"

"Runął mit wielkiego Orlenu"

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt programu dopłat do kredytów hipotecznych, określanego jako Mieszkanie na start. Wyjaśniamy, kto będzie mógł z niego skorzystać oraz ile wyniesie dofinansowanie.

Mieszkanie na start. Co warto wiedzieć

Mieszkanie na start. Co warto wiedzieć

Źródło:
tvn24.pl