Intercyza – rodzaje, zasady i koszty zawarcia umowy małżeńskiej

Źródło:
TVN24 Biznes
Polacy coraz częściej decydują się na spisanie intercyzy
Polacy coraz częściej decydują się na spisanie intercyzy
wideo 2/6
Polacy coraz częściej decydują się na spisanie intercyzy

Intercyza to majątkowa umowa małżeńska, mocą której małżonkowie mogą zmodyfikować ustawową zasadę wspólności majątkowej. Choć powszechnie intercyza małżeńska rozumiana jest jako ustanowienie rozdzielności majątkowej, to przez intercyzę wspólność można także rozszerzyć lub ograniczyć.

Intercyza to potoczna nazwa majątkowej umowy małżeńskiej.Wyróżnia się cztery rodzaje intercyzy: rozszerzenie wspólności majątkowej, ograniczenie wspólności majątkowej, rozdzielność majątkowa i rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez sąd, a także powstać z mocy prawa.Intercyza musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Intercyza – co to jest?

Intercyza to zwyczajowo przyjęta nazwa umowy majątkowej, którą małżonkowie lub przyszli małżonkowie mogą zmienić ustawową zasadę wspólności majątkowej. W świetle prawa, intercyzę można bowiem podpisać w trakcie trwania małżeństwa lub przed jego zawarciem. Rodzaje, zasady i konsekwencje intercyzy określa Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w Dziale III – Małżeńskie ustroje majątkowe.

Intercyza zawierana jest w formie aktu notarialnego.

Zasada wspólności ustawowej

Zgodnie z ogólnie przyjętą w polskim porządku prawnym zasadą, z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, tzw. wspólność ustawowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków wspólnie lub przez jednego z nich w trakcie jej trwania, czyli tzw. majątek wspólny. W szczególności są to wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności, czy też dochody z majątku wspólnego lub majątku osobistego. 

Od majątku wspólnego należy odróżnić majątek osobisty każdego z małżonków. Jest to majątek, który co do zasady nie wchodzi do majątku wspólnego z chwilą zawarcia małżeństwa. Należą do niego przedmioty, prawa i wierzytelności, które enumeratywnie zostały wymienione w art. 33 k.r.o. Jest to m.in. majątek, który został nabyty przed zawarciem małżeństwa, a także nabyty przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę – wyjątek stanowi wyraźna wola spadkodawcy lub darczyńcy.

Rodzaje intercyzy

Na podstawie art. 47 ust. 1 k.r.o. wyróżnić można następujące rodzaje intercyzy:

– rozszerzenie wspólności majątkowej, – ograniczenie wspólności majątkowej, – rozdzielność majątkowa, – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Rozszerzenie wspólności majątkowej polega na włączeniu do majątku wspólnego określonych elementów majątku osobistego małżonka. Ustawodawca określił jednak katalog przedmiotów i praw, na które nie można rozszerzyć wspólności majątkowej. Są to:

– przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny, – prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, która podlega odrębnym przepisom, – prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać wyłącznie jednej osobie, – wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, chyba że wchodzą one w skład wspólności majątkowej, – wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej małżonków, które są jeszcze niewymagalne.

Ograniczenie wspólności majątkowej to wyłączenie z majątku wspólnego jego określonych składników. Ustawodawca nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie tego rodzaju intercyzy.

Umowna rozdzielność majątkowa to rodzaj intercyzy, który polega na tym, że małżonkowie nie gromadzą majątku wspólnego. Każdy z nich zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy i majątek zgromadzony po jej zawarciu, zarządzając nim samodzielnie.

Analizując pojęcie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków wyjaśnić należy, czym jest tzw. dorobek. Za dorobek małżonka uznaje się wzrost wartości majątku po zawarciu umowy majątkowej. W razie ustania rozdzielności majątkowej, małżonek z mniejszym  dorobkiem, może żądać od drugiego wyrównania dorobków poprzez zapłatę lub przeniesienie prawa. Jeśli strony same nie ustalą, w jaki sposób zostaną wyrównane dorobki, rozstrzyga o tym sąd. 

Przymusowa rozdzielność majątkowa a intercyza

Od umownej rozdzielności majątkowej należy odróżnić rozdzielność majątkową ustanowioną przez sąd. Może ona zostać orzeczona:

na wniosek jednego z małżonków, który może żądać jej ustanowienia z ważnych powodów, – na wniosek wierzyciela jednego z małżonków, który musi uprawdopodobnić, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga takiego podziału majątku.

Rozdzielność majątkowa może powstać ponadto z mocy prawa, co ma miejsce w przypadku ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Powstaje ona także w chwili orzeczenia między małżonkami separacji.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

W przypadku rozdzielności majątkowej orzekanej przez sąd powstaje ona z dniem wyznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Ustawodawca dopuszcza jednak w wyjątkowych wypadkach ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Szczególnym powodem jest m.in. separacja faktyczna, która polega na tym, że małżonkowie mimo braku orzeczenia rozwodu żyją w rozłączeniu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2008 r.

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza nie ma wpływu na dziedziczenie. Jest to bowiem umowa małżeńska, która reguluje majątkowe relacje małżonków w trakcie trwania małżeństwa. 

Intercyza a długi

Zasadą jest, że małżonek odpowiada za długi majątkiem osobistym. Wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy zobowiązanie zaciągnięte zostało za zgodą drugiego małżonka. 

Jak zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej wpływa na sytuacje wierzyciela? Wszystko zależy od rodzaju podpisanej intercyzy. Jeżeli podpisana została umowa rozszerzenia wspólności majątkowej, a wierzytelność powstała przed tym faktem, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia z przedmiotów, które należałyby do majątku osobistego małżonka-dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarł. W przypadku popisania umowy rozdzielności majątkowej należy zaś poinformować o tym swoich wierzycieli. W przeciwnym wypadku mogą działać tak, jakby istniała wspólność majątkowa.

Intercyza a rozwód

Z punktu widzenia rozwodu umowa rozdzielności majątkowej wpływa na podział majątku. Jeśli została ona zawarta przed ślubem, a tym samym nie powstał majątek wspólny, wówczas każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty. Jeśli ten rodzaj umowy został zawarty w trakcie trwania małżeństwa, to data jej podpisania warunkuje ustalanie majątku wspólnego i osobistego.

ZOBACZ >> Podział majątku po rozwodzie – jak długo trwa i ile kosztuje?

Intercyza – wzór umowy

Majątkowa umowa małżeńska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Zawierać musi ona określone elementy, w tym:

– imiona i nazwiska stron, – numery PESEL stron, – stan cywilny stron, – adresy zamieszkania oraz adresy do doręczeń, jeśli różnią się od adresu zamieszkania, – rodzaj dokumentu, którym identyfikują się osoby, – szczegółowe postanowienia umowy, – podpisy.

Warto dodać, że w razie zawarcia intercyzy przed ślubem konieczna jest obecność dwóch stron, a w razie umowy zawieranej w trakcie trwania małżeństwa należy przedstawić akt małżeństwa.  

Zobacz >> Taksa notarialna – ile wynosi?

Intercyza – koszty

Koszty intercyzy uzależnione są od tego, czy zawierana jest ona przed ślubem, czy w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza przed ślubem jest tańsza, a stawka za sporządzenia aktu notarialnego, która ją dokumentuje, wynosi 400 zł taksy notarialnej plus podatek od czynności cywilnoprawnej. W przypadku intercyzy zawieranej po ślubie dokładne koszty zależą od wysokości majątku, które warunkują wysokość taksy notarialnej. 

Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59, Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2008 r., II CSK 371/08.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Microsoft w poniedziałek zaprezentował nową kategorię komputerów osobistych, które zostały wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji. Jak zauważa Reuters firma chce wykorzystać potencjał nowej technologii w całej swojej działalności i konkurować z Apple i Alphabetem, spółką-matką Google'a.

Microsoft zaprezentował nowe komputery. Z AI na pokładzie

Microsoft zaprezentował nowe komputery. Z AI na pokładzie

Źródło:
Reuters

O prawo do dodatkowego urlopu rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie i tych, które musiały być hospitalizowane po porodzie walczyli od dawna. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt, który zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego, dla obydwojga rodziców, na prostych zasadach - ma zostać zaprezentowany w piątek 24 maja.

Wydłużone urlopy dla rodziców wcześniaków. Ministra: w piątek projekt ustawy

Wydłużone urlopy dla rodziców wcześniaków. Ministra: w piątek projekt ustawy

Aktualizacja:
Źródło:
Business Insider

Prezes Trakcji Arkadiusz Arciszewski nie jest aktualnie zatrzymany, jak również nie został tymczasowo aresztowany, ani oskarżony - przekazała spółka. W komunikacie dodano, że Trakcja nie posiada dalszych informacji o przebiegu czynności procesowych. Spółka działa w sektorze budownictwa infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej.

Zatrzymanie prezesa spółki kolejowej Trakcja. Najnowsze informacje

Zatrzymanie prezesa spółki kolejowej Trakcja. Najnowsze informacje

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wnuczka Elvisa Presleya składa pozew o wstrzymanie sprzedaży historycznego domu piosenkarza w Memphis - Graceland - podał portal stacji CNN. Wyjaśnił, że wnuczka "Króla" zarzuca oszustwo i jej zdaniem rzekoma firma stojąca za sprzedażą nie istnieje i nie ma praw do nieruchomości.

Wnuczka Elvisa walczy o słynną posiadłość Graceland i zarzuca oszustwo

Wnuczka Elvisa walczy o słynną posiadłość Graceland i zarzuca oszustwo

Źródło:
CNN

Najpóźniej we wrześniu ma ruszyć zbieranie wniosków na zakup przydomowego wiatraka. Będzie można dostać do 30 tysięcy złotych dotacji. Nie wszędzie wieje tak samo, więc nie wszędzie będzie się to tak samo opłacać. Ci co mają już turbiny, liczą zyski. Materiał Łukasza Wieczorka z programu "Polska i Świat" w TVN24.

Spore pieniądze i wielkie nadzieje na energię z wiatru

Spore pieniądze i wielkie nadzieje na energię z wiatru

Źródło:
TVN24

W swojej najnowszej odsłonie chatbot ChatGPT dostał głos kobiety nazwany "Sky". Dostał i po tygodniu go stracił z powodu kontrowersji i uderzającego podobieństwa do głosu Scarlett Johansson. Sam Altman, prezes OpenAI firmy odpowiedzialnej za chatbota, broni się, że to przypadek i wykorzystano głos innej profesjonalnej aktorki. Jednak oświadczenie przedstawione przez Johansson stawia sprawę w innym świetle.

Scarlett Johansson "zszokowana i zła", po tym, jak usłyszała głos ChatGPT OpenAI. Brzmiał jak ona

Scarlett Johansson "zszokowana i zła", po tym, jak usłyszała głos ChatGPT OpenAI. Brzmiał jak ona

Źródło:
Reuters

W pierwszym kwartale 2024 roku było aż o 22 procent mniej sklepowych przestępstw kradzieży niż rok wcześniej - pisze "Rzeczpospolita". Dodaje, że wykroczeń tego typu było o 5 procent mniej rok do roku. Najwięcej wykroczeń tego typu przypada na sklepy duże, w I kwartale tego typu zdarzeń było niemal pięć razy więcej niż w mniejszych sklepach.

Duży spadek liczby kradzieży w sklepach

Duży spadek liczby kradzieży w sklepach

Źródło:
PAP

Ivan Boesky nie żyje. Zmarł w wieku 87 lat - podał Reuters, powołując się na dziennik "New York Times". Boesky był finansistą, któremu przypisywane jest powstanie mantry "chciwość jest dobra", a który następnie trafił do więzienia w związku z jednym z największych skandali Wall Street w latach 80. 

Ukuł "chciwość jest dobra". Ivan Boesky nie żyje

Ukuł "chciwość jest dobra". Ivan Boesky nie żyje

Źródło:
Reuters

Osiemnaście truskawek Kotoka, Awayukis i Pearl White za 3 tysiące złotych czy ananasy Rubyglow za 400 dolarów, to ceny owoców luksusowych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem - donosi CNN. Rekord jednak osiągnęła cena dwóch melonów gatunku Yubari King. Nabywca zapłacił za nie na licytacji blisko 176 tysięcy złotych.

Kategoria premium wśród owoców. Za niektóre trzeba słono zapłacić

Kategoria premium wśród owoców. Za niektóre trzeba słono zapłacić

Źródło:
PAP

Niemcy, Czechy, Szwecja czy Norwegia to cztery kraje, do których Polacy najczęściej wyjeżdżają na sezonowe prace - wynika z raportu Personnel Service. Stawki oferowane dla pracowników sezonowych są zróżnicowane, jednak zwykle kilkukrotnie przewyższają te oferowane w Polsce - oceniają eksperci.

Praca sezonowa za granicą. Te cztery kraje wiodą prym

Praca sezonowa za granicą. Te cztery kraje wiodą prym

Źródło:
PAP

Jeden z najważniejszych dla obywateli systemów informatycznych, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, od 10 lat pozostaje w budowie. Z kilkuletniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że system wymaga modernizacji, bo wciąż korzystanie z niego jest czasochłonne, a informacje w nim zawarte są nie zawsze aktualne. Do tego, jak podaje NIK w raporcie, środki z Funduszu CEPiK były wydawane na różnego rodzaju zadania, ale nie te dotyczące jego samego.

Ważny system pod lupą NIK. "Kosztowny i od 10 lat w budowie"

Ważny system pod lupą NIK. "Kosztowny i od 10 lat w budowie"

Źródło:
PAP, nik.gov.pl

Linie lotnicze Ryanair odnotowały silny wzrost rocznych zysków po podniesieniu cen biletów o ponad jedną piątą - podał portal stacji BBC. Dodał, że przewoźnik zasugerował, iż wzrost cen będzie się zmniejszał, a ceny w szczycie tego lata będą tylko "nieznacznie wyższe" niż w 2023 roku.

Zyski linii Ryanair rosną po podniesieniu cen o 20 procent

Zyski linii Ryanair rosną po podniesieniu cen o 20 procent

Źródło:
BBC

Rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu nowymi przepisami, mającymi ułatwić wytaczanie pozwów zbiorowych firmom, które dopuszczają się nieuczciwych praktyk względem konsumentów. Rozwiązanie to ma funkcjonować równolegle z tym obecnie działającym. Postępowania będą mogły wszczynać, poza prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, również upoważnione do tego podmioty.

Konsumenci zyskają nową broń przeciwko nieuczciwym firmom

Konsumenci zyskają nową broń przeciwko nieuczciwym firmom

Źródło:
PAP

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożyła do Wojewody Mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla obszaru lotniska - podano w komunikacie. Sam wniosek złożono w październiku ubiegłego roku, ale spółka potrzebowała dodatkowego czasu na uzupełnienie go.

CPK złożył dokumenty na potrzeby wydania decyzji lokalizacyjnej

CPK złożył dokumenty na potrzeby wydania decyzji lokalizacyjnej

Źródło:
PAP

Zagęszczony sok jabłkowy z Ukrainy został zatrzymany na granicy i zakazano wprowadzenia go do obrotu na terenie Polski - taką decyzję podjął Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Jako powód wskazano "zawyżone parametry".

Sok jabłkowy z Ukrainy zatrzymany na granicy. "Zawyżone parametry"

Sok jabłkowy z Ukrainy zatrzymany na granicy. "Zawyżone parametry"

Źródło:
tvn24.pl

Nabór wniosków w ramach rządowego programu "Moja elektrownia wiatrowa" ruszy w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku - przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania na zakup przydomowego wiatraka wyniesie do 30 tysięcy złotych.

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych. Nowy program

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych. Nowy program

Źródło:
PAP

Rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok można dokonać tylko do 20 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Formalności dopełnić muszą przede wszystkim przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jak jednak zwraca uwagę rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, taki obowiązek mają także niektóre osoby nieprowadzące obecnie firmy.

Ostatni dzień na ważne rozliczenie

Ostatni dzień na ważne rozliczenie

Źródło:
PAP

Minister Finansów wydał ostateczną decyzję w sprawie nałożenia kary administracyjnej w wysokości 2,95 miliona złotych na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Znany bukmacher ukarany milionową karą

Znany bukmacher ukarany milionową karą

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padła w Polsce wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Wiemy, gdzie zawarto szczęśliwy zakład.

Duża wygrana Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie padła

Duża wygrana Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie padła

Źródło:
tvn24.pl

Rada nadzorcza Electromobility Poland powołała Piotra Regulskiego na nowego prezesa spółki. To od jego decyzji będzie zależała przyszłość polskiego samochodu elektrycznego produkowanego pod marką Izera.

Piotr Regulski nowym prezesem Electromobility Poland

Piotr Regulski nowym prezesem Electromobility Poland

Źródło:
PAP

W ostatnim czasie procesy rekrutacyjne na niektóre stanowiska wydłużyły się nawet o kilka tygodni. Niekorzystne zmiany widać szczególnie w sektorze IT, na czele z programistami, którzy do niedawna przebierali w ofertach pracy - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita"

Chcesz zmienić pracę? W tym roku rekrutacja wygląda inaczej

Chcesz zmienić pracę? W tym roku rekrutacja wygląda inaczej

Źródło:
PAP, "Rzeczpospolita"

150 złotych - tyle w formie vouchera otrzymają klienci sieci sklepów Biedronka, którzy zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zostali wprowadzeni w błąd. Chodzi o akcję promocyjną "Magia rabatów". Według regulatora część konsumentów nie wiedziała, że promocja obejmuje tylko niektóre i niepełne kategorie produktów. Mamy komentarz sieci handlowej w tej sprawie.

150 złotych dla klientów Biedronki. Jest decyzja

150 złotych dla klientów Biedronki. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Sąd w Sankt Petersburgu nakazał zajęcie nieruchomości, rachunków i papierów wartościowych dwóch europejskich banków działających w Rosji - włoskiego UniCredit oraz niemieckiego Deutsche Bank. Wartość zamrożonych aktywów oszacowano na ponad pół miliarda euro.

Rosja zajmie aktywa dwóch wielkich banków

Rosja zajmie aktywa dwóch wielkich banków

Źródło:
PAP

Ceny ropy rosną, a uwaga inwestorów koncentruje się na Bliskim Wschodzie po śmierci prezydenta Iranu i informacjach o chorobie króla Arabii Saudyjskiej. Uważnie obserwowana jest także sytuacja na ukraińskim froncie oraz przy Kanale Sueskim.

Ropa w górę. W centrum uwagi śmierć prezydenta i choroba króla

Ropa w górę. W centrum uwagi śmierć prezydenta i choroba króla

Źródło:
PAP

W tym tygodniu GUS opublikuje serię danych za kwiecień. Chodzi między innymi o płace czy sprzedaż detaliczną. Ministerstwo Finansów przeprowadzi jedyną w maju aukcję sprzedaży obligacji. Na GPW inwestorów czeka wysyp publikacji raportów kwartalnych, w tym Orlenu, PZU i PGE. W środę i czwartek obraduje Sejm.

Taki będzie tydzień w gospodarce

Taki będzie tydzień w gospodarce

Źródło:
PAP

Do budowy elektrowni jądrowej i infrastruktury towarzyszącej potrzebne będzie 1 milion metrów sześciennych betonu, a roczna produkcja w kraju to 20 milionów metrów sześciennych - podało Polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu. Przygotowanie dostaw cementu i betonu oraz logistyka będą dużym wyzwaniem - oceniło.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. "Duże wyzwanie dla krajowych producentów"

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. "Duże wyzwanie dla krajowych producentów"

Źródło:
PAP

Chorwacja jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zdecydował się na powołanie ministerstwa do spraw demografii. - To pokazuje jak pilny jest problem, z którym mierzy się Chorwacja, i który znacząco wpływa na gospodarkę kraju i całe społeczeństwo - mówi profesor Ivan Czipin z Uniwersytetu w Zagrzebiu.

W Chorwacji powstanie resort do walki z kryzysem demograficznym

W Chorwacji powstanie resort do walki z kryzysem demograficznym

Źródło:
PAP

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wobec Meta, firmy-matki Facebooka i Instagrama, w związku z podejrzeniami, że wykorzystywane w nich systemy i algorytmy mogą prowadzić u dzieci do uzależnienia od tych platform. - To my jesteśmy produktem dla tych wielkich firm, posiadających serwisy społecznościowe. Oni nas sprzedają, naszą uwagę reklamodawcom i wszystkim zależy na tym, byśmy jak najdłużej patrzyli na reklamy - stwierdził na antenie TVN24 Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.

Efekt "króliczej nory". "Każdy z nas doświadczył tej sytuacji"

Efekt "króliczej nory". "Każdy z nas doświadczył tej sytuacji"

Źródło:
tvn24