Bezrobocie 13 proc., deficyt prawie 36 mld zł. Rząd zajmie się budżetem

Najnowsze

Aktualizacja:
KPRM | Marcin OsmanRząd zajmie się budżetem na 2013 rok

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem budżetu na 2013 rok. Zakłada on deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 35,6 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na kwotę 299,18 mld zł, zaś wydatki na kwotę 334,78 mld zł.

Prace nad projektem budżetu to jedyny punkt porządku obrad wtorkowego posiedzenia. Jego rozpoczęcie planowano na godz. 11, ale zostało ono przesunięte na godz. 15.

Nieco gorzej

W projekcie budżetu na koniec 2013 roku założono stopę bezrobocia na poziomie 13 proc. Kurs średnioroczny EUR/PLN w 2013 roku założono na poziomie 4,05 wobec 4,21 w 2012 roku. Kurs średnioroczny USD/PLN w 2013 roku założono na poziomie 3,20 wobec 3,32 w 2012 r. Przedkładany projekt uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 81,40 mld zł, wydatki w wysokości 75,25 mld zł oraz dodatni wynik budżetu środków europejskich w wysokości 6,15 mld zł. Prognoza dochodów budżetu państwa na 2013 rok oparta jest na przewidywanej niższej niż w 2012 r. dynamice wzrostu PKB (2,2 proc. w porównaniu do 2,5 proc.). "Rozwój sytuacji gospodarczej uwarunkowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce o 0,2 proc., realnym wzrostem PKB o 2,2 proc., średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych o 2,7 proc., wzrostem spożycia ogółem o 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realnym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 1,9 proc." - napisano w projekcie budżetu.

Twarda reguła Z dokumentu wynika, że istotnym dla opracowania planu wydatków budżetu państwa na rok 2013 jest zastosowanie do ich ustalenia tymczasowej, dyscyplinującej reguły wydatkowej. "Reguła ta wprowadza mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Polega ona na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatków nie powinien przekraczać 1 proc. w ujęciu realnym" - napisano.

Ile i na co

Poziom wydatków budżetu państwa w 2013 r. został określony w oparciu o następujące założenia: - wydatki na obronę narodową oszacowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy, - świadczenia emerytalno-rentowe w 2013 r. od marca, zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem wynoszącym około 104,4 proc., - wydatki na infrastrukturę transportu lądowego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego zostały ustalone w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2013 rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, - wysokość składki do budżetu Unii Europejskiej ustalana jest w trakcie procedury budżetowej UE, w której biorą udział Komisja Europejska (jako autor projektu budżetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski, - subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego obliczona została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota subwencji obejmuje skutki przechodzące podwyżek dla nauczycieli z roku 2012.

Środki unijne

W dokumencie zaznaczono, że w kwocie wydatków budżetu państwa zaplanowano również środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną), a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wskazano też, że prognozy wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej w przyszłym roku, są obecnie słabsze od tych formułowanych jeszcze wiosną bieżącego roku, które były podstawą przygotowania "Założeń projektu budżetu państwa na 2013 r.".

Autor: mn//bgr/k / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPRM | Marcin Osman