Od dzisiaj ważne zmiany w Kodeksie pracy. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Niedzielski o obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznej
Niedzielski o obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznejTVN24
wideo 2/5
Niedzielski o obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznejTVN24

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy zaczynają obowiązywać od 7 kwietnia. Nowe przepisy obejmują przede wszystkim wprowadzenie definicji pracy zdalnej, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 kwietnia, uchyla dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy. Nowela przewiduje, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Trzy rodzaje pracy zdalnej

Firma doradcza Grant Thornton wyróżniła trzy rodzaje pracy zdalnej:

1. "Właściwa" praca zdalna - całkowicie lub częściowo wykonywaną poza zakładem pracy, przy czym miejsce jej wykonywania musi zostać uzgodnione z pracodawcą.

2. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy - wydawana wyłącznie na czas określony i z przyczyn obiektywnych, losowych i niezależnych od pracodawcy.

3. Okazjonalna praca zdalna - wykonywana maksymalnie do 24 dni w roku na wniosek pracownika.

Praca zdalna - jak ją wprowadzić?

Jak wyjaśniła Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy, strony umowy o pracę mogą uzgodnić wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika na dwa sposoby.

1. "Przy zawieraniu umowy o pracę, strony mogą postanowić, że praca będzie świadczona w sposób zdalny i w tym przypadku, w celu zmiany warunków wykonywania pracy na pracę stacjonarną, niezbędne jest porozumienie pracownika i pracodawcy lub wypowiedzenie warunków pracy na zasadach ogólnych" - wskazali prawnicy.

2. Wyjaśnili też, że "praca zdalna może być wprowadzona w trakcie zatrudnienia" i jest "kilka trybów wprowadzenia pracy w formie zdalnej".

Kto może pracować zdalnie?

"Dopuszczenie pracownika do pracy zdalnej zależne jest od złożenia przez niego stosownego wniosku i oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej" - wyjaśniła Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy.

Dodała, że "zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową" lub organizacjami związkowymi, jeśli jest ich więcej. Natomiast gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, to "określa on zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników".

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło, w jakich okolicznościach jest dopuszczalne zawarcie indywidualnego porozumienia z pracownikiem określającego zasady wykonywania pracy zdalnej. Jak podał resort, porozumienie z pracownikiem może zostać zawarte, gdy nie zostało zawarte porozumienie zakładowe (lub wydany regulamin).

Praca zdalna - szczególne grupy pracowników

Jak podało MRiPS, wniosek dotyczący pracy zdalnej jest wiążący dla pracodawcy w pewnych przypadkach.

Wśród nich resort wymienił wnioski złożone przez:

- pracownicę w ciąży, - pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, - pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu "Za życiem", zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, - pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Oznacza to, że pracodawca musi uwzględnić wniosek otrzymany od takich osób, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Kto nie może pracować zdalnie?

Jak podała Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy, ustawodawca wyłączył spod możliwości wykonywania pracy zdalnej określone rodzaje prac, zaliczając do nich:

- prace szczególnie niebezpieczne, - prace w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, - prace z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, - prace związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, - prace powodujące intensywne brudzenie.

Czy można łączyć rodzaje pracy zdalnej?

- Pracownik, który uzgodni z pracodawcą pracę zdalną w wymiarze na przykład 3 dni w każdym tygodniu pracy (czyli tzw. pracę hybrydową), może dodatkowo wnioskować o pracę zdalną okazjonalną, aby na przykład w danym tygodniu pracować z domu 5 dni - wyjaśniła Anna Zielińska, specjalistka platformy webinarowej ClickMeeting.

Praca zdalna - wysokość dodatku

- Przy wdrożeniu pracy zdalnej najbardziej kłopotliwe wydaje się ustalenie wysokości tak zwanego dodatku za pracę zdalną, czyli kosztów, które są niezbędne do świadczenia pracy zdalnej oraz bezpośrednio z nią związane. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do pokrycia jedynie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych - wskazała Zielińska.

Wytłumaczyła, że "ustawodawca nie podpowiedział, według jakich zasad należy wyliczać te koszty i każdy pracodawca musi sam wymyślić sposób na ich wyliczenie".

- Praktyka pokazuje, że jest wiele różnych sposób wyliczenia takich kosztów, a ich wysokość jest naprawdę zróżnicowana, gdyż potrafi wynosić od około 2,50 złotego za 1 dzień, do około 100-150 złotych za miesiąc. Pracodawca na wypadek ewentualnych kontroli z US (Urzędu Skarbowego - red.) lub ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - red.) powinien zachować wyliczenia wysokości takiego dodatku za pracę zdalną wraz ze źródłami, na których się opierał, takich jak oferty dostawców Internetu - stwierdziła Zielińska.

Praca zdalna - miejsce wykonywania pracy

Jak wyjaśniło MRiPS, nowe przepisy nie wykluczają możliwości wykonywania obowiązków w ramach pracy zdalnej z kilku różnych miejsc. Muszą być one jednak wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą.

Resort odpowiedział też na pytanie, czy pracownik może wykonywać pracę zdalną np. z kawiarenki internetowej. Jak podkreślił resort, strony mogą uzgodnić, że praca zdalna będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę. Co ważne, przepisy nie dopuszczają całkowitej swobody wyboru miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, czyli bez uzgodnienia z pracodawcą.

Praca zdalna zlecona przez pracodawcę

W pewnych przypadkach pracodawca może również polecić, a nie uzgodnić z pracownikiem, wykonywanie pracy zdalnej. Jak podał resort rodziny, pracodawca ma taką możliwość w określonych sytuacjach:

- w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, - w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej (np. zniszczenie miejsca pracy na skutek pożaru).

Pracodawca nie może jednak zlecić takiej pracy, jeżeli pracownik nie ma odpowiednich warunków lokalowych i technicznych. Przed zmianą formuły pełnienia obowiązków pracownik musi przekazać pracodawcy specjalne oświadczenie w tym zakresie.

Praca zdalna - obowiązki pracodawcy

Jakie obowiązki dotyczące pracy zdalnej ma na gruncie nowych przepisów pracodawca?

Jak wskazała Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy, "zgodnie z nowymi regulacjami pracodawca ma obowiązek:

1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,

2) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

3) pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie albo poleceniu,

4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy".

Prawnicy podkreślili, że "strony ustalają zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy niezapewnionych przez pracodawcę", a "pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje wówczas ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą lub ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej".

Wycofanie z pracy zdalnej

Kolejną kwestią, do której odniosło ministerstwo rodziny, jest to, czy w każdym przypadku pracodawca może "cofnąć" pracownika z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej.

Jak wyjaśnił resort rodziny, jeżeli praca zdalna jest wykonana na podstawie omówionego wcześniej polecenia, pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Inaczej jest w przypadku podjęcia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia. "Każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku" - czytamy.

Jednak w przypadku uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę co do zasady nie jest możliwe cofnięcie zgody na pracę zdalną i przywrócenie pracownika do pracy w dotychczasowym miejscu (np. w biurze).

Czytaj także: Pracodawca dorzuci się do rachunku za prąd. Oto możliwa kwota

Kontrola trzeźwości podczas pracy zdalnej?

MRiPS wyjaśniło także, czy pracownik zdalny może podlegać kontroli trzeźwości.

"Nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przesłanki objęcia kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu, kontrole takie można przeprowadzić, gdy są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia" - podało.

"Gdyby jednak pracownicy wykonujący pracę zdalną spełnili przesłanki zawarte we wprowadzanych przepisach, mogą zostać objęci odpowiednią kontrolą, bo to pracodawca ustala grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą i sposób jej przeprowadzenia" - podkreślił resort.

Ta sama nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła w życie możliwość kontroli przez pracodawców trzeźwości pracowników, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Przepisy w tej sprawie zaczęły obowiązywać 21 lutego.

Autorka/Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Microsoft w poniedziałek zaprezentował nową kategorię komputerów osobistych, które zostały wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji. Jak zauważa Reuters firma chce wykorzystać potencjał nowej technologii w całej swojej działalności i konkurować z Apple i Alphabetem, spółką-matką Google'a.

Microsoft zaprezentował nowe komputery. Z AI na pokładzie

Microsoft zaprezentował nowe komputery. Z AI na pokładzie

Źródło:
Reuters

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymał dokumenty do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Zanim zostanie wydana decyzja, konieczne jest sprawdzenie dokumentów, czy wszystkie braki zostały już uzupełnione - przekazał urząd w komunikacie.

"Do sprawdzenia jest 2339 działek". CPK stara się o decyzję lokalizacyjną

"Do sprawdzenia jest 2339 działek". CPK stara się o decyzję lokalizacyjną

Źródło:
tvn24.pl, PAP

O prawo do dodatkowego urlopu rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie i tych, które musiały być hospitalizowane po porodzie walczyli od dawna. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt, który zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego, dla obydwojga rodziców, na prostych zasadach - ma zostać zaprezentowany w piątek 24 maja.

Wydłużone urlopy dla rodziców wcześniaków. Ministra: w piątek projekt ustawy

Wydłużone urlopy dla rodziców wcześniaków. Ministra: w piątek projekt ustawy

Aktualizacja:
Źródło:
Business Insider

Na Ukrainę trafiła już ponad połowa z około 100 samochodów przekazanych przez mieszkańców Londynu w związku z tym, że nie spełniają norm emisji spalin pozwalających na jazdę po mieście bez dodatkowych opłat - poinformowała organizacja charytatywna British-Ukrainian Aid.

Po Londynie jeździć nie mogą, więc trafią na Ukrainę

Po Londynie jeździć nie mogą, więc trafią na Ukrainę

Źródło:
PAP

Niemcy są gotowe poprzeć nowy plan USA dotyczący wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów - podała agencja Bloomberg. Dodała, że topniejące rezerwy gotówki w Unii Europejskiej i niepewny wynik amerykańskich wyborów przybliżają porozumienie w tej sprawie.

Unia Europejska coraz bliżej sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa

Unia Europejska coraz bliżej sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa

Źródło:
PAP

Prezes Trakcji Arkadiusz Arciszewski nie jest aktualnie zatrzymany, jak również nie został tymczasowo aresztowany, ani oskarżony - przekazała spółka. W komunikacie dodano, że Trakcja nie posiada dalszych informacji o przebiegu czynności procesowych. Spółka działa w sektorze budownictwa infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej.

Zatrzymanie prezesa spółki kolejowej Trakcja. Najnowsze informacje

Zatrzymanie prezesa spółki kolejowej Trakcja. Najnowsze informacje

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Cyberprzestępcy mają na celowniku klientów Biedronki i wysyłają fałszywe wiadomości, że dyskont rozdaje szczoteczki. To oszustwo - ostrzega firma CyberRescue.

"Biedronka rozdaje szczoteczki? To kolejne oszustwo"

"Biedronka rozdaje szczoteczki? To kolejne oszustwo"

Źródło:
tvn24.pl

Wnuczka Elvisa Presleya składa pozew o wstrzymanie sprzedaży historycznego domu piosenkarza w Memphis - Graceland - podał portal stacji CNN. Wyjaśnił, że wnuczka "Króla" zarzuca oszustwo i jej zdaniem rzekoma firma stojąca za sprzedażą nie istnieje i nie ma praw do nieruchomości.

Wnuczka Elvisa walczy o słynną posiadłość Graceland i zarzuca oszustwo

Wnuczka Elvisa walczy o słynną posiadłość Graceland i zarzuca oszustwo

Źródło:
CNN

Najpóźniej we wrześniu ma ruszyć zbieranie wniosków na zakup przydomowego wiatraka. Będzie można dostać do 30 tysięcy złotych dotacji. Nie wszędzie wieje tak samo, więc nie wszędzie będzie się to tak samo opłacać. Ci co mają już turbiny, liczą zyski. Materiał Łukasza Wieczorka z programu "Polska i Świat" w TVN24.

Spore pieniądze i wielkie nadzieje na energię z wiatru

Spore pieniądze i wielkie nadzieje na energię z wiatru

Źródło:
TVN24

W swojej najnowszej odsłonie chatbot ChatGPT dostał głos kobiety nazwany "Sky". Dostał i po tygodniu go stracił z powodu kontrowersji i uderzającego podobieństwa do głosu Scarlett Johansson. Sam Altman, prezes OpenAI firmy odpowiedzialnej za chatbota, broni się, że to przypadek i wykorzystano głos innej profesjonalnej aktorki. Jednak oświadczenie przedstawione przez Johansson stawia sprawę w innym świetle.

Scarlett Johansson "zszokowana i zła", po tym, jak usłyszała głos ChatGPT OpenAI. Brzmiał jak ona

Scarlett Johansson "zszokowana i zła", po tym, jak usłyszała głos ChatGPT OpenAI. Brzmiał jak ona

Źródło:
Reuters

W pierwszym kwartale 2024 roku było aż o 22 procent mniej sklepowych przestępstw kradzieży niż rok wcześniej - pisze "Rzeczpospolita". Dodaje, że wykroczeń tego typu było o 5 procent mniej rok do roku. Najwięcej wykroczeń tego typu przypada na sklepy duże, w I kwartale tego typu zdarzeń było niemal pięć razy więcej niż w mniejszych sklepach.

Duży spadek liczby kradzieży w sklepach

Duży spadek liczby kradzieży w sklepach

Źródło:
PAP

Ivan Boesky nie żyje. Zmarł w wieku 87 lat - podał Reuters, powołując się na dziennik "New York Times". Boesky był finansistą, któremu przypisywane jest powstanie mantry "chciwość jest dobra", a który następnie trafił do więzienia w związku z jednym z największych skandali Wall Street w latach 80. 

Ukuł "chciwość jest dobra". Ivan Boesky nie żyje

Ukuł "chciwość jest dobra". Ivan Boesky nie żyje

Źródło:
Reuters

Osiemnaście truskawek Kotoka, Awayukis i Pearl White za 3 tysiące złotych czy ananasy Rubyglow za 400 dolarów, to ceny owoców luksusowych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem - donosi CNN. Rekord jednak osiągnęła cena dwóch melonów gatunku Yubari King. Nabywca zapłacił za nie na licytacji blisko 176 tysięcy złotych.

Kategoria premium wśród owoców. Za niektóre trzeba słono zapłacić

Kategoria premium wśród owoców. Za niektóre trzeba słono zapłacić

Źródło:
PAP

Niemcy, Czechy, Szwecja czy Norwegia to cztery kraje, do których Polacy najczęściej wyjeżdżają na sezonowe prace - wynika z raportu Personnel Service. Stawki oferowane dla pracowników sezonowych są zróżnicowane, jednak zwykle kilkukrotnie przewyższają te oferowane w Polsce - oceniają eksperci.

Praca sezonowa za granicą. Te cztery kraje wiodą prym

Praca sezonowa za granicą. Te cztery kraje wiodą prym

Źródło:
PAP

Jeden z najważniejszych dla obywateli systemów informatycznych, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, od 10 lat pozostaje w budowie. Z kilkuletniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że system wymaga modernizacji, bo wciąż korzystanie z niego jest czasochłonne, a informacje w nim zawarte są nie zawsze aktualne. Do tego, jak podaje NIK w raporcie, środki z Funduszu CEPiK były wydawane na różnego rodzaju zadania, ale nie te dotyczące jego samego.

Ważny system pod lupą NIK. "Kosztowny i od 10 lat w budowie"

Ważny system pod lupą NIK. "Kosztowny i od 10 lat w budowie"

Źródło:
PAP, nik.gov.pl

Linie lotnicze Ryanair odnotowały silny wzrost rocznych zysków po podniesieniu cen biletów o ponad jedną piątą - podał portal stacji BBC. Dodał, że przewoźnik zasugerował, iż wzrost cen będzie się zmniejszał, a ceny w szczycie tego lata będą tylko "nieznacznie wyższe" niż w 2023 roku.

Zyski linii Ryanair rosną po podniesieniu cen o 20 procent

Zyski linii Ryanair rosną po podniesieniu cen o 20 procent

Źródło:
BBC

Rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu nowymi przepisami, mającymi ułatwić wytaczanie pozwów zbiorowych firmom, które dopuszczają się nieuczciwych praktyk względem konsumentów. Rozwiązanie to ma funkcjonować równolegle z tym obecnie działającym. Postępowania będą mogły wszczynać, poza prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, również upoważnione do tego podmioty.

Konsumenci zyskają nową broń przeciwko nieuczciwym firmom

Konsumenci zyskają nową broń przeciwko nieuczciwym firmom

Źródło:
PAP

Zagęszczony sok jabłkowy z Ukrainy został zatrzymany na granicy i zakazano wprowadzenia go do obrotu na terenie Polski - taką decyzję podjął Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Jako powód wskazano "zawyżone parametry".

Sok jabłkowy z Ukrainy zatrzymany na granicy. "Zawyżone parametry"

Sok jabłkowy z Ukrainy zatrzymany na granicy. "Zawyżone parametry"

Źródło:
tvn24.pl

Rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok można dokonać tylko do 20 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Formalności dopełnić muszą przede wszystkim przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jak jednak zwraca uwagę rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, taki obowiązek mają także niektóre osoby nieprowadzące obecnie firmy.

Ostatni dzień na ważne rozliczenie

Ostatni dzień na ważne rozliczenie

Źródło:
PAP

Minister Finansów wydał ostateczną decyzję w sprawie nałożenia kary administracyjnej w wysokości 2,95 miliona złotych na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Znany bukmacher ukarany milionową karą

Znany bukmacher ukarany milionową karą

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padła w Polsce wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Wiemy, gdzie zawarto szczęśliwy zakład.

Duża wygrana Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie padła

Duża wygrana Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie padła

Źródło:
tvn24.pl

Rada nadzorcza Electromobility Poland powołała Piotra Regulskiego na nowego prezesa spółki. To od jego decyzji będzie zależała przyszłość polskiego samochodu elektrycznego produkowanego pod marką Izera.

Piotr Regulski nowym prezesem Electromobility Poland

Piotr Regulski nowym prezesem Electromobility Poland

Źródło:
PAP

W ostatnim czasie procesy rekrutacyjne na niektóre stanowiska wydłużyły się nawet o kilka tygodni. Niekorzystne zmiany widać szczególnie w sektorze IT, na czele z programistami, którzy do niedawna przebierali w ofertach pracy - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita"

Chcesz zmienić pracę? W tym roku rekrutacja wygląda inaczej

Chcesz zmienić pracę? W tym roku rekrutacja wygląda inaczej

Źródło:
PAP, "Rzeczpospolita"

150 złotych - tyle w formie vouchera otrzymają klienci sieci sklepów Biedronka, którzy zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zostali wprowadzeni w błąd. Chodzi o akcję promocyjną "Magia rabatów". Według regulatora część konsumentów nie wiedziała, że promocja obejmuje tylko niektóre i niepełne kategorie produktów. Mamy komentarz sieci handlowej w tej sprawie.

150 złotych dla klientów Biedronki. Jest decyzja

150 złotych dla klientów Biedronki. Jest decyzja

Źródło:
PAP