Od dzisiaj ważne zmiany w Kodeksie pracy. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Niedzielski o obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznej
Niedzielski o obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznejTVN24
wideo 2/5
TVN24Niedzielski o obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznej

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy zaczynają obowiązywać od 7 kwietnia. Nowe przepisy obejmują przede wszystkim wprowadzenie definicji pracy zdalnej, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 kwietnia, uchyla dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy. Nowela przewiduje, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Trzy rodzaje pracy zdalnej

Firma doradcza Grant Thornton wyróżniła trzy rodzaje pracy zdalnej:

1. "Właściwa" praca zdalna - całkowicie lub częściowo wykonywaną poza zakładem pracy, przy czym miejsce jej wykonywania musi zostać uzgodnione z pracodawcą.

2. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy - wydawana wyłącznie na czas określony i z przyczyn obiektywnych, losowych i niezależnych od pracodawcy.

3. Okazjonalna praca zdalna - wykonywana maksymalnie do 24 dni w roku na wniosek pracownika.

Praca zdalna - jak ją wprowadzić?

Jak wyjaśniła Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy, strony umowy o pracę mogą uzgodnić wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika na dwa sposoby.

1. "Przy zawieraniu umowy o pracę, strony mogą postanowić, że praca będzie świadczona w sposób zdalny i w tym przypadku, w celu zmiany warunków wykonywania pracy na pracę stacjonarną, niezbędne jest porozumienie pracownika i pracodawcy lub wypowiedzenie warunków pracy na zasadach ogólnych" - wskazali prawnicy.

2. Wyjaśnili też, że "praca zdalna może być wprowadzona w trakcie zatrudnienia" i jest "kilka trybów wprowadzenia pracy w formie zdalnej".

Zaślepka materiału TVN24GO
Radczyni prawna o zmianach w Kodeksie pracy w "Byku i Niedźwiedziu"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Kto może pracować zdalnie?

"Dopuszczenie pracownika do pracy zdalnej zależne jest od złożenia przez niego stosownego wniosku i oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej" - wyjaśniła Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy.

Dodała, że "zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową" lub organizacjami związkowymi, jeśli jest ich więcej. Natomiast gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, to "określa on zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników".

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło, w jakich okolicznościach jest dopuszczalne zawarcie indywidualnego porozumienia z pracownikiem określającego zasady wykonywania pracy zdalnej. Jak podał resort, porozumienie z pracownikiem może zostać zawarte, gdy nie zostało zawarte porozumienie zakładowe (lub wydany regulamin).

Praca zdalna - szczególne grupy pracowników

Jak podało MRiPS, wniosek dotyczący pracy zdalnej jest wiążący dla pracodawcy w pewnych przypadkach.

Wśród nich resort wymienił wnioski złożone przez:

- pracownicę w ciąży, - pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, - pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu "Za życiem", zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, - pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Oznacza to, że pracodawca musi uwzględnić wniosek otrzymany od takich osób, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Kto nie może pracować zdalnie?

Jak podała Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy, ustawodawca wyłączył spod możliwości wykonywania pracy zdalnej określone rodzaje prac, zaliczając do nich:

- prace szczególnie niebezpieczne, - prace w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, - prace z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, - prace związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, - prace powodujące intensywne brudzenie.

Czy można łączyć rodzaje pracy zdalnej?

- Pracownik, który uzgodni z pracodawcą pracę zdalną w wymiarze na przykład 3 dni w każdym tygodniu pracy (czyli tzw. pracę hybrydową), może dodatkowo wnioskować o pracę zdalną okazjonalną, aby na przykład w danym tygodniu pracować z domu 5 dni - wyjaśniła Anna Zielińska, specjalistka platformy webinarowej ClickMeeting.

Praca zdalna - wysokość dodatku

- Przy wdrożeniu pracy zdalnej najbardziej kłopotliwe wydaje się ustalenie wysokości tak zwanego dodatku za pracę zdalną, czyli kosztów, które są niezbędne do świadczenia pracy zdalnej oraz bezpośrednio z nią związane. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do pokrycia jedynie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych - wskazała Zielińska.

Wytłumaczyła, że "ustawodawca nie podpowiedział, według jakich zasad należy wyliczać te koszty i każdy pracodawca musi sam wymyślić sposób na ich wyliczenie".

- Praktyka pokazuje, że jest wiele różnych sposób wyliczenia takich kosztów, a ich wysokość jest naprawdę zróżnicowana, gdyż potrafi wynosić od około 2,50 złotego za 1 dzień, do około 100-150 złotych za miesiąc. Pracodawca na wypadek ewentualnych kontroli z US (Urzędu Skarbowego - red.) lub ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - red.) powinien zachować wyliczenia wysokości takiego dodatku za pracę zdalną wraz ze źródłami, na których się opierał, takich jak oferty dostawców Internetu - stwierdziła Zielińska.

Praca zdalna - miejsce wykonywania pracy

Jak wyjaśniło MRiPS, nowe przepisy nie wykluczają możliwości wykonywania obowiązków w ramach pracy zdalnej z kilku różnych miejsc. Muszą być one jednak wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą.

Resort odpowiedział też na pytanie, czy pracownik może wykonywać pracę zdalną np. z kawiarenki internetowej. Jak podkreślił resort, strony mogą uzgodnić, że praca zdalna będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę. Co ważne, przepisy nie dopuszczają całkowitej swobody wyboru miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, czyli bez uzgodnienia z pracodawcą.

Praca zdalna zlecona przez pracodawcę

W pewnych przypadkach pracodawca może również polecić, a nie uzgodnić z pracownikiem, wykonywanie pracy zdalnej. Jak podał resort rodziny, pracodawca ma taką możliwość w określonych sytuacjach:

- w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, - w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej (np. zniszczenie miejsca pracy na skutek pożaru).

Pracodawca nie może jednak zlecić takiej pracy, jeżeli pracownik nie ma odpowiednich warunków lokalowych i technicznych. Przed zmianą formuły pełnienia obowiązków pracownik musi przekazać pracodawcy specjalne oświadczenie w tym zakresie.

Praca zdalna - obowiązki pracodawcy

Jakie obowiązki dotyczące pracy zdalnej ma na gruncie nowych przepisów pracodawca?

Jak wskazała Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy, "zgodnie z nowymi regulacjami pracodawca ma obowiązek:

1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,

2) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

3) pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie albo poleceniu,

4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy".

Prawnicy podkreślili, że "strony ustalają zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy niezapewnionych przez pracodawcę", a "pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje wówczas ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą lub ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej".

Wycofanie z pracy zdalnej

Kolejną kwestią, do której odniosło ministerstwo rodziny, jest to, czy w każdym przypadku pracodawca może "cofnąć" pracownika z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej.

Jak wyjaśnił resort rodziny, jeżeli praca zdalna jest wykonana na podstawie omówionego wcześniej polecenia, pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Inaczej jest w przypadku podjęcia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia. "Każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku" - czytamy.

Jednak w przypadku uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę co do zasady nie jest możliwe cofnięcie zgody na pracę zdalną i przywrócenie pracownika do pracy w dotychczasowym miejscu (np. w biurze).

Czytaj także: Pracodawca dorzuci się do rachunku za prąd. Oto możliwa kwota

Kontrola trzeźwości podczas pracy zdalnej?

MRiPS wyjaśniło także, czy pracownik zdalny może podlegać kontroli trzeźwości.

"Nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przesłanki objęcia kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu, kontrole takie można przeprowadzić, gdy są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia" - podało.

"Gdyby jednak pracownicy wykonujący pracę zdalną spełnili przesłanki zawarte we wprowadzanych przepisach, mogą zostać objęci odpowiednią kontrolą, bo to pracodawca ustala grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą i sposób jej przeprowadzenia" - podkreślił resort.

Ta sama nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła w życie możliwość kontroli przez pracodawców trzeźwości pracowników, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Przepisy w tej sprawie zaczęły obowiązywać 21 lutego.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Kosztujące zwykle nawet kilkanaście tysięcy złotych torebki słynnych domów mody trafiły do pocztowych okienek w niespotykanie atrakcyjnej cenie. Szkopuł w tym, że towary nie miały nic wspólnego z oryginałami. Poczta Polska winą za wprowadzenie na swoje półki podróbek obarcza dystrybutora i deklaruje, że produkty są szybko wycofywane. - Cała sytuacja pokazuje, że w Poczcie Polskiej pracują osoby, które nawet nieświadomie, ale jednak, wprowadzają do obrotu nielegalny towar - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes Katarzyna Daniłko, znana też w sieci jako Pani od jakości, która nagłośniła sprawę.

Nie jest to Gucci. Podrabiany towar do kupienia w okienku pocztowym

Nie jest to Gucci. Podrabiany towar do kupienia w okienku pocztowym

Autor:
Maja
Piotrowska
Źródło:
TVN24 Biznes

Miesiąc po wyborach parlamentarnych, w czasie których politycy obecnej opozycji mówili o postawieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Staniu, Adam Glapiński napisał list do Europejskiego Banku Centralnego, w którym poinformował o oskarżeniach skierowanych przeciwko niemu. Po dwóch tygodniach dostał odpowiedź. Europejski Bank Centralny wskazuje, że Narodowy Bank Polski będzie mógł skierować do TSUE ewentualne zawieszenie prezesa NBP w czynnościach, po postawieniu przed Trybunałem Stanu - wynika z listu prezeski EBC Christine Lagarde do prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Prezes Glapiński dostał wyczekiwaną odpowiedź w sprawie prób odwołania

Prezes Glapiński dostał wyczekiwaną odpowiedź w sprawie prób odwołania

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP/TVN24 Biznes

Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, został powołany na urząd pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Decyzję w tej sprawie podjął premier Mateusz Morawiecki.

Nowy pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej

Nowy pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Niezależność banku manifestuje się w decyzjach, które ten bank podejmuje, a nie osobach, które pracują w ciałach Narodowego Banku Polskiego - powiedziała w poniedziałek Marta Kightley, wiceprezes NBP, pierwszy zastępca prezesa NBP Adama Glapińskiego. W ten sposób odniosła się do pytań o doradców szefa banku centralnego. - Historia jest taka, że przedstawiciele różnych partii, czołowi politycy, premierzy, zasiadali w tym gronie - oceniła Kightley.

Zarząd NBP broni doradców prezesa: pluralistyczny zespół

Zarząd NBP broni doradców prezesa: pluralistyczny zespół

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Marta Kightley zapowiedziała w rozmowie z "Financial Times", że w razie zawieszenia prezesa NBP Adama Glapińskiego w czynnościach w związku z ewentualnym postawieniem go przed Trybunałem Stanu polski bank centralny złoży apelację w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie złamania traktatów unijnych.

Adam Glapiński zawieszony? "Złożymy apelację do Trybunału Sprawiedliwości UE"

Adam Glapiński zawieszony? "Złożymy apelację do Trybunału Sprawiedliwości UE"

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Polski rząd będzie się domagać od Komisji Europejskiej przywrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskich ciężarówek przejeżdżających i przyjeżdżających do Polski. Mówił o tym w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. - Mogę uchylić rąbka tajemnicy, obiecałem przewoźnikom i na pewno słowa dotrzymamy - zadeklarował szef rządu. Na granicy trwa protest polskich przewoźników i rolników.

Protesty, blokady i ogromne kolejki na granicach. Premier Morawiecki składa obietnicę przewoźnikom

Protesty, blokady i ogromne kolejki na granicach. Premier Morawiecki składa obietnicę przewoźnikom

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej handlu w niedziele - poinformowała minister w KPRP Małgorzata Paprocka. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli Wigilia przypada na niedzielę, tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Z kolei dwie poprzedzające ją niedziele będą niedzielami handlowymi. W tym roku niedziele handlowe przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia.

Zmiany w zakazie handlu w niedziele. Jest podpis prezydenta

Zmiany w zakazie handlu w niedziele. Jest podpis prezydenta

Autor:
jw/ToL
Źródło:
PAP

W sobotnim losowaniu Lotto padły dwie szóstki. Główne wygrane odnotowano w Łodzi i Katowicach - poinformował Totalizator Sportowy. Wiemy też, gdzie padła główna wygrana w Lotto Plus.

Trzy główne wygrane w Lotto. Wiemy, gdzie padły

Trzy główne wygrane w Lotto. Wiemy, gdzie padły

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Nawet 1500 złotych grzywny może grozić za nieodśnieżenie chodnika. Ten obowiązek spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Osoba, która uległa wypadkowi z powodu tego typu zaniedbania, ma prawo do dochodzenia odszkodowania.

Konsekwencje za nieodśnieżony chodnik. Mandat może być tylko początkiem kłopotów

Konsekwencje za nieodśnieżony chodnik. Mandat może być tylko początkiem kłopotów

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Firma Thorium Space wraz z Europejską Agencją Kosmiczną pracuje nad pierwszym polskim satelitą telekomunikacyjnym. Urządzenie SmallGEO może trafić na orbitę za pięć lat.

Polska doczeka się własnego satelity komunikacyjnego

Polska doczeka się własnego satelity komunikacyjnego

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

Spotify w tym roku przeprowadzało masowe zwolnienia już dwukrotnie. W styczniu pracę straciło 600 pracowników, a w czerwcu - 200. To jednak okazało się za mało w obliczu wyzwań finansowych, przed którymi stoi spółka. Dlatego w poniedziałek szwedzki koncern zapowiedział redukcję 1500 miejsc pracy.

Trzecia runda zwolnień w Spotify. Pracę straci 1500 osób

Trzecia runda zwolnień w Spotify. Pracę straci 1500 osób

Autor:
JW/ToL
Źródło:
Reuters

Nie będzie trzeba mnie zwalniać, bo sam się zwolnię - powiedział w RMF FM obecny pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podkreślił jednak, że "jakiś pełnomocnik do spraw CPK być musi". Marcin Horała zauważył, że to wynika z wymogu prawnego. - Obowiązuje ustawa o CPK, pełnomocnik do spraw CPK jest stroną licznych postępowań administracyjnych, które się toczą, trzeba je przeprowadzić do końca - zaznaczył. - Niemianowanie pełnomocnika do spraw CPK byłoby niedopełnieniem obowiązku przez premiera - dodał.

"Sam się zwolnię". Deklaracja pełnomocnika rządu do spraw CPK

"Sam się zwolnię". Deklaracja pełnomocnika rządu do spraw CPK

Autor:
mp/ToL
Źródło:
RMF FM

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Zwyczajowo dzień po decyzji Rady zwoływana jest konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego. Na poniedziałek zapowiedziano konferencję zarządu NBP, bez podania tematu spotkania. Sejm pracować będzie nad wakacjami kredytowymi i tak zwaną ustawą wiatrakową.

Stopy procentowe, konferencje w NBP, wakacje kredytowe. Taki będzie tydzień w gospodarce

Stopy procentowe, konferencje w NBP, wakacje kredytowe. Taki będzie tydzień w gospodarce

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Jednym z doradców prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego jest polityk PiS Wojciech Jasiński - pisze w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Gazeta dowiedziała się, że sternik banku centralnego formalnie ma obecnie 14 doradców.

Tajna lista doradców Glapińskiego. Wśród nich prominentny polityk PiS

Tajna lista doradców Glapińskiego. Wśród nich prominentny polityk PiS

Autor:
mp/ToL
Źródło:
"Rzeczpospolita"

Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów. Kilkoro parlamentarzystów nie wykazało w nich żadnych oszczędności. "Nie posiadam" - napisał w oświadczeniu majątkowym poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Nie brakuje też przypadków, w których oszczędności nie przekraczają 1 tysiąca złotych.

Posłowie w "klubie zero". Ci parlamentarzyści nie wykazali żadnych oszczędności

Posłowie w "klubie zero". Ci parlamentarzyści nie wykazali żadnych oszczędności

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, ma ponad 529 tysięcy złotych oszczędności. Poseł Koalicji Obywatelskiej zarządza gospodarstwem rolnym o wartości 3,1 miliona złotych. Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenie majątkowe Michała Kołodziejczaka.

Lider Agrounii w Sejmie. Michał Kołodziejczak pokazał majątek

Lider Agrounii w Sejmie. Michał Kołodziejczak pokazał majątek

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ma ponad 311 tysięcy złotych oszczędności. Spłaca też pożyczkę. Lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro poinformował o sprzedanych udziałach w domu rodzinnym i posiadanej broni. Z kolei jeden z liderów Platformy Obywatelskiej Borys Budka jest właścicielem, wraz z żoną, domu i dwóch mieszkań. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy ma między innymi jacht motorowy, obrazy i wyroby ze złota, których łączna wartość przekracza 200 tysięcy złotych. Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe liderów partii zasiadających w Sejmie.

Broń Ziobry, pożyczka Kaczyńskiego, kryptowaluty Bosaka. Majątki liderów partii

Broń Ziobry, pożyczka Kaczyńskiego, kryptowaluty Bosaka. Majątki liderów partii

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Aleksandra Karolina Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej ma oszczędności przekraczające 386 tysięcy złotych. Jak poinformowała w oświadczeniu majątkowym, jest też właścicielką mieszkania o wartości około 1,3 miliona złotych. Aleksandra Karolina Wiśniewska jest córką polskiego przedsiębiorcy Radosława Wiśniewskiego, założyciela Redan SA, twórcy marki odzieżowej Top Secret.

Oszczędności, dwa mieszkania i samochód. Majątek córki polskiego biznesmena

Oszczędności, dwa mieszkania i samochód. Majątek córki polskiego biznesmena

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Szymon Hołownia do oświadczenia majątkowego wpisał między innymi dom, mieszkanie, siedlisko wiejskie oraz dwa kredyty hipoteczne. Jako składniki mienia ruchomego marszałek Sejmu wymienił współczesną ikonę i obraz.

Dom, mieszkanie i kredyty marszałka Sejmu

Dom, mieszkanie i kredyty marszałka Sejmu

Autor:
/dap
Źródło:
tvn24.pl

Na stronie Sejmu opublikowane zostało oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Były premier i były szef Rady Europejskiej złożył je w związku z początkiem kadencji Sejmu. Tusk jest kandydatem na premiera ugrupowań, które mają większość w parlamencie.

Jest oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Jest oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Autor:
kris/dap
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Na stronie Sejmu pojawiło się oświadczenie majątkowe posła Koalicji Obywatelskiej (KO) Andrzeja Domańskiego, który według nieoficjalnych informacji, do których dotarła Arleta Zalewska z "Faktów" TVN, ma zostać ministrem finansów w przyszłym rządzie Donalda Tuska.

To ma być przyszły minister finansów. Pokazał majątek, w tym akcje żony

To ma być przyszły minister finansów. Pokazał majątek, w tym akcje żony

Autor:
kris/dap
Źródło:
tvn24.pl

Bitcoiny warte niemal 5 milionów złotych, dwa domy, mieszkanie i dwa kredyty ujawnił w oświadczeniu majątkowym poseł Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji. Dokument został opublikowany na stronie internetowej Sejmu.

Król bitcoinów w polskim Sejmie. Oto majątek Sławomira Mentzena

Król bitcoinów w polskim Sejmie. Oto majątek Sławomira Mentzena

Autor:
/dap
Źródło:
tvn24.pl

3,3 miliona złotych oszczędności i nieruchomości warte około 63 milionów złotych znalazły się w oświadczeniu majątkowym posła PiS Andrzeja Guta-Mostowego. Dokument został opublikowany w piątek na stronie Sejmu.

To jeden z najbogatszych posłów

To jeden z najbogatszych posłów

Autor:
kris/dap
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - poinformowała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu pozostała stabilna.

Jest decyzja w sprawie ratingu Polski

Jest decyzja w sprawie ratingu Polski

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Okres świąteczny jest grą psychologiczną między konsumentem, producentem i handlowcem. Jeśli on wie, że mamy pieniądze i nie zawahamy się ich użyć, to będzie te ceny podwyższał - powiedział na antenie TVN24 Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. Zauważył, że z badań i sondaży wynika, że Polacy nie są chętni do zaciskania pasa. - Raczej będziemy starali się utrzymać obecny poziom życia, nawet kosztem oszczędności - wyjaśnił.

Święta w cieniu drożyzny? "Producenci i handlowcy będą to uwzględniać w cenach"

Święta w cieniu drożyzny? "Producenci i handlowcy będą to uwzględniać w cenach"

Autor:
jr/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes