Zmiany dla Ukraińców w Polsce. Będą mogli ubiegać się o pozwolenia na pobyt czasowy

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy
Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy TVN24
wideo 2/5
TVN24Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC). Wnioski w tej sprawie będzie można składać od początku kwietnia. Zaznaczono, że rozwiązanie jest opcjonalne, co oznacza, że osoby, które z niego nie skorzystają, będą mogły nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej.

Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak wyjaśnił, że przepis umożliwiający obywatelom Ukrainy ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, z dniem 1 kwietnia wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy to osób, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, a ich status pobytowy dokumentuje posiadany PESEL ze statusem UKR.

Nowe regulacje dotyczą zezwoleń na pobyt, które związane są z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o pobyt czasowy

Aby ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy, należy złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy.

"Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy najlepiej wypełnić za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie mos.cudzoziemcy.gov.pl – pozwoli to na uniknięcie błędów we wniosku i bezpośrednie przesłanie danych do systemu. Następnie należy go wydrukować, podpisać, dodać niezbędne załączniki i przesłać pocztą lub dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy" - podał UdSC.

Aby usprawnić proces rozpatrywania sprawy, urząd proponuje, aby kopertę z wnioskiem oznaczyć dopiskiem "UKR".

Niezbędne dokumenty

Do uzupełnionego oraz własnoręcznie podpisanego wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce należy dołączyć kilka dokumentów.

Są to: cztery aktualne fotografie spełniające określone kryteria (m.in. o wymiarach 35 mm na 45 mm; wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) oraz kserokopia ważnego dokumentu podróży - w szczególnie uzasadnionym przypadku, jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie jest możliwe jego uzyskanie, może przedstawić inny dokument potwierdzający w sposób niebudzący wątpliwości jego tożsamość.

Ponadto w kopercie powinny się znaleźć obowiązkowe załączniki do wniosku, w zależności od rodzaju wnioskowanego zezwolenia. Np. w przypadku wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (ogólne zezwolenie) trzeba dołączyć załącznik nr 1, wypełniony w całości przez pracodawcę oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy.

Opłata za złożenie wniosku o pobyt czasowy

Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Za złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obowiązuje bowiem opłata w wysokości: 440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłata jest uiszczana organom jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie obowiązuje dodatkowa opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłaty nie wnosi się, jeśli pełnomocnikiem jest współmałżonek cudzoziemca oraz wstępny, zstępny lub rodzeństwo cudzoziemca.

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł i jest uiszczana wojewodzie.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaznaczył, że "brak wyżej wymienionych dokumentów znacznie wydłuży czas trwania postępowania". "Urząd rozpatrujący wniosek będzie musiał wezwać cudzoziemca do uzupełnienia braków formalnych. Przed wysłaniem wniosku należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały dołączone do wniosku" - radzą przedstawiciele UdSC.

"Rozwiązanie jest opcjonalne"

Co ważne - jak poinformował urząd w komunikacie na swojej stronie - "rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które czują się pewnie na polskim rynku pracy i chcą zrezygnować z korzystania z ochrony czasowej".

"Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r." - podał UdSC.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy spowoduje zakończenie korzystania z ochrony czasowej i zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obecnie około 1 mln obywateli Ukrainy i członków ich rodzin korzysta w Polsce z ochrony czasowej, czego potwierdzeniem jest posiadanie numeru PESEL ze statusem UKR.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości