Nowe wytyczne Ziobry. Ma nie być litości dla oszustów VAT

Z kraju

Surowa kara za wyłudzenia VATtvn24
wideo 2/4

Prokuratorzy prowadzący śledztwa w sprawie wyłudzeń podatku VAT powinni każdorazowo rozważać konfiskatę rozszerzoną i przepadek przedsiębiorstwa - wynika z wytycznych Prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobry. W sprawach dotyczących wyłudzeń na ponad 1 mln zł Ziobro domaga się również surowych kar - bezwzględnego wiezienia.

Prokurator Generalny wydał wytyczne w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z wyłudzaniem nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku. - Prokuratura konsekwentnie walczy teraz z miliardowymi wyłudzeniami VAT. Przed objęciem przeze mnie funkcji Prokuratora Generalnego regułą było umarzanie tego typu spraw. Jeśli już zapadał wyrok skazujący, to niemal zawsze sądy orzekały karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Czy w tej sytuacji może dziwić gigantyczna skala okradania Polski przez mafie VAT-owskie. Dlatego zmieniłem sposób pracy prokuratury, także w zakresie prowadzenia postępowań o tego typu przestępstwa. Już widać pierwsze efekty tych zmian. Wzrost wpływów do budżetu Państwa z podatku VAT już jest bardzo widoczny – mówi Zbigniew Ziobro, szef resortu Sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Koordynacja działań

Zgodnie z wytycznymi sprawy dotyczące wyłudzenia VAT powinny być prowadzone w prokuraturach regionalnych i okręgowych. Jeżeli jednak przestępstwa zostaną popełnione przez zorganizowane grupy, to postępowania będą prowadzone w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Wszystkie sprawy mają być prowadzone przez prokuratorów specjalizujących się w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości. Mają oni współpracować z zarządami Centralnego Biura Śledczego Policji, wydziałami do spraw przestępczości gospodarczej Komend Wojewódzkich Policji, delegaturami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, delegaturami Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub naczelnikami urzędów celno-skarbowych. Postępowań tych nie powinno się powierzać do prowadzenia jednostkom policji niższych szczebli - wynika z wytycznych.

Jakie czynności

Ziobro wskazał też, że czynności podejmowane przez prokuratorów już od wstępnego etapu postępowania powinny być ukierunkowane na ustalenie sprawców odgrywających w przestępczym procederze rolę wiodącą. Ma to prowadzić do jak najszybszego zebrania dowodów uzasadniających sporządzenie i ogłoszenie postanowień o przedstawieniu tym osobom zarzutów. Po wykonaniu tych czynności prokuratorzy powinni zastosować lub wystąpić z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych oraz wydać postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. Jeśli sprawca prowadzi działalność gospodarczą lub nią zarządza, to zasadnym będzie zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia określonej działalności.

Majątek sprawców

Już od wstępnego etapu postępowania prokuratorzy oraz funkcjonariusze policji i innych służb powinni dążyć do ustalenia stanu majątkowego podejrzanych i praw majątkowych, które mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia. Jeżeli sprawca w wyniku przestępstwa osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, to ustalenia składników majątkowych powinny uwzględniać majątek nabyty przez sprawcę zarówno w czasie i po popełnienia przestępstwa, jak również na 5 lat przed jego popełnieniem, a także majątek przeniesiony w tym czasie przez sprawcę na osoby trzecie. W takich przypadkach sprawdzenia powinny obejmować również podstawowe informacje dotyczące legalności nabycia mienia. Każdorazowo prokuratorzy powinni rozważyć potrzebę zastosowania nowych instytucji, jak konfiskata rozszerzona i przepadek przedsiębiorstwa - wynika z wytycznych PG.

Surowe kary

Proponowane przez prokuratora wnioski o wymiar kary w sprawach dotyczących wyłudzenia VAT powinny odzwierciedlać wysoki stopień społecznej szkodliwości takich czynów, stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W przypadku spraw, w których wartość należności uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie przekracza kwotę 1 miliona złotych, a szkoda nie została naprawiona, prokuratorzy powinni wnioskować o kary bezwzględnego pozbawienia wolności - sugeruje Ziobro.

Warunkowe zawieszenia wykonania takich powinno być ograniczone do przypadków zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary lub wydania wyroku skazującego w trybie konsensualnym - wynika z wytycznych.

Autor: msz / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: