TVN24 Biznes | Z kraju

Wakacje kredytowe dla osób dotkniętych skutkami pandemii. Jest podpis

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Wicepremier Emilewicz o wakacjach kredytowych
Wicepremier Emilewicz o wakacjach kredytowychTVN24
wideo 2/4
TVN24Wicepremier Emilewicz o wakacjach kredytowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą czwarty pakiet antykryzysowy - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy wprowadzają między innymi dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Ustawa reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

Chodzi o rządową ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

ZOBACZ USTAWĘ

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Przepisy podpisane przez prezydenta wprowadzają między innymi dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez pandemię. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia.

Na dopłaty ma być przeznaczone około 570 milionów złotych, a według rządu ma to wygenerować pożyczki o wartości ponad 30 miliardów złotych. Dopłaty mają być wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania. Środki w Funduszu mają pochodzić między innymi z wpłat z budżetu państwa, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach, z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, czy z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Wakacje kredytowe

Ustawa wprowadza też przepisy dotyczące wakacji kredytowych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do trzech miesięcy.

Zawieszenie obowiązku spłacania kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów ma dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Z nowych przepisów będą mogły skorzystać osoby, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca br. 

Zawieszenie ma nastąpić automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. "Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące" - czytamy w ustawie. Kredytobiorcy będą składali oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wniosek będzie zawierał: oznaczenie kredytobiorcy; oznaczenie kredytodawcy; oznaczenie umowy o kredyt; wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy; a także oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Co ważne, to konsument sam zdecyduje, czy zawiesi spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia.

Zapobieganie wrogim przejęciom

Ustawa wydłuża do 28 czerwca okres, w którym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Poprawka zakłada także, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.

Nowe przepisy wprowadzają też zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie.

Ustawa ma również zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza Unii Europejskiej. Strona rządowa tłumaczyła, że takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na COVID-19, który może powodować, iż wycena krajowych firm może być niska. Zgodnie z nowym prawem transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przepisy dotyczą na przykład firm związanych z produkcją energii elektrycznej, gazu, paliw, leków, zajmujących się przetwórstwem żywności. Ochroną są objęte przedsiębiorstwa, których przychód na terenie Polski przekroczył 10 milionów euro.

Tarcza 4.0 przewiduje ponadto złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Ustawa stanowi między innymi, że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tak zwanego funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanym przez niego sytuacjom kryzysowym. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Ustawa zakłada ponadto podwojenie udziałów powiatów, w tym miast prezydenckich w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Poprawki Senatu

W piątek Sejm przyjął 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0. Znaczna część z nich to poprawki legislacyjne opracowane przez senackich prawników. Według Senatu doprecyzowują one przepisy, eliminują wątpliwości interpretacyjne, korygują dostrzeżone uchybienia i luki, czy usuwają błędy legislacyjne czy regulacje bezprzedmiotowe.

Sejm odrzucił natomiast poprawkę, wykreślającą z ustawy część przepisów, które - zdaniem Senatu - nie są związane z COVID-19. Chodziło między innymi o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące ustroju sądów powszechnych.

Przepadły też poprawki, które miałyby pozwolić bogatym samorządom na nieopłacanie "janosikowego" przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 proc. dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości