Minister chce większej kontroli nad państwowymi spółkami. Powołał specjalną komisję

Z kraju

tvn24Karczewski potwierdził powstanie ministerstwa skarbu z Sasinem na czele

Komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego została powołana przez szefa resortu aktywów państwowych Jacka Sasina. Zarządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku urzędowym ministra, który przewodniczy Komisji.

Komisja będzie się zajmować:

- wprowadzeniem prawa koncernowego (dotyczącego grup kapitałowych);

- przekazywaniem przez spółki kapitałowe informacji wspólnikom lub akcjonariuszom;

- kompetencjami rad nadzorczych oraz ich członków;

- wypracowaniem innych rekomendacji w zakresie reformy prawa handlowego.

Członkowie

Przewodniczącym Komisji jest minister aktywów państwowych, a wiceprzewodniczącym - sekretarz stanu w MAP i Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusz Kowalski.

Członkami Komisji są: Agnieszka Gołaszewska – Sędzia Sądu Rejonowego, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. Mirosław Pawełczyk i prof. Piotr Pinior z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Michał Romanowski i prof. Andrzej Szumański, Koordynator Merytoryczny prac Zespołów eksperckich - dr Radosław L. Kwaśnicki, oraz sekretarze: Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w MAP Filip Ostrowski oraz zastępca dyrektora tego biura, Izabela Wojtyczka.

Zespoły

Zarządzenie powołuje też pięć zespołów eksperckich i ich przewodniczących.

Pierwszy zespół - ds. reformy prawa handlowego - ma zająć się "wypracowaniem propozycji reformy instrumentów z obszaru nadzoru właścicielskiego i poprawy efektywności funkcjonowania spółek, (...) ze szczególnym uwzględnieniem regulacji spółek z udziałem Skarbu Państwa". Jego przewodniczącym został prof. Piotr Pinior.

Zespołem ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych pokieruje dr Radosław L. Kwaśnicki. Zadaniem zespołu ma być "wypracowanie rekomendacji w zakresie rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków rad nadzorczych oraz ich członków, w tym w szczególności w zakresie roli rad nadzorczych spółek dominujących w obszarze nadzoru nad majątkiem grupy kapitałowej".

Zespół ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych, kierowany przez prof. Michała Romanowskiego ma zająć się "wypracowaniem zasad przekazywania przez spółki kapitałowe informacji ich dotyczących wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wspólników i akcjonariuszy większościowych oraz spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa i ich relacji z podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa".

Zadaniem zespołu ds. prawa koncernowego pod kierownictwem prof. Andrzeja Szumańskiego jest "wypracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie prawa koncernowego".

Zadaniem zespołu konsultacyjnego jest "pozyskiwanie informacji o potrzebach oraz doświadczeniach interesariuszy prac zespołu w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz w zakresie zadań powierzonych pozostałym Zespołom eksperckim". Jego przewodniczącym został prof. Mirosław Pawełczyk.

Członków zespołów powołuje i odwołuje pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego w porozumieniu z przewodniczącym danego zespołu. Zgodnie z zarządzeniem zespoły przedkładają Komisji sprawozdania z postępów prac nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24