Pieniądze

Mniejsza luka w VAT. Są wstępne szacunki ministerstwa

Pieniądze

[object Object]
Prof. Marek Belka o karze za wyłudzenia VATtvn24
wideo 2/3

Ministerstwo Finansów wstępnie szacuje, że w 2016 roku luka w VAT spadła o 2,5 miliarda złotych i wyniosła około 37 miliardów złotych - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Paweł Gruza.

Wiceminister odpowiadał na interpelację poselską Izabeli Leszczyny (PO) dotyczącą m.in. uszczelnienia w podatku VAT.

Mniejsza luka

- Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów w 2016 r. luka podatkowa uległa zauważalnemu (o 1,6 punktu procentowego, to jest około 2,5 miliarda złotych ) ograniczeniu, choć wciąż wynosiła około 37 miliardów złotych, to jest około 21,9 procent potencjalnych wpływów. Z kolei, uwzględniając dodatkowo efekty cykliczne, ograniczenie luki w VAT w 2016 roku można szacować nawet na 4 miliardy złotych - wyjaśnił Gruza. - Otrzymane za pomocą stosowanej w Ministerstwie Finansów metody oszacowania luki VAT są bardzo zbliżone do szacunków Komisji Europejskiej. Z analizy wynika, że w okresie 2007-2015 obserwowano wzrost luki podatkowej z tytułu VAT - wskazał. Gruza odniósł się także do pytania o niewykonanie planowanych dochodów z VAT. Wyjaśnił, że w 2016 r. mieliśmy do czynienia z niekorzystnymi warunkami realnymi i nominalnymi do gromadzenia dochodów podatkowych, głównie podatków pośrednich. Tempo wzrostu PKB w ujęciu realnym wyhamowało do 2,7 proc. z zanotowanego w 2015 r. wzrostu o 3,8 proc. Zamiast spodziewanej inflacji w wysokości 1,7 proc. mieliśmy do czynienia z 0,6-proc. deflacją. - Pomimo tego faktu, wykonanie dochodów z podatków pośrednich w 2016 roku tylko nieznacznie (o 0,2 procenta) odbiegało od poziomu planowanego w ustawie budżetowej (...). W 2016 roku dochody z podatku od towarów i usług wyniosły 126 miliardów 584 milionów 120 tysięcy złotych i były niższe o 2 miliardy 98 milionów 880 tysięcy złotych od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Oznacza to wykonanie prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w ustawie budżetowej na 2016 roku na poziomie 98,4 procent. W porównaniu do 2015 roku dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 procent - napisał Gruza. Zaznaczył, że jedną z przyczyn niewykonania prognozowanych w budżecie na 2016 rok dochodów z podatku VAT oraz niskiego wzrostu tych dochodów w stosunku do lat ubiegłych, były zwiększone wypłaty przedsiębiorcom zwrotów tego podatku w grudniu 2016 roku. Chodzi o kwotę 4,2 miliarda złotych, których termin zwrotu wypadł w styczniu 2017 roku, ale zwrócono je w grudniu ub.r.

Szybszy wzrost

Według MF ujmując dochody z VAT metodą memoriałową, stosowaną przez Eurostat, wpływy z tego podatku wyniosły w 2016 r. 131 mld zł, i były wyższe o 5,2 mld zł (4,1 proc.) w stosunku do dochodów w 2015 r. Resort uważa, że rzeczywiste wpływy z VAT rosły w 2016 r. szybciej (o 2,4 punktu proc.) niż wynikałoby to z tempa wzrostu makroekonomicznej bazy VAT. - Oznacza to, że w 2016 roku mieliśmy do czynienia ze znaczącą poprawą tzw. ściągalności podatkowej lub inaczej poprawą stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych - wyjaśnił Gruza. Resort pytany był też w interpelacji o udział wstrzymanych zwrotów VAT we wpływach do budżetu w I kwartale 2017 r. Wiceminister poinformował, że z uwagi na różne terminy zwrotów trudno jest na poziomie centralnym określić kwotę wstrzymanych zwrotów oraz odnieść ją do kwot wpłaconego podatku w okresie, w którym przypadał termin zwrotu. Ponadto zwroty VAT mogą być wypłacane niekoniecznie w ostatnim dniu ustawowego terminu, co jeszcze bardziej utrudnia taką analizę. - Należy jednak wskazać, że zwroty wypłacone w kwietniu i maju 2017 roku wyniosły 13,4 miliarda złotych, a deklarowane w deklaracjach za miesiąc luty i marzec 2017 roku wyniosły 13,8 miliarda złotych. Powyższe zakłada dwumiesięczne przesunięcie wykonania kasowego (zgodnie ze sprawozdawczością budżetową) w stosunku do wykonania memoriałowego (deklarowanego). Powyższe dane mogą świadczyć o znikomym wpływie zatrzymanych zwrotów na dochody budżetu państwa - zapewnił. Lukę w VAT, czyli różnicę między realnymi wpływami a możliwymi do osiągnięcia szacuje regularnie firma doradcza PwC. W ubiegłym roku spodziewała się ona spadku luki w VAT do ok. 45 mld zł, czyli 2,5 proc. PKB. Według wyliczeń PwC rok wcześniej luka w VAT wynosiła 49 mld zł, co stanowiło 2,8 proc. PKB. Zdaniem ekspertów firmy powrót do sytuacji z 2007 r., kiedy różnica ta była najniższa i wynosiła 0,6 proc. PKB, mógłby przynieść budżetowi państwa prawie 34 mld zł dodatkowych wpływów.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości