Polacy mają coraz większe mieszkania

ShuttestockWzrost mieszkań w Polsce o 0,9 proc.

Na koniec grudnia 2014 r. w Polsce było 14 mln mieszkań. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 73,4 m kw. Zdecydowana większość - 99,1 proc. z nich miało łazienkę - wynika z danych opublikowanych przez GUS.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny średnia wielkość mieszkania w Polsce wynosiła w grudniu 2014 r. 73,4 m kw. Oznacza to, że była o 0,3 m kw. wyższa niż rok wcześniej. Większe były mieszkania na wsi; średnio o 28,1 m kw. niż w miastach (odpowiednie wskaźniki wynoszą dla wsi 92,3 m kw. a dla miast 64,2 m kw.). Największe mieszkania były w woj. podkarpackim - przeciętnie liczyły 80,9 m kw.; niewiele mniejsze w wielkopolskim (80,7 m kw.) i opolskim (80,3 m kw.). Najmniejsze - w łódzkim (68,4 m kw.) i warmińsko-mazurskim (67,9 m kw.). W trzech województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań nie przekroczyła 70 m kw.

14 mln mieszkań w Polsce

W sumie zasoby mieszkaniowe kraju (pod pojęciem tym GUS rozumie mieszkania zamieszkane i niezamieszkane znajdujące się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych) liczyły na koniec grudnia 2014 r. 14 mln mieszkań. Ich łączna powierzchnia użytkowa to 10 mld 25,7 mln m kw., w których znajdowało się 53,4 mln izb. W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2014 przybyło 130,1 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 0,9 proc.

W miastach liczba mieszkań wzrosła o 88,6 tys. (wzrost o 0,9 proc.), na wsi przybyło ich 41,6 tys.

Więcej inwestycji w budownictwo

Jak podają analitycy GUS przyrost liczby mieszkań był m.in. efektem inwestycji w budownictwie, rozbudowy i przebudowy budynków istniejących, jak również zmiany charakteru przeznaczenia powierzchni niemieszkalnych. Z ogólnej puli zasobów mieszkaniowych ponad 67 proc. lokali mieszkalnych było w miastach. W pięciu największych, tj. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu (gdzie mieszka ok. 18,9 proc. ludności miejskiej), skupionych było 22,8 proc. mieszkań spośród wszystkich zasobów miejskich (o 0,02 p. proc. więcej niż przed rokiem). W porównaniu z 2013 r. najwięcej mieszkań przybyło w woj. mazowieckim (o 1,3 proc., co stanowi ok. 21,5 proc. przyrostu zasobów mieszkaniowych całego kraju). Najmniej - w województwach: łódzkim, opolskim i śląskim (po ok. 0,5 proc.). Jak podaje GUS w 2014 r. warunki mieszkaniowe w Polsce nieznacznie się poprawiły w porównaniu z poprzednimi latami. "Znajduje to odzwierciedlenie w wartościach wskaźników ilustrujących przeciętną liczbę izb w mieszkaniu, liczbę osób przypadającą na mieszkanie i na izbę oraz powierzchnię użytkową mieszkania" - napisano w komunikacie Urzędu.

Przeciętnie 3,82 pokoju na mieszkanie

Przeciętna liczba izb (wg. metodologii GUS oznacza to pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m kw., z bezpośrednim oświetleniem dziennym, czyli np. kuchnie spełniające te kryteria, ale już nie werandy, spiżarnie, ganki - PAP) przypadająca na jedno mieszkanie wyniosła 3,82. W miastach było to 3,57 a na wsi 4,32. Jak podał Urząd, najniższe wartości tego wskaźnika wystąpiły w województwach centralnych: mazowieckim 3,63 i łódzkim 3,59, a najwyższe w województwach: podlaskim 4,02, wielkopolskim 4,05, podkarpackim 4,08 i opolskim 4,18. W miastach mieszkania o największej przeciętnej liczbie izb występowały w województwie podkarpackim 3,85 i podlaskim 3,84, a najmniejsze w łódzkim 3,35 i mazowieckim 3,42. Najwięcej izb miały przeciętnie mieszkania wiejskie w woj. opolskim 4,86 i śląskim 4,68 a najmniej w województwach lubelskim 3,95 i świętokrzyskim 3,99. Największe różnice w wielkości mieszkań między miastem a wsią występują w województwach śląskim - o ok. 35 m kw. i opolskim - ok. 33 m kw, a najmniejsze - w woj. warmińsko-mazurskim o ok. 20 m kw.). Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,4 m kw. i wyniosła 26,7 m kw. (w miastach wzrosła z 25,7 m kw. do 26,1 m kw., a na wsi z 27,2 m kw do 27,6 m kw.). Jak zauważają analitycy GUS dysproporcje pomiędzy miastem a wsią dotyczyły stopnia zaludnienia mieszkań. Mieszkania wiejskie były bardziej zaludnione od mieszkań miejskich. Na 1 mieszkanie w miastach przypadało przeciętnie 2,46 osoby, zaś na wsi 3,35 przy przeciętnej dla Polski 2,75.

Najbardziej zaludnione mieszkania na Podkarpaciu

Najwięcej osób na 1 mieszkanie przypadało w województwach: podkarpackim - 3,32 oraz wielkopolskim – 2,99 i małopolskim – 2,98, najmniej natomiast w województwach centralnych: łódzkim - 2,51 i mazowieckim - 2,46 osoby na 1 mieszkanie.

W miastach najbardziej zaludnione były mieszkania w woj. podkarpackim - 2,87, a najmniej w mazowieckim - 2,21 i łódzkim - 2,27 osoby w 1 mieszkaniu. Na wsiach wskaźnik ten wahał się od 2,94 w woj. podlaskim i 3,06 w łódzkim do 3,70 w województwach pomorskim i 3,73 w woj. podkarpackim. Kolejnym wskaźnikiem przedstawiającym gęstość zaludnienia mieszkań jest przeciętna liczba osób na 1 izbę. Wskaźnik ten dla Polski kształtował się na poziomie 0,72 osoby na 1 izbę, przy czym na wsi był wyższy i wyniósł 0,77, a w mieście 0,69 osoby na izbę. Najniższe wartości zaobserwowano w województwach: dolnośląskim 0,67 i mazowieckim, podlaskim, opolskim po 0,68, a najwyższe w województwach: świętokrzyskim 0,77 oraz podkarpackim 0,81. Najwięcej osób na izbę, zarówno w miastach, jak i na wsi przypadało w woj. podkarpackim - odpowiednio 0,75 i 0,87, a najmniej w woj. podlaskim odpowiednio po 0,68. Najmniej osób na jedno pomieszczenie przypadało w miastach woj. mazowieckiego przeciętnie 0,65, a na terenach wiejskich w woj. opolskim 0,67 i 0,68 w podlaskim.

Mieszkania coraz lepiej wyposażone

Stan zasobów mieszkaniowych oprócz zmian w liczbie mieszkań ich powierzchni i liczby izb obrazuje również stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarno-techniczne. Na podstawie uzyskanych wyników można zaobserwować coraz lepsze wskaźniki wyposażenia mieszkań, a co za tym idzie lepsze warunki mieszkaniowe ludności. W 2014 r. wyposażonych w wodociąg było 96,7 proc. mieszkań, w ustęp 93,5 proc. i łazienkę 91,1 proc. Instalacja gazowa natomiast podłączona była w co drugim mieszkaniu. Pomiędzy miastem a wsią nadal utrzymywały się dysproporcje w wyposażeniu mieszkań w podstawowe instalacje. W miastach wodociąg ma 99 proc. mieszkań, ustęp – 97,1 proc., a łazienkę – 95,4 proc. Na wsi do wodociągu podłączonych było 91,9 proc. mieszkań, ustęp miało 85,9 proc., a łazienkę 82,2 proc. W porównaniu z 2013 r. największy wzrost o 1,2 proc. zaobserwowano w wyposażeniu mieszkań w centralne ogrzewanie. Dla mieszkań zlokalizowanych na wsi wzrost ten wyniósł 1,4 proc., natomiast w miastach - 1,1 proc. Liczba mieszkań wyposażonych w gaz z sieci zwiększyła się w porównaniu z 2013 r. o 0,4 proc.. Na terenach wiejskich zanotowano większy procentowy wzrost (o 2,2 proc.) niż w miastach (o 0,2 proc.).

Rośnie liczba mieszkań w Polsce. Ludzie wolą kupować, niż wynajmować.

Bardziej opłaca się kupić mieszkanie niż wynajmować
Bardziej opłaca się kupić mieszkanie niż wynajmowaćTVN24 BiS

Autor: ag / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shuttestock

Pozostałe wiadomości