Od stycznia wzrasta płaca minimalna. Pięć rzeczy, jakie musisz wiedzieć


Od stycznia płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w stosunku do 2017 roku i wyniesie 2 100 zł brutto. Wzrośnie także stawka godzinowa. Zmiana przepisów jest ważna dla około 1,4 mln osób, które w tym roku otrzymują minimalne wynagrodzenie, ale także wpłynie na wysokość innych świadczeń.

1. Wynagrodzenie pracownika

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 47,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej i będzie o 5 proc. wyższa niż w tym roku. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się godzin nadliczbowych, dodatku za pracę w godzinach nocnych, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Pracownik otrzymujący pensję minimalną w przyszłym roku dostanie - po odliczeniu podatku oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne i na Fundusz Pracy - 1 530 zł na rękę. W tym roku jest to ok. 1460 netto.

2. Stawka godzinowa

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł brutto, podczas gdy w tym roku jest to 13,00 zł.

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp. Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

3. Dodatek za pracę w nocy

Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia, np. dodatek za pracę w godzinach nocnych. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to stawka najniższa i oczywiście może zostać ona podwyższona przez pracodawcę.

4. Odprawy

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość odprawy przysługującej pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego. Pracownikowi w takiej sytuacji przysługuje odprawa w wysokości od jedno- do trzymiesięcznego wynagrodzenia, zależnie od stażu pracy pracownika w danym zakładzie pracy. Ustawa limituje jednak maksymalną wysokość odprawy ustawowej do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku będzie to więc kwota 31 500 zł - o 1500 zł większa niż w 2017 roku.

5. Składki na ZUS

Przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki do ZUS zapłacą w przyszłym roku kwoty wyższe o 5 proc. Składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku podstawa ta wyniesie 630 zł, a suma składek wyniesie 200,16 zł (składki emerytalna - 122,98 zł, rentowa - 50,40, chorobowa - 15,44 zł i wypadkowa - 11,34 zł).

Autor: MS / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości