Pieniądze

Dodatek pielęgnacyjny. Sprawdź, komu przysługuje i ile wynosi?

Pieniądze

[object Object]
Rzecznik ZUS: Dłuższa praca to większa emeryturaTVN24 BiS
wideo 2/3

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie wypłacane wraz z emeryturą i rentą. Wyjaśniamy, ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2020 roku, komu przysługuje oraz jak złożyć wniosek?

Dodatek pielęgnacyjny reguluje ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75. rok życia.

Podobnie jak emerytury dodatek pielęgnacyjny jest każdego roku waloryzowany. Od 1 marca 2019 roku świadczenie wynosi 222,01 zł. Dodatek jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega zarówno egzekucji sądowej jak i administracyjnej.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Wcześniej jednak lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Jest to takie naruszenie sprawności organizmu, które wymaga stałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i elementarnych potrzeb życia codziennego. Należą do nich m.in. spożywanie posiłków, mycie, ubieranie czy robienie zakupów.

Potrzebne będzie również zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Wypełnia go lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym składamy wniosek o dodatek.

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA (DRUK OL-9)

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym oddziale ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu) lub za pośrednictwem poczty.

Kiedy decyzja?

Wniosek rozpatruje jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ZUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Co ważne, dla osoby, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu, a stan zdrowia nie ma żadnego znaczenia.Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. Nie przysługuje również osobie pobierającej zasiłek pielęgnacyjny.

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości